Spring navigation over
Indhold start

Læhegn som miljøfokusareal

Dato23.10.2014

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

EU’s fælles landbrugspolitik er under reformering, og de nye regler træder i kraft 1. januar 2015. Der henvises i øvrigt til indledning under forslag nr. 25 (Mere fleksibel tolkning af reglerne for bevaring af permanente græsarealer).

Som led i de nye regler er der bl.a. fastsat nye krav til læhegn. På bedrifter med mere end 15 ha omdriftsareal (areal, der indgår i et naturligt sædskifte) skal et areal svarende til 5 pct. være miljøfokusareal. Kun visse typer af arealer kan tælle som miljøfokusareal. Forordningen giver eksempelvis mulighed for at medregne læhegn i miljøfokusarealet.

Forordningens mulighed for læhegn som miljøfokusareal er imidlertid ikke en reel mulighed. Årsagen er, at reglerne for anvendelse af læhegn som miljøfokusareal i den delegerede retsakt er blevet så komplicerede, at Danmark ikke har medtaget muligheden for at anvende læhegn som miljøfokusareal.

Berørte virksomheder

Producenter der søger landbrugsstøtte.

Forslag

Der skal arbejdes for, at der sker en markant forenkling af de delegerede retsakter på dette område. Det kan fx ske i forbindelse med den evaluering af de delegerede retsakter, som den nye Landbrugskommissær Phil Hogan vil iværksætte i løbet af det næste år.

Målet er, at den oprindelige hensigt om at kunne anvende læhegn som miljøfokusareal, reelt kan føres ud i praksis af medlemslandende.

Yderligere oplysninger

NaturErhvervstyrelsen er relevant myndighed.

Der er flere delegerede retsakter, som udmønter og supplerer bestemmelserne i landbrugsreformen og dermed de forordninger, der blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet i december 2013.

Danmark arbejder generelt for at forenkle EU’s fælles landbrugspolitik. Det gælder også landbrugsreformen, der træder i kraft 1. januar 2015.

Folketingets partier har indgået en politisk aftale om, hvilke af de såkaldte miljøfokusområder, der kan anvendes i Danmark. Miljøfokusområder er et af de tre nye grønne krav, som landmænd skal opfylde for at modtage den nye grønne landbrugsstøtte, der bliver indført i 2015. Valget af miljøfokusområder er sket med det formål, at de skal være enkle at håndtere for både landmænd og administration.

Læhegn er ikke valgt som miljøfokusområde. Det skyldes bl.a., at der kan der være usikkerhed om, hvornår et læhegn er et læhegn efter EU-reglerne, og hvem der har rådigheden over læhegnet. Det gør det vanskeligt for både landmænd og myndigheder at håndtere reglerne, og fejl kan få væsentlige konsekvenser for udbetaling af støtten.

De lande, som har valgt læhegn som miljøfokusområde, arbejder med forslag til at forenkle håndteringen af læhegn, hvilket fra dansk side støttes.

Danmark arbejder løbende på at forenkle EU’s fælles landbrugspolitik, og det forventes at den nye EU-Kommission også aktivt vil være engageret i, at der opnås reelle forenklinger under den fælles landbrugspolitik, og at dette er et fokuspunkt det kommende år.

Forslaget er ikke implementeret

Det vurderes, at læhegn som et miljøfokusareal (MFO) ikke er mulig at få implementeret i indeværende reformperiode for landbrugsstøtteforordningen, som løber fra 2015 til forventeligt 2021. Det skyldes dels, at vi nærmer os afslutningen af indeværende reformperiode, dels at der vil skulle udvikles en ny digital læhegnsmodel som grundet krav til datakvalitet herunder et opdateret datamateriale (som pt. ikke har været opdateret i flere år). Det vil betyde, at en læhegnsmodel tidligst vil kunne finde anvendelse om et par år fra i dag.

Det skal derudover nævnes, at de nuværende MFO-elementer er vedtaget på baggrund af en politisk aftale fra 2014, hvorfor tilføjelsen af læhegn som et ekstra MFO-element vil skulle medføre en genåbning af den politiske aftale. Derudover er der fortsat usikkerheder forbundet med håndteringen af læhegn for både administrationen og hos landmænd, bl.a. usikkerheder vedrørende rådigheden af læhegnenes placering i landskabet.

Forslag om den kommende landbrugsreform drøftes for nærværende, og hvorvidt læhegn på et senere tidspunkt kan indgå som en del af det støtteberettiget areal i regi af en fremtidig ændret landbrugsstøtteforordning, vil der blive taget stilling til den tid. Danmark arbejder for, at dette bliver tilfældet.