Spring navigation over
Indhold start

Løbende harmonisering af nomenklaturen og mængdeangivelser i extrastat, intrastat og prodcom

Dato23.10.2014

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Der findes tre detaljerede varenomenklaturer, der alle tager udgangspunkt i toldtariffen. Toldtariffen skal naturligvis anvendes ved handel med lande uden for EU, og der skal angives en mængde, så varerne kan blive pålagt den korrekte told.

Toldbehandlingen anvendes til at indsamle oplysninger om handel med lande uden for EU. Dataindsamlingen, der i tekniske termer går under navnet Extrastat, dannes således ved at anvende de første otte cifre i toldtariffen og anvendes de af toldmyndighederne brugte mængdeangivelser.

Ved handel internt i EU foreligger der ikke toldoplysninger, hvorfor intern handel mellem EU-landene skal indberettes af virksomhederne. Denne indberetning er forordningsbelagt og indeholder en nomenklatur, der tager udgangspunkt i toldtariffen (de første otte cifre). Nomenklaturen er gjort til en del af forordningen med tilhørende mængdeangivelser.

Der skal også indberettes vareproduktion. Dette er fastlagt i EU’s prodcom-forordning, hvor der også med udgangspunkt i toldtariffen (de første otte cifre) er indført en forordningsbelagt nomenklatur med tilhørende mængdeangivelser.

Der er således i udgangspunktet tale om samme nomenklatur. Problemet er blot, at nomenklaturen revideres. Sådanne revisioner kan være meget velbegrundede. Der kommer nye varer til, og mængdeangivelser kan vise sig at være uhensigtsmæssige (for eksempel habitter i kilo). Men disse revisioner af de tre nomenklaturer er ikke koordineret i fuldt omfang og foretages ikke på samme tidspunkt. Dermed kan nomenklaturerne og de tilhørende mængdeangivelser blive forskellige i forbindelse med revisioner. Dette er på ingen måder velbegrundet. Hvis der er behov for en ny varegruppe (for eksempel smartphones) i udenrigshandelsstatistikken, så er der behov for den eksakt samme gruppe i statistikken for vareproduktion, og den pågældende vare skal også kunne toldbehandles.

Det er stærkt uhensigtsmæssigt, at tre principielt ens nomenklaturer og mængdeangivelser ender med at blive forskellige. Det er en helt unødvendig byrde for indberettere, ligesom det gør det vanskeligt for statistikbrugere at sammenkøre oplysninger fra de forskellige statistikker.

Danmarks Statistik har taget konsekvensen af denne uhensigtsmæssighed og anvender derfor konsekvent instrastatnomenklaturen og de dertil hørende mængdeangivelser, også ved indsamling af produktionsoplysninger fra virksomhederne. Dette strider mod prodcom-forordningen. Danmarks Statistik må derfor ud fra et skøn oversætte de indsamlede tal til prodcom-nomenklaturen, som så indberettes til Eurostat. På samme måde må Danmarks Statistik skønne over, hvordan de af Skat indsamlede oplysninger om handel med tredjelande vil fordele sig på instrastat-nomenklaturen. Extrastat er jo til enhver tid de første otte cifre i Toldtariffen.

Hvis man lever op til forordningerne kan den samme vare således i værste fald få tre vidt forskellige koder med tre vidt forskellige mængdeangivelser, hvilket alene skyldes ukoordinerede revisioner i en i udgangspunktet identisk nomenklatur.

Berørte virksomheder

Virksomheder der indberetter i extrastat, intrastat og prodcom

Forslag

EU-Kommissionen bør sikre, at der sker en løbende harmonisering af nomenklaturen og mængdeangivelser i extrastat, intrastat og prodcom. Med anvendelse af identiske metoder kan yderligere information deles på tværs af de tre varenomenklaturer.

