Spring navigation over
Indhold start

Pro rata system ved ansøgning om støtte på permanente græsarealer

Dato23.10.2014

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

EU’s fælles landbrugspolitik er under reformering, og de nye regler træder i kraft 1. januar 2015. Der henvises i øvrigt til indledning under forslag nr. 25 (Mere fleksibel tolkning af reglerne for bevaring af permanente græsarealer).

I forbindelse med implementeringen af reformen er det blevet muligt at anvende et mere administrativt smidigt system kaldet pro rata, når der skal søges støtte på permanente græsarealer.

Systemet fungerer således, at der for alle permanente græsarealer fastsættes en procentsats for, hvor stor en del af arealet, der er støtteberettiget. Der må altså godt være ikke støtteberettigede elementer på arealet i en størrelsesorden svarende til denne procentsats, men det er ikke nødvendigt præcist at indtegne deres beliggenhed. Dette er en stor fordel, da der kan være mange ikke-støtteberettigede elementer på et permanent græsareal, og de vil ofte være meget dynamiske og svinge fra år til år og fra sæson til sæson. Derfor kan de være meget vanskelige, nærmest umulige, at kortlægge. Et eksempel kunne være et vandhul, som er stort det ene år, men er udtørret det næste år.

Imidlertid har Kommissionen i deres udkast til retningslinjer omkring pro rata strammet voldsomt op på tolkningen af regelsættet. Det præciseres, at alle ikke-støtteberettigede elementer på over 100 m2 skal registreres præcist på markkortene. Det vil sige, at fordelen ved pro rata systemet er stort set forsvundet. Hvis medlemslandene skal følge denne praksis, vil det betyde, at reglerne for indtegning af permanente græsarealer på markkort i forbindelse med ansøgning om støtte vil være endnu strammere end tidligere. Det vil sige, at et tiltag, som burde udgøre en administrativ lettelse både for myndigheder og landmænd, kan ende med at blive en ekstra administrativ byrde i stedet.

Berørte virksomheder

Producenter, der søger landbrugsstøtte.

Forslag

Grænsen på de 100 m2 skal hæves for at give landmændene den fornødne fleksibilitet ved indtegningen af det kort, som vil være styrende for ansøgningen om støtte.

Yderligere oplysninger

NaturErhvervstyrelsen er relevant myndighed.

Der er flere delegerede retsakter, som udmønter og supplerer bestemmelserne i landbrugsreformen og dermed de forordninger, der blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet i december 2013.

Fra ansøgningssæsonen 2015 indfører Danmark markblokkens støtteprocent (også kaldet pro rata) på markblokke, som udelukkende indeholder arealer med permanent græs.

I markblokke med en given støtteprocent skal arealer, der ikke er berettiget til støtte, tages ud af markblokken. Fra ansøgningssæsonen 2015 hæves den nuværende grænse på størrelsen af arealer, der ikke er berettiget til støtte, og som derfor skal tages ud af markblokken fra 100 m2 til 500 m2. Dette giver landmændene en øget fleksibilitet ved indtegningen af deres marker.

Arbejdet med implementering af reglerne for markblokkens støtteprocent (pro rata) er påbegyndt, og vil gælde fra ansøgningssæsonen 2015. Der udsendes en nyhed om implementeringen af markblokkens støtteprocent (pro rata), når de relevante afklaringer er truffet.

Forslaget er implementeret i 2014

Forslaget er implementeret, jf. svar på forslaget.