Spring navigation over
Indhold start

Dokumentationskrav ved salg af fjerkræ til Sverige og Finland

Dato23.10.2014
Nummer393

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Dokumentationskrav ved salg af fjerkræ indkøbt i Danmark og andre EU-lande med henblik på videresalg i Sverige og Finland, jævnfør forordning 1688/2005, som omhandler særlige garantier vedr. salmonella for sendinger til Finland og Sverige af visse typer kød.

De danske myndigheder administrerer forordning 1688/2005 således, at engrosvirksomheder, som sælger fjerkræ til Sverige og Finland, i dag skal foretage analyser på hvert enkelt parti, såfremt købspartiet splittes op i flere salgspartier.

Fødevarestyrelsen fortolker en sending, som det virksomheden sender afsted fra frysehus. Virksomhederne fortolker – som i andre EU-lande – en sending, som det virksomheden modtager eller afsender fra en producent og som oftest sendes videre – delt i mindre partier – til kunder i Sverige og Finland.

Hvis en virksomhed ønsker at sende et parti (sending) videre til kunder i Sverige, må virksomheden ikke teste hele partiet og sende det ud i mindre sendinger. Ifølge Fødevarestyrelsen skal alle sendinger fra lageret testes enkeltvist.

Fødevarestyrelsen mener, at ’sendingen’ til Sverige først er en sending, når virksomheden sender den afsted og IKKE når vi modtager sendingen. Hvis et parti/sending fx består af 30 tons produceret på samme dag og med samme lotnummer, så burde testen udføres på hele sendingen når den kommer ind og ikke først når den skal ud. Det koster ekstra dage, hvilket er længe i branchen og forskellen i salmonellaprøver kan være helt op til 840 prøver ekstra som virksomheden skal tage.

Andre virksomheder, fx konkurrenter i Tyskland, kan uden problemer sende en del af et parti som er salmonellatestet efter svenske forskrifter i Brasilien, videre til en svensk kunde. De svenske myndigheder har ingen anmærkninger, når de udfører kontrollen hos kunden.

De yderligere analyser er omkostningskrævende og tidskrævende og har allerede resulteret i, at nogle danske virksomheder har været tvunget til at oprette lagre i Sverige for at undgå de ekstra omkostninger. Købspartierne sendes direkte til Sverige for at undgå at skulle foretage analyser af hvert enkelt salgsparti, idet denne procedure ville gøre forretningen direkte urentabel. Det har imidlertid medført fordyrede arbejdsgange for danske virksomheder, som af den grund ikke konkurrerer på samme vilkår som f.eks. svenske virksomheder.

Konsekvensen er, at danske handelsvirksomheder på fødevareområdet, som sælger visse typer kød til Sverige og Finland, ikke kan konkurrere på grund af de ekstra omkostninger, og det sender omsætning og jobs ud af Danmark. Det kan også bemærkes, at det ligeledes er problematisk at udtage prøverne, når varerne er pakket, da virksomhederne dermed skal bryde mange pakker. Bagefter er varen ikke omsættelig, da emballagen er brudt.

Berørte virksomheder

Flere handelsvirksomheder, som eksporter visse typer af kød til Finland og Sverige.

Forslag

Det bør være sådan, at det udstedte salmonelladokument, som er udstedt på baggrund af analysetest fra leverandøren på hele det modtagne vareparti kan benyttes, når varepartiet opdeles og videresendes til flere forskellige kunder.

Yderligere oplysninger

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1688/2005 af 14. oktober 2005 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår særlige garantier vedrørende salmonella for sendinger til Finland og Sverige af visse typer kød og æg.

Som udgangspunkt har Fødevarestyrelsen ingen indvendinger mod, at danske virksomheder videresender delmængder af modtagne partier, der er salmonellatestede, til Sverige og Finland, forudsat at prøverne er udtaget repræsentativt og analyseret efter forskrifterne.

Spørgsmålet har været rejst flere gange før, og Fødevarestyrelsen har derfor tidligere direkte forespurgt de ansvarlige svenske myndigheder om deres fortolkning af kravet om salmonellatest og – attestation for partier, som sendes fra andre samhandelslande til Sverige. Hidtil har tilbagemeldingen været, at området administreres som angivet i forordning 853/2004: Det er det parti, som konkret sendes afsted til Sverige, der skal testes.

Imidlertid ser der nu ud til at være en opblødning af denne fortolkning. Emnet har været drøftet på et møde i en arbejdsgruppe under EU-Kommissionen, men den praktiske administration af en lempeligere fortolkning er ikke helt afklaret.

Fødevarestyrelsen er derfor i kontakt med de svenske, finske og norske myndigheder med henblik på en klar udmelding til de danske virksomheder og fødevarekontrolenhederne formentlig først i det nye år.

Forslaget er ikke implementeret

Fødevarestyrelsen har indtil videre ikke haft lejlighed til at tage kontakt til EU-Kommissionen, men har som Sverige og Norge henholdt sig til fortolkningen fra Kommissionens juridiske tjeneste, om at afsendervirksomheden skal teste det konkret afsendte parti i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1688/2005.

Muligheden for implementering af forslaget afhænger af Kommissionens tilbagemelding.