Spring navigation over
Indhold start

Fortolkning af veterinærkontrolbekendtgørelsens § 5

Dato23.10.2014
Nummer391

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Problemet omhandler veterinærkontrolbekendtgørelsens § 5 (implementeringen af Rådets direktiv 89/662/EØF) om et register over modtagelsen af animalske fødevarer fra samhandelslande.

Fødevarevirksomheder har fået oplyst af fødevarekontrollen, at der skal føres et særskilt register, der indeholder de oplysninger, som oplistes i bekendtgørelsens § 5. Dette til trods for, at virksomhederne allerede er i stand til på forlangende at skaffe og fremvise samtlige de oplysninger, der oplistes i § 5 ved brug af eksisterende systemer, hvor oplysningerne er registreret.

Fødevarestyrelsen oplyser, at bekendtgørelsens § 5 indebærer et krav om, at der skal oprettes og føres et særskilt register med henblik på opfyldelsen af § 5. Styrelsen henviste til afgørelse af 24. januar 2014 fra Fødevareministeriets Klagecenter (Sag 21506), som angiver, at der skal findes et register, som giver en samlet oversigt, og henviste samtidig til implementeringen af Rådets direktiv 89/662/EØF, artikel 5, stk. 3, litra b.

Rådets direktiv 89/662/EØF, artikel 5, stk. 3, litra b) stiller ligesom bekendtgørelsen krav om et register over leverancerne, men det lader ikke til, at direktivet stiller krav om et særskilt register for præcis de oplysninger, der oplistes i bekendtgørelsens § 5.

Endvidere synes oplysningerne fra styrelsen og den nævnte afgørelses indhold ikke at være i overensstemmelse med et tidligere svar på en tilsvarende forespørgsel i virksomhedsforum, se tidligere forslag 60 Reglerne om registrering af animalske fødevarer på første modtagelager (se også: http://enklereregler.dk/forslag/493421/19).

Af svaret fremgår:

”Forslaget gennemføres ikke.

Der er tale om implementering af Fællesskabsregler. Reglerne om registrering på modtage­lageret af partier af animalske fødevarer fra andre samhandelslande fremgår af artikel 5, stk. 3, litra b), i samhandelsdirektivet (Rådets Direktiv 89/622/EØF).

Fødevarestyrelsen fastsatte specifikke krav til udformningen af registreringen af hensyn til entydig identifikation/afgrænsning af modtagne partier særligt i relation til sagsopfølgning på prøveudtagning og laboratorieanalyser.

Registreringen anvendes således løbende af fødevareafdelingerne i forbindelse med prøve­udtagning (f.eks. i `case-by-case’ kontrollen).

Registrene er desuden en væsentlig og hurtigt tilgængelig kilde til information i forbindelse med f.eks. afklaring af samhandlen med animalske fødevarer i tilfælde af udbrud af smitsomme husdyrsygdomme i samhandelsområdet.

Registreringskravet har tidligere været drøftet med branchen, og Fødevarestyrelsen har her erklæret sig enig i, at eksisterende former for registrering i virksomhederne til brug for lagerstyring mm. kan anvendes som modtageregister, hvis der på den tilsynsførendes forlangende kan genereres et udtræk af disse data, som indholdsmæssigt opfylder specifikationerne i veterinærkontrolbekendtgørelsens § 5.”

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der importerer animalske fødevarer, herunder bl.a. supermarkeder og engrosvirksomheder.

Forslag

Virksomhedsforum mener, at bekendtgørelsens § 5 skal fortolkes og administreres således, at en virksomhed opfylder pligten i § 5, hvis virksomheden har registreret de pågældende oplysninger og kan fremvise disse på fødevarekontrollens forlangende. Det bør således ikke være et krav, at disse oplysninger findes i et særskilt register, når de blot kan fremvises på en overskuelig måde for fødevarekontrollen.

Fødevarestyrelsens opfattelse er, at Virksomhedsforum efterspørger muligheder, som allerede eksisterer. Fødevarestyrelsen fastholder derfor sin tidligere besvarelse af forslag 60 fra tidligere.

Virksomhederne kan anvende eksisterende former for registrering til brug for lagerstyring mm. som modtageregister, hvis der på den tilsynsførendes forlangende kan genereres et udtræk af disse data, som indholdsmæssigt opfylder specifikationerne i veterinærkontrolbekendtgørelsen. Det er i den forbindelse væsentligt, at virksomhederne entydigt afgrænser og definerer det enkelte modtagne parti ved disse data.

Hvis virksomhederne fortsat oplever, at fødevarekontrolenhederne stiller krav om særskilte registre, selvom ovennævnte udtræk kan genereres og forevises den tilsynsførende, er der behov for mere information til kontrolenhederne om administrationen af bestemmelsen, og fødevarekontrolenhederne vil derfor blive orienteret herom senest inden årsskiftet.

Forslaget er implementeret i 2014

Jf. regeringens svar til Virksomhedsforum er forslaget implementeret.