Spring navigation over
Indhold start

SKAT skal overholde procedure for udbetaling af virksomheders tilgodehavender

Dato23.10.2014
Nummer388

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

SKAT udbetaler ikke virksomheders tilgodehavender i henhold til egen fastsatte udbetalingsprocedure, og virksomhederne har ingen midler til at sikre, at udbetalingerne finder sted inden for en rimelig tidsperiode.

SKATs ’Skattekonto’ viser en opgørelse over en virksomheds indberetninger og opkrævninger samt ind- og udbetalinger til og fra SKAT. Det drejer sig blandt andet om selskabsskat, aconto selskabsskat, moms, lønsum, punkt- og miljøafgifter, A-skat/bidrag og afgifter samt gebyrer og renter.

Ifølge SKATs hjemmeside udbetales en kreditsaldo til virksomhedens NEMkonto, når den er på 100 kr. eller derover, hvis man har angivet og betalt til tiden, og ikke har beløb til forfald inden for fem dage eller gæld i øvrigt, og såfremt virksomheden ikke har ønsket en (anden) beløbsgrænse for udbetaling af en kreditsaldo (SKATs juridiske vejledning om Skattekontoen).

SKATs udbetaling af tilgodehavender overholder imidlertid ikke den angivne udbetalingsprocedure, idet virksomheder oplever, at de må vente i flere måneder på SKATs udbetaling til trods for, at ovenfornævnte kriterier er opfyldt. Et eksempel herpå er varehuset Metro, som medio januar sendte en opgørelse af sit tilgodehavende hos SKAT på 328.000 kr. i forbindelse med bortfaldet af sodavandsafgiften. Beløbet blev godkendt af SKAT medio februar, og derefter varede det 2,5 måneder og adskillige telefoniske og skriftlige rykkere, inden udbetalingen fra SKAT fandt sted den 29. april 2014.

Konsekvensen er, at en virksomhed både mangler det skyldige beløb, hvilket er uden forrentning, såfremt beløbet er større end 5.000 kr., og i samme periode bruger ressourcer på at sende rykkerbreve efter normal procedure.

Det står endvidere i skarp kontrast til SKATs sanktionsmuligheder, som er en dag-til-dag-rente, der på nuværende tidspunkt er på 0,8% pr. måned, og som beregnes med renters rente. Er gælden på skattekontoen på 5.000 kr. eller mere, udsender SKAT en rykker med et rykkergebyr på 65 kr. Såfremt virksomheden ikke betaler inden den angivne frist, overdrager SKAT beløbet til inddrivelse.

Det viser, at virksomheder står i en ulig situation overfor SKAT, hvad angår betalingsfrister og midler til at sikre udbetaling, hvor der som minimum må gælde samme betalingsfrister. Tilmed skaber denne situation øgede administrative byrder for virksomheder.

Berørte virksomheder

Virksomheder, som har tilgodehavender hos SKAT, men også virksomheder generelt, idet alle virksomheder principielt kan risikere at havne i den beskrevne situation.

Forslag

1: SKAT skal overholde udbetalingsproceduren for tilgodehavender. Når SKAT har anerkendt at skylde et beløb, skal der gælde en betalingsfrist svarende til virksomhedernes betalingsfrist, og fra det tidspunkt bør der pålignes et rentebeløb svarende til diskontoen.

2: Virksomhederne skal informeres om, hvorfor udbetalingen ikke har fundet sted, samt gives et estimeret tidspunkt for udbetaling.

Virksomhedsforums forslag vedrører funktionaliteten i SKATs ”Skattekonto”, som understøtter udbetalingsprocedurerne. Forslaget tager afsæt i et konkret eksempel, hvor den udbetalingsprocedure for tilgodehavender, der er beskrevet i SKATs juridiske vejledning om Skattekontoen, ikke er overholdt, idet udbetalingen af en virksomheds tilgodehavende ikke er sket hurtigt nok. Forslaget går ud på, at udbetalingsproceduren fremover skal overholdes.

SKAT har oplyst, at årsagen til det beskrevne problem er to konkrete fejl i systemet, som nu er ved at blive rettet, så den beskrevne situation ikke vil opstå igen. Med rettelserne vil SKAT sørge for, at systemets funktionalitet, for så vidt angår udsættelse af udbetaling i forbindelse med modregning og forceret udbetaling i forbindelse med tre ugers fristen, kommer til at fungere som forudsat. Det beskrevne problem, som Virksomhedsforum rejser, er derfor i gang med at blive løst.

Forslaget er implementeret i 2014

De systematiske fejl omkring manglende udbetaling, som var grobund for forslag 388 forekommer ikke længere, da årsagerne til fejlene er rettet.

Fejlene vedrørende manglende udbetalinger vedrørte 2 problemstillinger:

- Gamle åbne perioder
- Specifikke problemer for virksomheder med udvidet kredittid

Løsning:

- De gamle perioder blev gennemgået og slettet i løbet af februar 2014
- Problematikken omkring virksomheder med udvidet kredittid, blev endeligt rettet i forbindelse med opdatering og tilretning af skattekontoen, gennemført 7/1 2015