Spring navigation over
Indhold start

Bulk-transport af nonfood materiel

Dato23.10.2014

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Hygiejneforordningen (EF 852/2004) indeholder regler for transport af fødevarer.

For beholdere til transport af fødevarer gælder i almindelighed, at transport af andet materiale er tilladt, hvis det ikke resulterer i forurening af fødevaren (jf. kapitel IV i bilaget til forordningen, punkt 2) og forudsat, at der er gjort grundigt rent mellem transporterne (punkt 5). Transport af fødevarer og ikke-fødevarer vil derfor være tilladt i samme beholder (men adskilt i tid), hvis det vurderes, at der ikke er risiko for forurening efter rengøringen.

Men for bulk-fødevarer i flydende eller pulverform gælder andre forhold. Det følger af forordningen, at man ikke tillader bulk-transport af nonfood-materiale i flydende form eller pulverform, når containerne i øvrigt anvendes til transport af fødevarer, jf. punkt 4. I disse tilfælde er det derfor ikke muligt at transportere andet materiale ved en senere lejlighed, selv hvis en vurdering viser, at der ikke er nogen eller kun en helt ubetydelig risiko for forurening. Denne bestemmelse begrænser i høj grad fødevareerhvervets muligheder for at transportere varer i EU.

Eksempel:

I mejeribranchen findes de mest oplagte nonfood-laster mejeriprodukter, der er beregnet til eller kan forventes (afhængig af senere beslutning) at være bestemt til foderbrug. I mange tilfælde er grundlaget for kategoriseringen af disse laster som nonfood den påtænkte anvendelse og ikke deres kvalitetsmæssige status eller egnethed til konsum. I andre tilfælde er kategoriseringen som nonfood baseret på tilsætning af tilsætningsstoffer. For eksempel er valle fra ostefremstilling enten fermenteret eller syrnet ved tilsætning af syre.

Reglerne betyder, at når en mælketransport bil først har haft et læs fodervalle ombord, kan den ikke ”nulstilles” igen, uanset hvor grundigt den rengøres. Dette mindsker virksomhedernes fleksibilitet i forbindelse af valg af køretøjer og medfører øgede udgifter til transport, eftersom der kræves flere køretøjer, når nogle ”forurenes”, så de fremover ikke kan anvendes til at transportere fødevarer.

Berørte virksomheder

Virksomheder, som udfører transport af både fødevarer og nonfood som led i deres virksomhed, og hvor der er tale om nonfood transporter, hvis indhold i karakter og egenskab ligger tæt op ad fødevaretransporter, f.eks. mejerier.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at regeringen anmoder Kommissionen om at gøre det muligt at reglerne for bulktransport af nonfood-materiale bliver risikobaserede i stedet for som nu at indeholde et total forbud mod, at der efterfølgende kan transporteres fødevarer i en beholder, hvor der tidligere har været transporteret nonfood- materiale som bulktransport.

Dette kan f.eks. ske ved, at der indføjes en mulighed i forordningen for, at de relevante myndigheder i de enkelte medlemsstater kan godkende et set-up fra en virksomhed, hvori virksomheden beskriver, hvilke typer nonfoodmateriale, som virksomheden ønsker at transportere som bulk-transport, og hvordan virksomheden vil rengøre beholderen inden den efterfølgende igen kan anvendes til transport af fødevarer, så det sikres, at der ikke sker overslæb af nonfood materiale til fødevaren.

Reglerne bør være udformet således, at initiativet (dokumentationskravet) ligger hos virksomheden, som beskriver både hvilke typer transporter, den udfører, og hvordan den sikrer sig, at efterfølgende transporter af fødevarer ikke forurenes af forudgående bulk-transporter af nonfood materiale. Et nationalt set-up kan eventuelt også reguleres via branchekoder.

Yderligere oplysninger

Fødevarestyrelsen er administrerende myndighed i Danmark, men da der er tale om forordningsregulering, er der Kommissionen, som skal tage initiativ til en ændring af de pågældende regler.

Reglerne om bulktransport af fødevarer i flydende form eller i form af pulver eller granulat findes i forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne, bilag II, kapitel IV, punkt 4.

Efter reglerne skal transporten ske i containere eller beholdere, der er forbeholdt fødevarer og mærket i overensstemmelse hermed. Det er således ikke muligt inden for de gældende regler at tillade bulktransport af fødevarer i flydende form eller i form af pulver eller granulat i containere eller beholdere, der også anvendes til andet end transport af fødevarer.

Reglerne i forordningen er generelt fastsat af hensyn til fødevaresikkerheden.

I forbindelse med transport af visse fødevarer til søs (råsukker, jf. direktiv 98/28/EF, og flydende olier og fedtstoffer, jf. forordning (EU) nr. 579/2014) tillades samme lastrum anvendt til disse fødevarer og visse ikke-fødevarer.

Af hensyn til fødevaresikkerheden er der knyttet en række betingelser til disse transporter, herunder hvilke andre produkter, der må transporteres i lastrummene, rengøring og desinfektion af lastrum før transport af fødevarer samt dokumentation for disse forhold.

Regeringen vil gerne drøfte spørgsmålet med Kommissionen. Det vurderes dog ikke at være det rette tidspunkt nu, givet at den nye Kommission har taget forslag til revision af hygiejneforordningerne, herunder forordning (EF) nr. 852/2004, af lovprogrammet for 2015.

Regeringen vil vurdere sagen igen om et år. Skulle Kommissionen eller andre medlemsstater i mellemtiden fremsætte et ønske om revision af hygiejneforordningerne, vil regeringen se positivt herpå.

Af hensyn til fødevaresikkerheden bør der etableres tilsvarende betingelser som ved søtransport.

Forslaget er ikke implementeret

Forslaget kan pt. ikke gennemføres. Det vides ikke om forslaget bliver gennemført.

Der har i sommeren 2015 været kontakt med EU-Kommissionen, som har tilkendegivet, at der ikke er mulighed for nationale afvigelser fra bestemmelserne i forordningen. Der vil være behov for ændring af forordningen.

Spørgsmålet er igen rejst over for Kommissionen den 12. december 2016.

Regeringen arbejder for, at EU-Kommissionen skal genoptage arbejdet med revision af EU-regler på fødevareområdet. I den forbindelse kan også grundlaget for reglerne om bulk-transport drøftes.