Spring navigation over
Indhold start

Fleksibel og kortvarig hjælp til små og nystartede virksomheders internationalisering

Dato02.02.2015
Nummer424

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Da det danske marked er et forholdsvist snævert marked, set i et vækstperspektiv, er det vigtigt, at også små virksomheder har mulighed for at udbrede deres forretning på markeder i hele verden.

I dag tilbyder Eksportrådet en række vejledningsprogrammer til virksomheder herunder eksportstart og innovationspakke. For mindre virksomheder kan det være svært at gennemskue, hvilken værdi de potentielt kunne få ud af et af Eksportrådets programmer og udgiften hertil kan være relativt stor for en lille virksomhed. Endvidere signalerer en pakke/program en større ensartet løsning over en periode, hvilket ikke altid stemmer overens med de behov nogle små og nystartede virksomheder har for en mindre og uforpligtende, men professionel ydelse, der kan sætte dem i gang med eksport.

Mange små virksomheder, især tech- og servicevirksomheder, udvikler løbende deres produkter igennem dialog med markedet, hvilket betyder, at de har brug for små hurtige processer også indenfor rådgivning.I dag inkluderer en opgave med eksportstartstøtte mellem 50 til 100 timer. For at komme i betragtning til støtte, skal virksomheden vurderes egnet og leve op til en række krav. Hvis virksomheden er en lille eller mellemstor virksomhed, defineret som mindre end 100 ansatte og under 150 millioner kroner i årlig omsætning yder Eksportrådet 35 procent i tilskud til den ordinære timepris på de aftalte timer på alle markeder. Prisen varierer derfor alt efter pakkens størrelse og tilskud.

For nogle af de små virksomheder, er pakkerne mere omfangsrige, end det, de har brug for. Udgifterne og tidsforbruget hertil kan være store set med en lille virksomheds øjne. Disse virksomheder vil derfor være overladt til at købe rådgivningstimer til fuld pris. Der er derfor behov for et rådgivningstilbud, som er målrettet denne gruppe.

Forslag

Det foreslås, at Eksportrådet udvikler et fleksibelt tilbud basseret på enkelttimer eller kortere forløb til de helt små virksomheder (fx med under 10 ansatte), der ikke er parate til at betale og bruge mange timer på en pakke samt indgå i et længere vejledningsforløb, men derimod har brug for en hurtig gennemgang af potentielle markeder.

Tilbuddet kan bygge oven på Væksthusenes tilbud eller anvendes som alternativ, for de virksomheder, der har et mere afgrænset og målrettet behov for rådgivning. Dette ville kunne bidrage positivt til på et tidligt tidspunkt i en virksomheds levetid at afklare, hvor og hvordan virksomheden skal opbygge sin internationaliseringsstrategi. Samtidig vil det give virksomhederne et indblik i, hvad de kan forvente sig af Eksportrådets ekspertise, og de vil kunne vurdere, om de på sigt ville have glæde af et længere forløb med eksportrådets konsulenter på et givent marked. Således vil virksomheder, der kun har brug for en mindre indsigt for at komme i gang med at vokse internationalt, komme hurtigere ud på andre markeder.

Yderligere oplysninger

Der foreligger i dag muligheden for, som lille virksomhed, at modtage op til 10 gratis timer under tiltaget eksportsparring (samarbejde mellem Eksportrådet og Væksthusene). For at få adgang til dette gratis tiltag skal virksomhederne vurderes egnede blandt andet ud fra en vurdering af virksomhedens samlede team, dens modenhed og eksportambitioner.

Eksportrådet er enigt i, at de helt små virksomheder skal have en særlig adgang til rådgivningstilbud til enten en lav eller slet ingen udgift således, at virksomhederne kan komme hurtigere ud på markeder og dermed komme i gang med at vokse internationalt gennem eksport.

Eksportrådet har allerede gratis rådgivningstilbud rettet mod de helt små virksomheder. Foruden eksportstart retter de gratis eksportsparringsforløb sig mod målgruppen af helt små virksomheder med ingen eller begrænset eksporterfaring. Forløbene består af eksportforberedelse i de regionale væksthuse på 15-30 timers indledende rådgivning, hvorefter Eksportrådet tilbyder 10 timers rådgivning på op til to markeder. Hertil kommer tilbud fra de lokale erhvervskontorer og andre offentlige aktører. Det er desuden muligt at få rådgivning på op til en time pr. marked fra Eksportrådet uden betaling.

På innovationsområdet bidrager Eksportrådet til at udvikle og tilpasse virksomhedens produkter og/eller teknologier. Dette gøres ved at skabe relationer mellem de innovative miljøer og virksomhederne. Der findes i alt fire målrettede tilskud til SMV’erne - to kollektive programmer og to individuelle. Tilskud til rådgivningen af virksomhederne udgør mellem 35 og 100 pct. af udgifterne til rådgivningsforløb på mellem 25 og 100 timer.

Regeringen lancerede den 1. januar 2014 en ny SMV-politik, som blandt andet har imødekommet nogle af de nævnte elementer i det fremsendte forslag. Hovedelementerne i SMV-politikken er helhedstænkning, værdiskabelse og fleksibilitet. Politikkens bærende princip er således en enkel tilgang til støtteordningerne med en fleksibel udnyttelse af ordningerne. Instrumenterne i politikken tager afsæt i, at der for den enkelte virksomhed kan skabes konkrete og håndgribelige resultater ved at tilbyde rådgivning i de forskellige faser af en virksomheds internationalisering.

Eksport fordrer personale og finansielle ressourcer. I Eksportrådets rådgivning lægges stor vægt på, at virksomhederne er klar til at eksportere, så der ikke unødigt investeres ressourcer i en internationalisering, der ikke lykkes på mellemlang eller længere sigt. Det er med andre ord ofte afgørende at fokusere indsatsen på det valgte marked. Generelt er det erfaringen, at fokuseret rådgivning gennem længerevarende samarbejdsforløb øger den værdi, der tilføres virksomhederne. Dette er også baggrunden for, at regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati opsætter mål om længerevarende forløb - også for små og mellemstore virksomheder.

Regeringsstrategien fra maj 2014 og SMV-politikken er baseret på grundige overvejelser om bl.a. prioriteringen af de afsatte midler til eksportfremme med henblik på at sikre vækst og beskæftigelse i Danmark. Strategien er bl.a. et resultat af grundige drøftelser med virksomheder og erhvervsorganisationer.

Eksportrådet tilstræber i sin rådgivning af små og mellemstore virksomheder at sikre høj værdi og bedst mulig effekt af indsatserne under tilskudsordningerne. I det lys synes de nuværende ordninger hensigtsmæssige og tilstrækkelige både på eksport- og innovationsfremmeområdet – også i forhold til dækning af de mindre virksomheders behov. Eksportrådet søger løbende at målrette og tilpasse indsatsen inden for de givne ressourcemæssige rammer. Den løbende målretning sker blandt andet i samarbejde med erhvervsorganisationerne for ad den vej at udvikle og tilbyde virksomhedstilpassede rådgivningsydelser med og uden tilskud, herunder til virksomheder med under 10 ansatte.