Spring navigation over
Indhold start

Klarere regler og ensartet fortolkning af regler i forhold til vin og spiritus

Dato23.10.2014
Nummer392

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomheder, bl.a. i vin- og spiritusbranchen, oplever gang på gang at komme ud i situationer, hvor bl.a. fødevare- og skattemyndighederne fortolker lovgivningen forskelligt, fordi den ikke er formuleret i klare vendinger. Dette gør, at virksomhederne bruger mange ressourcer på at tyde lovgivningen, eksempelvis:

  • Virksomhederne oplever til tider fortolkningsforskel af fødevarelovgivningen internt hos Fødevarestyrelsen, fx i forbindelse med mærkning af vin og spiritus

  • Ved 3. parts audit, bliver virksomhederne tit kastet ud i fortolkningsdiskussioner, der ender med, at virksomheden skal dokumentere, at de fortolker lovgivningen korrekt

  • P.t. har en virksomhed en fortolkningsdiskussion med SKAT vedrørende beskatning af Kirsebærvin i henhold til Siebrandsagen og Frugtvinsforordningen. Denne sag har tidligere været kommenteret af SKAT, men nu er der kommet nye personer på sagen, og de fortolker tingene i en hel anden retning

Berørte virksomheder

Vin- og spiritusvirksomheder

Forslag

Klare regler, eller mere udførlige vejledninger med eksempler, samt ensartet fortolkning fra myndighedernes side således, at fortolkning og praksis ikke ændres på grund af personudskiftning hos myndighederne.

Regeringen har forståelse for, at der ønskes mere og bedre vejledning. Fødevarestyrelsen vil derfor udarbejde bedre vejledninger om mærkning af vin og spiritus på Fødevarestyrelsens hjemmeside, med henblik på at give virksomhederne en nemmere indføring til reglerne. Vejledningen opdateres i 1. kvartal af 2015.

Vin og spiritus er dels omfattet af de horisontale regler om mærkning af fødevarer, men der er samtidig fastsat supplerende produktspecifikke mærkningsregler i de vertikale lovgivninger om henholdsvis vin og spiritus. Det er korrekt, at der er tale om komplekse regler, og at det kan være vanskeligt for den enkelte virksomhed og den enkelte tilsynsførende, at overskue de samlede regelsæt.

Fødevarestyrelsen arbejder derfor løbende på at sikre en mere ensartet praksis i styrelsens håndtering af mærkningsreglerne, herunder reglerne om mærkning af vin og spiritus. Dette sker bl.a. i regi af Fødevarestyrelsens ERFA-gruppe, som bl.a. består af repræsentanter for styrelsens kontrolenheder, samt i ”Mærkningsdialogforum”, som består af styrelsen og repræsentanter for branchen.

Afgiftsfastsættelse

Beskatning af vin sker efter øl- og vinafgiftsloven, der fremgår af lovbekendtgørelse nr. 187 af 26. februar 2013, og spiritus efter spiritusafgiftsloven, der fremgår af lovbekendtgørelse nr. 1239 af 22. oktober 2007. Herved er der sket implementering af Rådets direktiv 83/92 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer.

Det afgiftspligtige vareområde i begge love er defineret ved positioner i EU’s kombinerede nomenklatur. En vares konkrete tarifering bestemmer således efter hvilken lov, og hvilken afgiftssats, beskatningen skal ske.

Som følge af EU-domstolens sag C-150, Siebrand BV har SKAT i Den Juridiske Vejledning anført, at ved bestemmelse af, om en drikkevare, der indeholder alkohol fra gæring samt tilsat destilleret alkohol, er afgiftspligtig som vin eller spiritus, skal følgende objektive karakteristika og egenskaber tages i betragtning ved en samlet helhedsvurdering:

  • Indholdet af alkohol.
  • Særlige organoleptiske kendetegn.
  • Påtænkt anvendelse.

Det er SKATs vurdering, at skærpelsen ved EU-dommen er implementeret korrekt, og at det ikke er muligt at fortolke regelsættet yderligere, da der ikke fra EU’s side er fastsat egentlige grænser for, hvor meget destilleret alkohol, der må tilsættes et vinprodukt, før det skal karakteriseres som spiritus.

Hvis der tilsættes ikke ubetydelige mængder af destilleret alkohol til et gæret vinprodukt, har virksomhederne dog mulighed for at bede SKAT om et bindende svar eller om en bindende tariferingsoplysning (BTO) i forbindelse med varernes import/eksport fra EU.

Mærkning forventes gennemført i første kvartal 2015

Forslaget er implementeret i 2017.

Vejledning om mærkning af vin og spiritus er offentliggjort på Fødevarestyrelsens hjemmeside ultimo juni 2017.

Udkast til Vejledningen blev løbende drøftet med brancherepræsentanter. Det er hensigten, at vejledningen regelmæssigt opdateres.

Der er meget positive tilbagemeldinger fra branchen. Vejledningen giver virksomhederne et godt overblik over mærkningsreglerne, og vejledningen medvirker til, at flere virksomheder kan mærke deres produkter rigtigt.