Spring navigation over
Indhold start

Øget gennemsigtighed i sondring mellem rumvarme og procesenergi

Dato23.10.2014
Nummer402

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Det danske energiafgiftssystem er særdeles komplekst og eksempelvis fødevarevirksomheder bruger mange administrative ressourcer på at navigere i det. En af udfordringerne er ved afgræsningen mellem rumvarme og procesenergi, hvor der i virksomhederne opleves en række tvivlstilfælde, hvilket giver anledning til megen dialog med SKAT. Et eksempel er afgiften på energi, der bruges til rengøringsvand ved produktion, hvor rengøring er en helt nødvendig, reguleret og integreret del af produktionen. Dette vil naturligt være at betragte som procesenergi, men i dag kan afgiftsopgørelsen variere fra produktionssted til produktionssted og i hovedreglen betragtes dette energiforbrug i øvrigt ofte som rumvarme. Et andet eksempel er reglerne i forhold til køling, hvor afgrænsningsvanskelighederne for nyligt har givet anledning til sager i Landsskatteretten og Skatterådet jf. SKM2013.297.LSR, SKM2013.674.LSR og SKM2014.118.SR.

Det opleves samtidigt, at der kan være variationer i skattemyndighedernes behandling af dette emne.

Løsningsforslaget vil derfor først og fremmest tydeliggøre afgrænsningerne frem for at dette udvikles gennem retspraksis.

Berørte virksomheder

Virksomheder med både procesenergi og rumvarme-energiforbrug, herunder ikke mindst fødevarevirksomheder med energiforbrug til procesbetinget køling og til opvarmning af rengøringsvand til procesbetinget rengøring.

Evt. forslag til løsning

Virksomhedsforum anbefaler, at sondringen mellem rumvarme-energi og procesenergi tydeliggøres.

Yderligere oplysninger

Skatteministeriet er relevante myndighed.

Energiafgifterne er differentieret mellem husholdninger mv.(Mv. dækker ikke-momspligtige virksomheder, herunder primært den finansielle sektor og den offentlige sektor) og momspligtige erhverv. Erhvervenes energiforbrug til rumvarme (Udtrykket rumvarme dækker både egentlig rumvarme, men også andet varmeforbrug, fx varmt brugsvand og komfortkøling). kan sammenlignes med husholdningernes energiforbrug. Energi til rumvarme beskattes ens for husholdninger og erhverv. For fossilt energi til procesformål gælder derimod væsentligt lavere satser.

Udtrykket rumvarme dækker både egentlig rumvarme, men også andet varmeforbrug, fx varmt brugsvand. Beskatningen af rumvarme er indført i 1995. Da regelsættet blev evalueret i 1998, var konklusionen, at de administrative omkostninger ved adskillelsen mellem rumvarme og proces ikke var betydeligt større her end på andre områder af afgiftssystemet.

I de 20 år, regelsættet har virket, er der etableret en velbeskrevet praksis for, hvordan opgørelsen af henholdsvis rumvarme og procesenergi skal foretages. Det er vurderingen, at de tvivstilfælde, der henvises til i forslaget, er enkeltstående tilfælde. I de tilfælde, hvor der måtte være tvivl om grænsedragningen mellem energi til rumvarme og proces, opfordres virksomhederne til at gå i dialog med SKAT. På denne baggrund kan SKAT vurdere, om der er behov for en præcisering af vejledningen.

Det bemærkes, at med ”Aftale om tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften mv.” (juli 2014) og lempelser af PSO nedsættes energiafgifterne for rumvarme med ca. 25 pct. vedr. fossile brændsler og ca. 15 pct. vedr. el. Hertil kommer erhvervsrettede lempelser vedr. PSO, hvilket vil reducere omkostningerne til energi. Vækstplan DK indebar væsentlige nedsættelser af afgiften på procesenergi. De samlede energiafgifter for erhvervslivet, herunder fødevareindustrien, er således blevet lempet betydeligt de seneste år.