Spring navigation over
Indhold start

Virksomheder skal kun afgive oplysninger, der er nødvendige til brug for arbejdsskadesagen eller statistikformål

Dato23.10.2014

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Virksomhedsforum har tidligere fremsendt forslag til regeringen vedrørende bureaukratiske procedurer ved brug af anmeldesystemet EASY i forbindelse med arbejdsskadesager (forslag 168). I regeringens svar fremgår det, at problemstillingen blandt andet bygger på klassifikationer på arbejdsskadeområdet, der blandt andet er bestemt af EU. Da problemstillingen fortsat er relevant ønsker vi med dette forslag, at regeringen arbejder videre med at forenkle de statistiske forpligtelser over for EU, så virksomhederne oplever en reel administrativ lettelse ved indberetning af arbejdsskadesager, jf. nedenstående.

I forbindelse med indberetning af arbejdsskader i EASY og udfyldelse af opfølgende skemaer, oplever virksomhederne, at de bliver bedt om at indberette oplysninger, som ikke vurderes at kunne have betydning for anerkendelse/afvisning af arbejdsskadesagen eller statistikformål.

Det kan være en tidskrævende opgave at indsamle disse oplysninger, når de forekommer irrelevante i forhold til at afgøre den aktuelle arbejdsskadesag eller eventuelle statistikformål.

Berørte virksomheder

Der anmeldes årligt 40.000-45.000 arbejdsskader pr år, og der er en generel underanmeldelse på 50%. Nogle af disse arbejdsskader sker hos store virksomheder med professionelle HR afdelinger og arbejdsmiljøkonsulenter, der er inde i systemerne, men mindst halvdelen af ulykkerne sker i mindre virksomheder med under fem ansatte.

Statistisk set vil de kun have en skade hver 7-10. år, hvilket betyder, at de sjældent stifter bekendtskab med dette indberetningssystem og de anvendte fagudtryk.

Forslag

Der skal foretages en kritisk gennemgang i EU af EASY og de eksisterende skemaer for at vurdere, hvilke informationer der er påkrævet for at afgøre arbejdsskadesagen eller til brug for statistikformål, så virksomhederne ikke bliver bedt om at indberette flere oplysninger end nødvendigt eller indberette samme oplysning flere steder i anmeldesystemet.

Yderligere oplysninger

Forslaget er tidligere fremsendt af Virksomhedsforum for enklere regler (forslag 168 fremsendt den 17. juni 2013)

Som oplyst i svaret til forslag 168 er Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet i fællesskab i den indledende fase med at udvikle et helt nyt system til obligatorisk elektronisk anmeldelse af arbejdsulykker, hvor oplysningerne i anmeldelsen bliver gennemgået både med hensyn til nytteværdi og detaljeringsniveau inden for rammerne af den gældende EU-forordning. Forventningen til det nye anmeldesystem er, at det vil lette tidsforbruget for virksomhederne ved den elektroniske anmeldelse.

Anmeldelse af arbejdsulykker til Arbejdstilsynet sker med henblik på udarbejdelse af statistikker som grundlag for prioritering og tilrettelæggelsen af det forebyggende arbejde. Arbejdstilsynet leverer endvidere statistikker til andre aktører på arbejdsmiljøområdet.

De oplysninger, der kræves ved anmeldelse af arbejdsulykker til Arbejdstilsynet og Arbejdsskade­styrelsen, opfylder bl.a. de forpligtelser, som Danmark har over for EU i henhold til EU Forordning nr. 349/2011 om indberetning af arbejdsulykker.

Arbejdstilsynet bruger oplysningerne til statistik og i det forebyggende arbejde til prioritering og målretning af tilsynsindsatsen. Statistiske oplysninger om arbejdsulykker er et vigtigt redskab til at kunne målrette Arbejdstilsynets aktiviteter der, hvor problemerne er størst. Desuden anvendes oplysningerne i anmeldelserne som grundlag for Arbejdstilsynets undersøgelse af konkrete arbejdsulykker.

Arbejdstilsynet finder på den baggrund ingen anledning til at søge EU-forordningens krav reduceret, da oplysningerne i øvrigt indgår som et vigtigt element i myndighedsarbejdet. Det kan oplyses, at Kommissionen ikke har aktuelle planer om at ændre forordningen. Den administrative lettelse for virksomhederne forventes i stedet at komme i forbindelse med det nye anmeldesystem.

Det forventes, at et nyt anmeldesystem vil kunne implementeres i løbet af to år.

Forslaget er implementeret i 2017.Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynet har i fællesskab udviklet et nyt anmeldesystem til obligatorisk elektronisk anmeldelse af arbejdsulykker (EASY), der har gjort det nemmere og hurtigere for arbejdsgiverne at anmelde arbejdsulykker. Systemet har endvidere sikret, at arbejdsgiverne kun indberetter de nødvendige oplysninger til statistiske formål bl.a. som grundlag for prioritering og tilrettelæggelsen af det forebyggende arbejde. Det sikrer også i højere grad end tidligere, at virksomhederne ikke skal afgive de samme informationer til arbejdsskadesagens behandling af flere omgange. EASY blev sat i drift den 17. juni 2017.

Generelt set er der sket en forenkling af EASY, som gør det nye system smidigere. Det omfatter forenklinger i både indhold og sprog. Det nye system har endvidere været udsat for den fælles offentlige brugertest, og repræsentanter fra forskellige virksomheder har været involveret i projektet undervejs, fx omkring vejledning og udformning af hjælpetekster.

Følgende forbedringer skal særligt fremhæves:

Den tidligere klassifikation til beskrivelse af ”redskab” er udgået (se forslag 172) og erstattet af en mere enkel liste, som for virksomheden giver bedre mening i beskrivelsen af hændelsesforløbet. Der skal indberettes minimum 15 ud af i alt 26 mulige variabler i medfør af EU-forordningen . I EASY afgiver virksomheden 10 af oplysningerne, resten udfyldes automatisk på baggrund af øvrige oplysninger.

Klassifikationen til beskrivelse af ”jobtype” er blevet indskrænket, så den akkurat opfylder EU-forordningens minimumskrav om statistik for arbejdsulykker. I praksis betyder det færre klik for virksomheden i forbindelse med en anmeldelse.

Idriftsættelsen af EASY betyder, at virksomheder, der anmelder arbejdsskader, sparer tid, når de skal anmelde, ligesom Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynet kun får de nødvendige oplysninger til arbejdsskadesagen og til det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.