Spring navigation over
Indhold start

EU Momsinformationsportal - Nem adgang til information om momsregler i andre EU-lande

Dato23.10.2014

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Når virksomhederne begynder at handle i det indre marked, burde momsreglerne være harmoniseret, således at det principielt er lige så let at handle med en kunde i Polen og Tyskland som med en kunde i Danmark. Dette er dog ikke tilfældet, og derfor er der behov for at kunne finde informationer om momssystemet i de EU-lande, som man handler med.

Ikke alene er der store forskelle på dokumentationskravene, krav om underskrifter, fakturakrav og tekster på fakturaerne, men udfordringerne er stigende i forbindelse med indførsel af regler om omvendt betalingspligt, forskellige sondringer og definitioner af leveringssted og forskellige momssatser.

Bare noget så simpelt som at finde blanketter til momsregistrering i andre EU-lande og selve momsindberetningen er noget, der kræver lokalt kendskab og er ofte et område, hvor det er nødvendigt at købe ekspertbistand.

Et ældre studie blandt DI’s MMV-virksomheder viste, at ca. 9 ud af 10 virksomheder havde lille eller ingen kendskab til momsreglerne i andre EU-lande.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der handler inden for det indre marked har behov for nem adgang til oplysninger og er berørt i dag i skiftende omfang. Specielt for MMV’er er det meget tidskrævende

Forslag

For at facilitere og understøtte handlen i det indre marked bør der etableres en EU-Momsinformationsportal. Dette vil både lette virksomhedernes administrative byrder på kort sigt og underbygge andre forslag på lang sigt. Manglende mulighed for at få kendskab til reglerne er en kilde til manglende overholdelse af reglerne. En momsinformationsportal bør indledningsvis indeholde oplysninger om momssatser, momsnumre, fakturakrav og krav til indholdet på en faktura, krav til momsregistrering samt procedure for at blive registreret, momsindberetninger, m.v.

EU-Kommissionen foreslog i deres grønbog om fremtidens momssystem KOM(2010) 695 og i deres meddelelse KOM(2011) 851, at der blev etableret en EU-Momsinformationsportal. Et studie udført af Rambøll på vegne af EU-Kommissionen viser også, at en portal kan etableres og holdes ved lige ved en beskeden indsats.

Forholdet har været drøftet på et Ecofin-møde, men siden er udviklingen gået i stå, selvom en momsinformationsportal både vil hjælpe virksomhederne på kort sigt og også vil være afgørende for etablering af eksempelvis en bred One-Stop-Stop for EU momsindberetninger. Danmark bør bakke op om og presse på for etablering af en sådan portal, således at virksomhederne i mangel på en egentlig harmonisering (der ønskes, men ikke er mulig på kort sigt) får adgang til informationen.

Dokumenter:

Grønbog om fremtidens momssystem, KOM(2010) 695. Kommissionens meddelelse KOM(2011) 851

EU-Kommissionen fremsatte i oktober 2013 et direktivforslag om standardisering af momsangivelsen i alle medlemsstater.

I tilknytning til forhandlingerne om direktivforslaget bliver det drøftet at etablere en fælles web-portal til udbredelse af information til brug for virksomhedernes opfyldelse af deres momsforpligtelser. En web-portal skal særligt indeholde oplysninger om de forskellige særordninger, som de enkelte medlemsstater har. Det forventes, at en eventuel web-portal skal udbygges gradvist, så den med tiden kommer til at indeholde flere oplysninger.

Drøftelserne pågår fortsat i arbejdsgrupperegi, og det vides derfor endnu ikke, om der kan skabes enighed om at etablere en web-portal, og hvad omfanget og indholdet i givet fald nærmere vil blive.

Regeringen støtter og vil arbejde for etableringen af en fælles web-portal for moms, der vil lette virksomhedernes byrde i forbindelse med angivelse af moms i andre medlemsstater.

Forslaget er implementeret i 2018

For at gøre et større oplysningsgrundlag om momsregler i andre EU-lande tilgængelig for bl.a. erhvervslivet har EU-Kommissionen på sin hjemmeside etableret en database med informationer om momsregler i de forskellige EU-lande.

Databasen, som EU-Kommissionen løbende opdaterer med relevante oplysninger om EU-landes nationale moms-regler, kan findes via nedenstående link til EU-Kommissionens hjemmeside:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/eu-country-specific-information-vat_en