Spring navigation over
Indhold start

Indberetning af statistik vedr. Forskning, udvikling og innovation

Dato23.10.2014

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Virksomhedsforum har tidligere fremsendt forslag til regeringen vedrørende indberetning af statistik vedr. forskning udvikling og innovation (forslag 218). I regeringens svar indgår, at forhold om eksempelvis spørgsmål og omfang for statistikken er forordningsbestemt, hvorfor forslaget blev afvist. Da problemstillingen fortsat er relevant, og statistikken i øvrigt opfattes som en af de mest byrdefulde blandt virksomhederne, ønsker vi med dette forslag, at regeringen arbejder videre med forenkling af kravene til statistikken i EU-regi, jf. nedenstående.

Indberetning af statistik om Forskning, Udvikling og Innovation er en meget omfattende statistik (19 sider à typisk 5-10 spørgsmål pr. side hvis det printes), hvor nogle virksomheder ikke kan svare på alle spørgsmål. Det gælder eksempelvis, hvis der ikke foregår forskning på virksomheden. På forespørgsel fra en virksomhed har Danmarks Statistik oplyst, at også disse skemaer skal besvares - blot ved at udfylde 0 alle steder.

Mange af spørgsmålene er meget detaljerede - mere end de fleste virksomheder er i stand til at besvare. Spørgsmålene omhandler dels udgifter, hvor det er en økonomiansvarlig, som skal besvare, og dels spørgsmål på et meget forsknings- og udviklingsspecifikt niveau, som kræver, at besvareren er en meget forsknings- og udviklingskyndig person.

Det er meget tidskrævende, såfremt virksomhederne skal besvare alle spørgsmål fuldt og detaljeret. Desuden kan den store detaljeringsgrad i analysen undre, når Danmarks Statistiks offentliggørelser om f.eks. virksomheders udgifter til forskning og udvikling primært beskæftiger sig med ganske få overordnede informationer, (som f.eks. de samlede udgifter i kroner).

Berørte virksomheder

Der er i 2012 og 2013 blevet udsendt spørgeskemaer bredt, herunder til virksomheder, hvor der ikke er forskningsrelevante aktiviteter.

Forslag

Der foretages en generel revision af statistikken i EU med henblik på forenkling af omfang og kompleksitet. Revisionen af statistikken bør som minimum indeholde en vurdering af:

Hvorvidt alle dele af statikken er relevant – herunder de dele som ikke er baseret på EU krav. Her skal indgå, om virksomhederne er i besiddelse af oplysningerne (og derved kan besvare spørgsmålene meningsfuldt) samt en vurdering af den konkrete anvendelse af oplysningerne og værdien heraf.

Yderligere oplysninger

Forslaget er tidligere fremsendt af Virksomhedsforum for enklere regler (forslag 218)

Danmarks Statistik har i foråret 2014 foretaget en gennemgang af spørgeskemaet til statistikken over forskning, udvikling og innovation i erhvervslivet, bl.a. som følge af det tidligere fremsatte forslag fra Virksomhedsforum.

Gennemgangen af spørgeskemaet er foretaget med udgangspunkt i relevans og kompleksitet i de spørgsmål, som er resultatet af nationale krav til statistikken, og som ikke er omfattet af EU-forordning. Resultatet af gennemgangen var, at fjerne 10 af de eksisterende spørgsmål samt at reducere et enkelt spørgsmål væsentligt.

Brugerudvalget for vidensamfundet, som løbende er med til at vurdere statistikkens indhold og omfang, godkendte med en enkelt undtagelse Danmarks Statistiks forslag.

Ændringen er blevet implementeret med virkning fra og med 2014. Den gennemførte reduktion i antallet af spørgsmål forventes at lette respondenternes oplevede svarbyrde betydeligt.

Det er vurderingen, at der ikke er opbakning på EU-niveau til at gennemføre en generel forenkling af statistikken, og at der heller ikke vil være det i den nærmeste fremtid.

For at lette byrden for virksomhederne vurderes den bedste løsning derfor at være en national indsats, hvor Danmarks Statistik fortsat årligt vurderer mulighederne for yderligere forenklinger og andre tiltag, som kan lette virksomhedernes indberetningsbyrde.

Forslaget er implementeret i 2014

Jf. regeringens svar til Virksomhedsforum er forslaget implementeret.