Dokumenter

Council Regulation No 3330/91 on the statistics relating to the trading of goods between Member States and Council Regulation No 3924/91 on the production of industrial goods (prodcom).

I forbindelse med Prodcom-arbejdsgruppen arbejder Danmarks Statistik aktivt for en harmonisering af Prodcom-nomenklaturen med Intrastat og Extrastat nomenklaturen. Danmarks Statistik støtter, at det ikke er nødvendigt at have en særskilt Prodcom-liste, og at man bør bruge den samme nomenklatur som anvendes til Intrastat og Extrastat. Dette skyldes både hensyn til indberetterne, brugerne og statistikproduktionen. Der er imidlertid ikke tilstrækkelig opbakning til det danske synspunkt på nuværende tidspunkt blandt de øvrige lande og Eurostat.

Toldtariffens første 8 cifre benyttes både til opgørelse af statistikken over varehandlen med ikke-EU lande (Extrastat) og varehandlen med EU-lande (Intrastat). Der er ingen forskelle mellem nomenklaturen i Extrastat og i Intrastat, hverken ift. koder eller ift. de benyttede mængdeenheder. Revisioner i toldtariffen, som dækker både told- og statistikbehov, er tæt koordineret mellem told- og statistikmyndigheder, og de implementeres parallelt i told- og statistiksystemerne. Den samme vare i toldsystemet, i Extrastat og i Intrastat har derfor altid den samme 8-cifrede kode.

Til Prodcom benytter Danmarks Statistik KN-koder, men der findes stadig enkelte forskelle i mængdeenheder. Danmarks Statistik vil fremadrettet sikre konsistens mellem Prodcom-listen i Danmark og den Kombinerede Nomenklatur fsva. mængdeenheder.

Forslaget er implementeret i 2016.

Forslaget implementeres delvist. Danmarks Statistik har i 2015 gjort det muligt at indberette oplysninger om Industriens salg af varer (Prodcom) via Idep.web, som også anvendes til indberetning af Intrastat.

Danmarks Statistik arbejder fortsat på at sikre, at der er overensstemmelse mellem de mængdeenheder, der anvendes ved indberetning. Virksomheder der indberetter via Idep.web vil kunne anvende de samme koder ved indberetning til Industriens salg af varer og Intrastat. I forbindelse med Prodcom-arbejdsgruppen har Danmarks Statistik aktivt arbejdet for en harmonisering af Prodcom-nomenklaturen med Intrastat og Extrastat nomenklaturen. Danmarks Statistik støtter, at det ikke er nødvendigt at have en særskilt Prodcom-liste, og at man bør bruge den samme nomenklatur som anvendes til Intrastat og Extrastat. Dette skyldes både hensyn til indberetterne, brugerne og statistikproduktionen.

Spørgsmålet har igen været drøftet i forbindelse med formuleringen af Framework Regulation integrating European Business Statistics (FRIBS) og forslaget om at afskaffe den særskilte Prodcom-liste er i den forbindelse blevet endeligt afvist. Toldtariffens første 8 cifre benyttes både til opgørelse af statistikken over varehandlen med ikke-EU lande (Extrastat) og varehandlen med EU-lande (Intrastat). Der er ingen forskelle mellem nomenklaturen i Extrastat og i Intrastat, hverken ift. koder eller ift. de benyttede mængdeenheder. Revisioner i toldtariffen, som dækker både told- og statistikbehov, er tæt koordineret mellem told- og statistikmyndigheder, og de implementeres parallelt i told- og statistiksystemerne. Den samme vare i toldsystemet, i Extrastat og i Intrastat har derfor altid den samme 8-cifrede kode.

Til dataindsamlingen til Prodcom benytter Danmarks Statistik KN-koder, men der findes stadig enkelte forskelle i mængdeenheder. Danmarks Statistik vil fremadrettet arbejde for konsistens mellem Prodcom-listen i Danmark og den Kombinerede Nomenklatur fsva. mængdeenheder.