Spring navigation over
Indhold start

En fælles konsolideret selskabsskattebase i EU (CCCTB)

Dato23.10.2014

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Virksomheder som driver forretning i flere EU-lande skal anvende forskellige skatteregler i de enkelte lande, dvs. op til 28 forskellige regelsæt og arbejde med op imod 28 forskellige skattemyndigheder. De står endvidere over for et kompliceret system med hensyn til beskatningen af koncerninterne transaktioner (transfer pricing). Resultatet er, at større virksomheder står over for store omkostninger og komplikationer, medens mindre virksomheder kan blive afskrækket fra at ekspandere inden for EU.

Problemet er blevet yderligere aktualiseret af Rigsrevisionens Beretning i august 2014 til Statsrevisorerne om SKATs indsats på transfer pricing-området, som lægger op til øget kontrol af mindre og mellemstore virksomheder (www.rigsrevisionen.dk/media/1995692/skats-indsats-paa-transfer-pricing-omraadet.pdf). Især mindre datterselskaber i Danmark af udenlandske koncerner vil blive relativt tungt bebyrdet af øget kontrol. Disse datterselskaber kan blive opfattet som store, selv om deres danske afdelinger er forholdsvise små. I kraft af deres udenlandske ejerskab har de typisk en forholdsvis stor international koncern-intern handel.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder med aktivitet i flere EU-lande og i særlig grad mindre og mellemstore selskaber i større koncerner.

Forslag

Den løsning, der ligger mest ligefor, er at arbejde for vedtagelse af det forslag, som Europa-Kommissionen i 2011 har fremlagt i form af direktivforslag COM(2011) 121/4 om CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base).

Forslaget går ud på, at et selskab eller en gruppe af selskaber, der har virksomhed i flere EU-lande, skal kunne vælge at opgøre et samlet skattemæssigt overskud ved dennes virksomhed efter ét sæt fælles regler. Det skattemæssige overskud fordeles herefter mellem de berørte EU-lande efter en fordelingsnøgle. I fordelingsnøglen indgår selskabets eller gruppens aktiver, arbejdskraft og omsætning i hvert land. Når det skattemæssige overskud er fordelt mellem de berørte EU-lande, beskatter hvert land sin andel med landets sats for selskabsbeskatning. Landene bevarer deres suveræne ret til at fastsætte deres egen selskabsskattesats.

Anvendelse af CCCTB er valgfrit for virksomheden.

Kommissionen har i 2011 skønnet, at CCCTB hvert år vil give virksomhederne besparelser på 700 mio. EUR for omkostninger til efterlevelse af skattereglerne i hele EU og på 1,3 mia. EUR gennem konsolidering. Endvidere vil virksomheder, der ønsker at udvide på tværs af grænser, kunne opnå besparelser på indtil 1 mia. EUR. CCCTB vil også gøre EU til et mere attraktivt marked for udenlandske investorer. Se: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-319_da.htm

En række EU-lande har udtrykt modstand mod Europa-Kommissionens planer, og det vil derfor blive vanskeligt at opnå den krævede enstemmighed for at indføre CCCTB i alle EU-land. EU-retten giver imidlertid mulighed for, at mindst ni EU-lande kan gå videre med CCCTB i henhold til reglerne om forstærket samarbejde (enhanced cooperation). Se artikel 20 i Traktaten om Den Europæiske Union. Forslaget kan fremmes ved, at Danmark indgår i et sådant forstærket samarbejde om CCCTB med andre lande, som støtter forslaget. Hvis CCCTB først vedtages i en række lande, vil CCCTB antageligvis med tiden blive udbredt til flere EU-lande.

Yderligere oplysninger

Skatteministeriet sendte i 2011 Europa-Kommissionens forslag i høring i Danmark.

Se: www.ft.dk/samling/20101/almdel/SAU/bilag/163/index.htm

Høringssvarene er generelt positive. Se høringssvar her: www.ft.dk/samling/20101/almdel/SAU/bilag/196/index.htm

Se også Skatteministeriets grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg af 20. april 2011. (www.ft.dk/samling/20111/kommissionsforslag/kom(2011)0121/bilag/1/986715.pdf)

Om administrative konsekvenser anføres i notatet:

”Indførelsen af CCCTB vil mindske selskabernes omkostninger til efterlevelse af reglerne som følge af, at selskaberne kan vælge ét fælles regelsæt, hvilket forventes at have indflydelse på virksomhedernes evne og vilje til at ekspandere i udlandet.

Ifølge undersøgelser udført for Kommissionen ventes CCCTB for en stor virksomhed at mindske de skatterelaterede udgifter til at åbne en ny filial i en anden medlemsstat med 62 pct. Omkostningerne for en mellemstor virksomhed forventes at falde med 67 pct.

