Spring navigation over
Indhold start

Vægtningsfaktorer for miljøfokusarealer

Dato23.10.2014

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

EU’s fælles landbrugspolitik er under reformering, og de nye regler træder i kraft 1. januar 2015. Der henvises i øvrigt til indledning under forslag nr. 25 (Mere fleksibel tolkning af reglerne for bevaring af permanente græsarealer).

Som led i de nye regler er der bl.a. fastsat såkaldte vægtningsfaktorer. I forbindelse med fastlæggelsen af miljøfokusarealer, har Kommissionen således for hver kategori af miljøfokusområder fastsat en vægtningsfaktor. Ved at gange vægtningsfaktoren med størrelsen af det pågældende arealtype på bedriften fås det areal, som bidrager til opfyldelse af kravet om miljøfokusareal.

Lavskov, kvælstoffikserende afgrøder og efterafgrøder er i den delegerede retsakt fastsat til en vægtningsfaktor på 0,3. Efterfølgende har Kommissionen fremsat et forslag om at hæve vægtningsfaktoren for kvælstoffikserende afgrøder til 0,7. Der er hverken miljømæssig eller biodiversitetsmæssig begrundelse for at lave forskelsbehandling for kvælstoffikserende afgrøder. Forskelligheden i vægtningsfaktoren medfører således unødig forvirring, usikkerhed og unødigt administrativt arbejde.

Berørte virksomheder

Producenter der søger landbrugsstøtte.

Forslag

Set ud fra et forenklingssynspunkt bør omregningsfaktoren hæves fra 0,3 til 0,7 for alle tre kategorier af miljøfokusarealer.

Yderligere oplysninger

NaturErhvervstyrelsen er relevant myndighed.

Der er flere delegerede retsakter, som udmønter og supplerer bestemmelserne i landbrugsreformen og dermed de forordninger, der blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet i december 2013.

Besvaret oktober 2017.

Forslaget gennemføres ikke.

Med gennemførelsen af Fødevare- og Landbrugspakken er kravet om udlæg af miljøfokusområder (MFO) blevet tæt knyttet til kvælstofreguleringen. Dette er en konsekvens af, at der blev foretaget en justering af landbrugets mulighed for at anvende MFO-elementerne brak, lavskov og randzoner til samtidig opfyldelse af det pligtige efterafgrødekrav, og at kvælstofeffekten af denne justering indgår som en af de kompenserende foranstaltninger, der skal modvirke en merudvaskning af kvælstof de kommende år som følge af lempelserne i Fødevare- og Landbrugspakken.

For at opretholde effekten af denne justering er det dog en forudsætning, at der – så længe effekten tælles med i kvælstofregnskabet – ikke foretages ændringer i MFO-reglerne, der resulterer i en større ændring af MFO-opfyldelsen. Dette vil eksempelvis være tilfældet, hvis vægtningsfaktorerne for MFO-efterafgrøder justeres, idet en højere omregningsfaktor vil betyde, at det areal med MFO-efterafgrøder, der er nødvendigt for MFO-opfyldelse, vil blive reduceret. Hvis dette er tilfældet, vil det være nødvendigt at iværksætte andre kompenserende foranstaltninger, der kan give en tilsvarende kvælstofreducerende effekt i de kommende år. Som følge heraf arbejder Danmark ikke for ændringen.

 

Er endnu ikke implementeret.

Efterafgrøder som miljøfokusområder indgår som et virkemiddel i regeringens fødevare- og landbrugspakke fra december 2015. Den anvendte vægtningsfaktor for efterafgrøder vil have konsekvenser for effekten af miljøfokusområderne i denne sammenhæng, og den vil derfor indgå i overvejelserne i forbindelse med implementeringen af den samlede pakke i 2016 – 2017.

Danmark arbejder fortsat for fleksibilitet i anvendelsen af miljøfokusområder. I henhold til fødevare- og landbrugspakken er det dog ikke længere en dansk prioritet at øge vægtningsfaktoren for efterafgrøder som miljøfokusområder fra 0,3 til 0,7.