Spring navigation over
Indhold start

Læhegn som miljøfokusareal

Dato23.10.2014

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

EU’s fælles landbrugspolitik er under reformering, og de nye regler træder i kraft 1. januar 2015. Der henvises i øvrigt til indledning under forslag nr. 25 (Mere fleksibel tolkning af reglerne for bevaring af permanente græsarealer).

Som led i de nye regler er der bl.a. fastsat nye krav til læhegn. På bedrifter med mere end 15 ha omdriftsareal (areal, der indgår i et naturligt sædskifte) skal et areal svarende til 5 pct. være miljøfokusareal. Kun visse typer af arealer kan tælle som miljøfokusareal. Forordningen giver eksempelvis mulighed for at medregne læhegn i miljøfokusarealet.

Forordningens mulighed for læhegn som miljøfokusareal er imidlertid ikke en reel mulighed. Årsagen er, at reglerne for anvendelse af læhegn som miljøfokusareal i den delegerede retsakt er blevet så komplicerede, at Danmark ikke har medtaget muligheden for at anvende læhegn som miljøfokusareal.

Berørte virksomheder

Producenter der søger landbrugsstøtte.

Forslag

Der skal arbejdes for, at der sker en markant forenkling af de delegerede retsakter på dette område. Det kan fx ske i forbindelse med den evaluering af de delegerede retsakter, som den nye Landbrugskommissær Phil Hogan vil iværksætte i løbet af det næste år.

Målet er, at den oprindelige hensigt om at kunne anvende læhegn som miljøfokusareal, reelt kan føres ud i praksis af medlemslandende.

Yderligere oplysninger

NaturErhvervstyrelsen er relevant myndighed.

Der er flere delegerede retsakter, som udmønter og supplerer bestemmelserne i landbrugsreformen og dermed de forordninger, der blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet i december 2013.

Danmark arbejder generelt for at forenkle EU’s fælles landbrugspolitik. Det gælder også landbrugsreformen, der træder i kraft 1. januar 2015.

Folketingets partier har indgået en politisk aftale om, hvilke af de såkaldte miljøfokusområder, der kan anvendes i Danmark. Miljøfokusområder er et af de tre nye grønne krav, som landmænd skal opfylde for at modtage den nye grønne landbrugsstøtte, der bliver indført i 2015. Valget af miljøfokusområder er sket med det formål, at de skal være enkle at håndtere for både landmænd og administration.

Læhegn er ikke valgt som miljøfokusområde. Det skyldes bl.a., at der kan der være usikkerhed om, hvornår et læhegn er et læhegn efter EU-reglerne, og hvem der har rådigheden over læhegnet. Det gør det vanskeligt for både landmænd og myndigheder at håndtere reglerne, og fejl kan få væsentlige konsekvenser for udbetaling af støtten.

De lande, som har valgt læhegn som miljøfokusområde, arbejder med forslag til at forenkle håndteringen af læhegn, hvilket fra dansk side støttes.

Danmark arbejder løbende på at forenkle EU’s fælles landbrugspolitik, og det forventes at den nye EU-Kommission også aktivt vil være engageret i, at der opnås reelle forenklinger under den fælles landbrugspolitik, og at dette er et fokuspunkt det kommende år.

Status juli 2018.

Forslaget implementeres senere.

Der er i 2017 sket ændringer i EU-reglerne for læhegn som miljøfokusområder, der indebærer, at flere typer miljøfokusområder som fx læhegn, træer i rækker m.v., kan håndteres ens.

Dette løser imidlertid ikke de grundlæggende problemer med at anvende læhegn som miljøfokusområder, der bl.a. omfatter usikkerhed for både landmanden og administrationen om at få fastlagt, hvad der kan betragtes som et læhegn, og hvem der har rådigheden over fx læhegn langs offentlige arealer, mellem skel og lignende, samt væsentlige administrative omkostninger ved at indføre muligheden uden der reelt kan skabes et sikkert administrationsgrundlag.

På dette grundlag er der ikke basis for at medtage læhegn som miljøfokus-område i Danmark på nuværende tidspunkt. Den politiske aftale mellem Folketingets partier om miljøfokusområder, der kan anvendes i Danmark, er heller ikke ændret.