Spring navigation over
Indhold start

Revider statistik for miljøbeskyttelsesinvesteringer

Dato23.10.2014

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Når en virksomhed anskaffer sig nyt materiel vil dette oftest være kendetegnet ved at bruge mindre energi og sikre mindre spild end det udstyr, der erstattes. Derfor har de fleste investeringer typisk i et eller andet omfang et miljømæssigt sigte. Det giver dog ikke mening at spørge virksomhederne, hvor stor en del af en investering, der har et miljømæssigt sigte. Dette spørgsmål vil den ingeniør, der har udviklet det pågældende investeringsgode, næppe kunne besvare. Virksomheden vil ikke kunne andet end at gætte et tal. Det svækker virksomhedernes tro på, at de indsamlede data er valide og kan anvendes til meningsfulde statistiske formål. Og da kravet om indsamling af data på området er bestem af EU-forordninger, bør problemstillingen være et område, der behandles i EU-regi med henblik på at udvikle en ny metode.

Danmarks Statistik har i en årrække undladt at indsamle disse data, idet datakvaliteten anses for yderst tvivlsom. Men Danmarks Statistik ser sig i dag nødsaget til at indsamle disse data. De publiceres dog ikke, idet resultaterne ikke anses for at være valide.

Berørte virksomheder

Virksomheder, der udtages til at svare på statistikken for miljøbeskyttelsesinvesteringer

Forslag

På kort sigt bør statistikken for miljøbeskyttelsesinvesteringer afskaffes. En afskaffelse vil uden tvivl reducere virksomhedernes frustrationer over at skulle indberette ubrugelige data.

På længere sigt bør EU-Kommissionen arbejde på at udvikle en valid metode for indsamling af statistik for virksomheders miljøbeskyttelsesinvesteringer.

Dokumenter

Council Regulation No 58/97 concerning structural business statistics.

Regulation No 2056/2002 amending Council Regulation No 58/97 concerning structural business statistics.

Danmarks Statistik anerkender problemstillingen og arbejder aktivt for, at statistikken om industriens miljøbeskyttelsesudgifter (løbende driftsudgifter og investeringer) afskaffes i den nuværende form.

Danmarks Statistik har siden statistikkens etablering fremført denne holdning i Eurostat, men der er imidlertid ikke tilstrækkelig opbakning på nuværende tidspunkt til det danske synspunkt blandt de øvrige lande og Eurostat.

Fra dansk side er det ikke muligt ensidigt at stoppe statistikken, da der er tale om en forordningsbestemt opgave. Danmarks Statistik har allerede begrænset opgaven i det omfang, det er fundet det muligt ved kun at inddrage virksomheder med 50 og derover ansatte.

Danmarks Statistik arbejder fortsat på, at statistikken om industriens miljøbeskyttelsesudgifter får en negativ prioritering i det europæiske statistiksystem. Danmarks Statistik vil fortsat fremsætte dette synspunkt i de relevante arbejdsgrupper i Eurostat.

Forslaget er implementeret i 2018

Danmarks Statistik anerkender problemstillingen og arbejder i relevante EU-fora aktivt for, at statistikken om industriens miljøbeskyttelsesudgifter afskaffes i sin nuværende form.

Fra 2018 har Danmarks Statistik halveret frekvensen for dataindsamling, så den årlige statistik fremover baseres på dataindsamling hvert andet år. Der er således ikke gennemført dataindsamling i 2018 vedr. 2017 og byrderne ved indberetning til statistikken er halveret fra 2018.

Omlægningen er muliggjort af at statistikkens resultater overgår fra det strukturstatistiske område til de miljøøkonomiske opgørelser, der har et relativt lavere detaljeringskrav reguleret af den konsoliderede forordning 691/2011. Dertil har analyser af data fra de årlige dataindsamlinger dannet grundlag for at inddrage alternative datakilder i en fremskrivning af resultater i år uden dataindsamling. Data fra den generelle regnskabsstatistik og industriens investeringsforventninger inddrages ift. fremskrivning af hhv. driftsudgifter og investeringer.

Fra dansk side er det ikke muligt ensidigt at ophøre med at udarbejde statistikken og dermed helt afskaffe dataindsamlingen, da der er tale om en opgave, der følger af en EU-forordning, som Danmark har været med til at vedtage. Danmark udsatte implementeringen af forordningen, så længe som reglerne muliggjorde. Danmarks Statistik afgrænser opgaven i det omfang, det er fundet muligt inden for gældende regler ved kun at indsamle data fra de største virksomheder.

Danmarks Statistik har i mange år arbejdet for at finde opbakning på EU-niveau til at statistikken ændres. Det skal dog anføres, at Danmark står alene i sin vurdering af statistikkens anvendelighed – bl.a. finder EU kommissionens policy-brugere statistikkens resultater anvendelige, og det er derfor ikke realistisk at forvente, at dataindsamlingen kan nedlægges.

Danmarks Statistik har i 2017 revideret det spørgeskema, som virksomhederne skal udfylde med det formål at gøre indberetningen mere brugervenlig og dermed mindske erhvervslivets byrder.

Forslaget betragtes som gennemført i 2018.