CCCTB’en vurderes især at være relevant som led i indsatsen for at støtte og anspore SMV'er til at drage fordel af det indre marked. Kommissionen forventer desuden, at de nye regler vil gøre EU mere attraktivt for multinationale investorer.

Regeringen har ikke foretaget en endelig analyse og opgørelse af de administrative konsekvenser for erhvervslivet. Regeringen er imidlertid enig i Kommissionens vurdering, hvorefter forslaget vil betyde administrative lettelser for selskaberne.

Dette som følge af, at

  • selskaberne kan vælge at anvende ét fælles regelsæt for beregningen af dets skattepligtige indkomst i hele EU
  • der kun skal sendes én samlet selvangivelse for selskabets aktiviteter til skattemyndighederne i ét EU-land (one-stop-shop)
  • det ikke er nødvendigt at anvende armslængdeprincippet (transaktioner skal behandles som mellem uafhængige parter) mellem de koncernselskaber, hvis indkomster konsolideres.

Dog bemærkes, at Kommissionens vurdering ikke tager højde for, at selskaberne vil skulle benytte ressourcer til at beregne, hvorvidt det er optimalt at gå ind i/ud af CCCTB’en.”

Europa-Kommissionen igangsatte arbejdet med CCCTB i 2001. Emnet er omhandlet i Rapport fra Sambeskatningsudvalget, betænkning nr. 1452 fra 2004, hvor det i afsnit 7.4.2 Fælles konsolideret beskatningsgrundlag, bl.a. anføres: ”I betragtning af, at selskaberne i stigende grad ser EU som ét marked, udgør medlemsstaternes forskellige skattesystemer en væsentlig hindring for effektiv erhvervsplanlægning og etablering af effektive erhvervsstrukturer – og er samtidig årsag til væsentlige meromkostninger til revisorer, advokater og administration. (…) En samlet opgørelse af selskabernes overskud vil samtidig – i hvert fald inden for EU – fjerne problemerne med transfer pricing, samt indføre et grænseoverskridende fradrag for underskud, da et sådant fradrag ligger overskud og underskud på EU-basis. Det vil herudover blive betydeligt lettere at gennemføre grænseoverskridende omstruktureringer og vil i stor udstrækning forhindre dobbeltbeskatning inden for EU.”

www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/2004/november/rapport-fra-sambeskatningsudvalget,-betaenkning-nr-1452,-november-2004/7-eu-retlige-forhold/

Der henvises til yderligere information om Europa-Kommissionens forslag her:

http://ec.europa.eu/danmark/eu-politik/alle_emner/finanser/2011/110316_virksomhedsskat_da.htm

Dokumenter

A new Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB).

Besvaret juni 2017.

Forslaget gennemføres ikke.

Virksomhedsforum har foreslået, at regeringen arbejder for at få vedtaget direktivforslag COM (2011) 121/4 om CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base). Som alternativ foreslås det, at Danmark indgår i et såkaldt forstærket samarbejde (enhanced cooperation) med mindst otte andre EU-lande om et forstærket samarbejde om CCCTB.

Direktivforslaget om CCCTB blev fremsat af Kommissionen i 2011. Danmark har hidtil deltaget aktivt i det videre arbejde med at forhandle direktivet.

Direktivforslaget er trukket tilbage og afløst af to direktivforslag, dels et forslag om et fælles selskabsskattegrundlag (CCTB), dels et forslag om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (CCCTB). Hensigten fra Kommissionen er, at forslagene skal drøftes trinvist, således at CCTB forslaget drøftes først. CCCTB forslaget skal først drøftes efter, at der er opnået enighed om CCTB-forslaget. Der vil ikke være nogen garanti for, at en vedtagelse af CCTB også vil medføre, at der kan opnås enighed om CCCTB.

Hovedparten af de administrative lempelser vil først kunne opnås med en vedtagelse af CCCTB-forslaget. Dette gælder således lempelserne som følge af, at der kun skal sendes én samlet selvangivelse for selskabets aktiviteter til skattemyndighederne i ét EU-land (one-stop-shop), og at det ikke er nødvendigt at anvende armslængdeprincippet (transaktioner skal behandles som mellem uafhængige parter) mellem de koncernselskaber, hvis indkomster konsolideres.

Som det fremgår af de grund- og nærhedsnotater, der er oversendt til Folketinget, er det regeringens holdning, at man på EU-plan bør være tilbageholdende med harmoniseringsbestræbelser i forhold til, hvordan medlemslandenes skattelovgivning indrettes, da direkte beskatning henhører under medlemslandenes kompetence. Det gælder særligt tiltag, som ligger udover, hvad der er nødvendigt for en effektiv bekæmpelse af skatteundgåelse og skatteunddragelse.