Spring navigation over
Indhold start

Returgods på særtransporter

Dato02.02.2015
Nummer459

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Efter gældende lovgivning må særtransportkøretøjer (blokvogne m.v.) kun udføre transport af udeleligt gods, dvs. ét styk gods (fx en gravemaskine), der er tungere, bredere eller højere end loven som udgangspunkt giver lov til at transportere. Det pågældende gods transporteres herefter efter særlige regler vedr. tilladelse, afmærkning og eskorte jf. særtransportbekendtgørelsen.

Når det pågældende køretøj har udført transporten, må det kun enten køre tomt hjem eller med et lignende stykke gods. Det er ikke tilladt for køretøjet at køre med almindeligt gods. Det betyder et tab for transportvirksomheden, der ikke har indtjening på turen, et samfundsmæssigt tab og forøget trængsel på vejene.

Berørte virksomheder

Virksomheder, der udfører særtransporter. Transporterne udføres primært for bygge- og vindmøllebranchen.

Forslag

Det skal tillades at give alle blokvogne mulighed for at tage andet gods med tilbage, når selve særtransportopgaven er udført. Transporten af godset må kun ske til en modtager, der ligger inden for rimelig radius af, hvor bilen under alle omstændigheder ville være kørt til.

Yderligere oplysninger

National lovgivning. Bekendtgørelse om særtransport nr. 374 af 23/04/2007 med senere ændringer.

Forslagsstilleren ønsker, at det tillades at køre med almindeligt gods på særtransporters returkørsel efter, at de har aflevereret godset.

EU-reglerne (direktiv 96/53/EG) tillader ikke, at deleligt gods transporteres på køretøjer, der overskrider de almindelige dimensionsgrænser, der gælder for lastbiler og vogntog.

Forslaget gennemføres derfor ikke.

Uanset at forslaget ikke vurderes at kunne gennemføres af hensyn til EU-reglerne, kan følgende oplyses yderligere bevæggrund for, at forslaget ikke skal gennemføres:

Særtransporter/kørsel med køretøjer, der overskrider de almindelige dimensioner, skal af trafiksikkerhedsmæssige årsager begrænses. Der er således en øget risiko forbundet med returkørsel, idet omveje i forbindelse med returkørsel med almindeligt gods ville resultere i flere kørte kilometer, og derved ringere trafiksikkerhed.

Det kan yderligere oplyses, at det indenfor de nuværende regler er muligt at køre almindeligt gods retur, hvis man har f. eks. en sættevogn, der uden det omfangsrige/tunge gods ikke overskrider de almindelige dimensioner. I så fald kan man lade den registrere som almindelig sættevogn også (og få den tilhørende nummerplade), så vil vogntoget kunne anvendes til godstransport i lighed med alle andre.