Spring navigation over
Indhold start

Indførsel af en bred One-Stop-Shop for EU momsindberetninger

Dato23.10.2014

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Virksomheder, der handler inden for det indre marked, risikerer ofte at skulle momsregistreres i andre EU-lande. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis der er et lagerhotel i et andet land, og der fra dette lagerhotel sælges til et lokalt marked.

Konsekvensen heraf er, at virksomhederne skal leve op til lokale momsregistreringskrav, lokale sprogkrav m.v. Det er omkostningsfyldt, idet der kun er en begrænset harmonisering af reglerne og administrationen af momsreglerne i EU. Den vedvarende brug og udvidelse af omvendt betalingspligt på udvalgte varegrupper forøger risikoen for at blive ramt af en momsregistreringspligt.

Endelig er det værd at bemærke, at EU-Kommissionen på lang sigt overvejer at ændre leveringsstedet for alle EU-handler, således at momsreglerne i kundens land bliver gældende.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der handler inden for det indre marked, og hvor salget ikke alene udgøres af varer leveret direkte til en momsregistreret kunde vil være i risiko for at skulle momsregistreres i et andet EU-land (og ultimativt have 28 Europæiske momsregistreringer, der skal håndteres).

Forslag

En fuld harmonisering ville være ønskværdig, men et alternativ kunne være at bygge på og udvide den mini-One-Stop-Shop (mOSS) til brug for momsangivelse af elektronisk leverede ydelser til private (så som download af musik og software), der pt. er ved at blive implementeret i medlemslandene.

Virksomhedsforum håber, at denne mOSS er succesfuld, og at denne mOSS derfor kan danne grundlag for en bred One-Stop-Shop (bOSS), således at virksomhederne på denne måde kan håndtere momsregistrering, betaling og andre momsforpligtelser fra eget hjemland. Dette vil kræve en direktivændring, men det vil reducere virksomhedernes administrative omkostninger betydeligt, forudsat at denne bOSS også vil facilitere en forenkling og harmonisering af momsreglerne på centrale områder.

Dette er et ambitiøst mål, men potentialet for danske og europæiske virksomheder er meget stort, ikke mindst i lyset af, at moms principielt ikke burde være en omkostning eller en administrativ byrde for virksomhederne, idet de momsregistrerede virksomheder på dette områder reelt fungerer som ulønnede skatteopkrævere.

Dokumenter:

EU-Kommissionens meddelelse om momssystemets fremtid, KOM(2011)851 endelig.

Green Paper “On the future of VAT - Towards a simpler, more robust and efficient VAT system”, COM(2010) 695 final.

Arbejdet med grønbogen og design af et fremtidigt momssystem er i fuld sving. Således fremgår følgende af den nye EU-Kommissærs mission statement: ”… continuing to improve the functioning of the internal market in indirect taxation and developing the definitive VAT system at EU level…”

I forbindelse med vedtagelse af nye leveringsstedsregler for visse tjenesteydelser, herunder teleydelser, radio- og tv-spredningstjenester m.v. i 2008 blev der, for at lette de administrative byrder for erhvervslivet, tillige vedtaget oprettelse af en såkaldt Mini-One-Stop-Shop (MOSS). MOSS’en træder i kraft den 1. januar 2015, og fra den 1. oktober 2014 har det været muligt at tilmelde sig denne særlige fælles elektroniske portal i de 28 medlemsstater. Portalen udgør det fælles elektroniske kontaktsted til identifikation og angivelse af moms samt til momsbetalingen.

Status i slutningen af juni 2014 for indførelse af MOSS’en fremgår af Kommissionens rapport til Rådet: Læs rapporten her.

Forventningen er, at så snart MOSS’en fungerer tilfredsstillende, vil overvejelserne om udvidelse af ordningen til at omfatte flere sektorer gå i gang. Den danske regering støtter i udgangspunktet en udbredelse af MOSS’en til andre ydelser og varer.

Forslaget forventede gennemførelse afhænger af hvornår Kommissionen fremsætter forslag til direktivændring, og derpå hvor lang tid Rådet er om at forhandle det endelige forslag på plads. Kommissionen forventes tidligst at fremsætte forslag om en evt. udvidelse af MOSS’en efter en evaluering af ordningen. En sådan evaluering vil formentlig ske i løbet af 2016.

Forslaget er ikke implementeret

Der er i EU-regi vedtaget en udvidelse af One-Stop-Shop ordningen, hvorefter ordningen skal finde anvendelse på alle varer og ydelser til forbrugere i EU. Med direktivændringen udvides det eksisterende system for teleydelser, radio- og tv-spredningstjenester og elektroniske ydelser til at omfatte e-handel med fysiske varer og alle ydelser, som leveres til forbrugere i EU. På baggrund af en evaluering af det eksisterende system er der endvidere foretaget justeringer, der har til formål at lette de administrative byder for virksomheder, der leverer på tværs af landegrænser. Direktivændringen skal gennemføres med virkning fra 1. januar 2021.

EU-Kommissionen har den 4. oktober 2017 endvidere fremsat endnu en pakke af forslag, som vedrører grænseoverskridende handel mellem virksomheder. Heri lægger EU-Kommissionen også op til en udvidelse af One-Stop-Shop ordningen, således at grænseoverskridende varehandler mellem virksomheder ligeledes kan angives i One-Stop-Shoppen. Forslaget er under behandling i EU.