Spring navigation over
Indhold start

Mere smidig notifikation ved overførelse af affald

Dato23.10.2014
Nummer410

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Miljøstyrelsen administrerer reglerne i EU's transportforordning, som regulerer eksport og import af affald. Til trods for at styrelsen de sidste par år har arbejdet for at få en mere smidig sagsbehandlings-proces, så oplever de underlagte virksomheder stadig en meget lang og ind imellem usandsynlig træg notifikationsproces. Denne proces koster de involverede virksomheder ressourcer både i form af økonomi og tid. Virksomhederne har længe efterlyst en mulighed for at få en tidsbegrænset løbende notifikationsgodkendelse, som ligger inde for den nuværende forordning. Pt. er det muligt at få en løbende godkendelse for 1 år, men på ”låste” mængder, så skulle man fx vælge at slå 2 sendinger sammen, så kan man ikke længere anvende den løbende godkendelse.

Samtidig oplever virksomhederne, at den enkelte sagsbehandling er meget personafhængig, og at der på den baggrund er en meget varieret sagsbehandlingsproces. Desværre medfører de ovennævnte problemstillinger ofte, at virksomhederne i tilfælde, hvor de er i tvivl om, hvorvidt der er tale en grøn eller orangelistet affald, vælger at eksportere affaldet som værende grønt.

Endelig så oplever virksomhederne et hos myndighederne manglende kendskab til de forskellige affaldsfraktioner, der eksporteres ud af landet, hvilket meget ofte ses, når der føres kontrol ved grænserne.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der eksporterer affald, herunder kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, som skal videre til forarbejdning/oparbejdning og indgå i en genanvendelsesproces/teknologi, som pt. ikke eksisterer i Danmark.

Alt kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald er liberaliseret i DK, så det står alle virksomheder frit for at eksportere deres affaldsfraktioner, så længe de er kildesorteret og kan gå til genanvendelse.

Forslag

Det foreslås, at man fra myndighedernes side accepterer at udstede en løbende notifikation for en given fraktion løbende over fx 12 måneder. uden mængdebegrænsning, således, at der gives notifikation på fraktionen i en begrænset tidsperiode, men ikke på mængden.

Samtidig bør der fra den ansvarlige myndigheds side - Miljøstyrelsen – arbejdes for interne procedurer, der skal sikre en ensartethed i sagsbehandlingen, så det kan forventes, at notifikationsprocessen forløber på samme måde, uanset om det er medarbejder A eller B, som er sagsbehandler på ansøgningen.

Yderligere oplysninger

EU Transportforordning 1013/2006 med ændringer i 2011,12 & 13 med dertilhørende vejledninger samt bekendtgørelse om import og eksport af affald.

Det foreslås for det første, at det accepteres, at der udstedes "en løbende notifikation for en given fraktion løbende over fx 12 måneder, uden mængdebegrænsning, således at der gives notifikation på fraktionen i en begrænset tidsperiode, men ikke på mængden".

Reglerne om overførsel af affald giver allerede i dag mulighed for, at der foretages en samlet anmeldelse for flere overførsler af affald, hvis affaldet i det væsentlige har ensartede fysiske og kemiske egenskaber, affaldet overføres til samme modtager og samme anlæg, og overførselsruten er den samme (artikel 13 i transportforordningen, forordning 1013/2006 om overførsel af affald).

Ved en sådan samlet anmeldelse skal den minimum og maksimum mængde affald, der forventes overført, angives. Der er ikke noget til hinder for, at der transporteres en meget mindre mængde affald, end det, der er angivet som maksimum på anmeldelsen.

Den ønskede fleksibilitet kan derfor allerede under de gældende regler opnås ved at angive en tilstrækkelig stor maksimum mængde affald på anmeldelsen. En høj maksimum mængde vil ikke påvirke gebyret for sagsbehandlingen eller beløbet på den sikkerhed, der skal stilles i forbindelse med anmeldelsen, da sikkerheden skal dække den mængde affald, der er under transport og behandling og ikke den samlede mængde, der i alt kan transporteres på anmeldelsen.

Miljøstyrelsen afholder et årligt informationsmøde for virksomhederne og er med baggrund i dialog og workshop med udvalgte virksomheder i gang med at forbedre information og vejledning om reglerne på styrelsens hjemmeside. Miljøstyrelsen vil i denne sammenhæng også øge kendskabet til, at den ønskede fleksibilitet allerede er mulig under de gældende regler.

Der foreslås for det andet en mere ensartet sagsbehandling. Miljøstyrelsen arbejder til stadighed med mere smidige sagsgange og sikring af en ensartet sagsbehandling. Dette sker dels ved dokumentation af beslutninger og praksis og ved løbende videndeling og erfaringsudveksling mellem sagsbehandlerne. Dialog, bedre information og udvikling af sagsgange vil fortsat være et fokusområde.

Miljøstyrelsen vil endvidere i løbet af 2015 afklare mulighederne for øget digitalisering af anmeldelsesproceduren, da dette i givet fald vil understøtte en mere smidig og ensartet sagsbehandling.

Forslaget er implementeret i 2017.

Som det fremgår af svaret til Virksomhedsforum, er der allerede indenfor de gældende regler mulighed for, at en virksomhed kan søge om en tilstrækkelig stor maksimum mængde til, at der i praksis ikke vil være tale om "låste" mængder.

Miljøstyrelsen har stort fokus på at smidiggøre notifikationsprocessen. Forslaget har derfor indgået i styrelsens arbejde under Taskforce for Øget Ressourceeffektivitet, arbejdspakke 2 om import/eksport af affald i 2017. Ét af formålene med dette arbejde har været at smidiggøre sagsbehandlingen af anmeldelser om overførsel af affald. Flere elementer i projektet har været at kigge nærmere på styrelsens interne procedurer samt på muligheden for at smidiggøre notifikationsproceduren, fx ved bedre information eller øget brug af digitalisering. Task force-arbejdet har også indebåret nabotjek/analyser af praksis og fortolkning hos andre lande.

Som resultat af taskforce-arbejdet er der bl.a. indført en ny lempeligere beregning af 3-dages varslet efter Transportforordningens art. 16b, der er åbnet op for at nyttiggørelsesanlæg kan ansøge om at blive forhåndsgodkendte og sikkerhedsstillelsesbeløbet for træaffald er permanent nedsat til 1000 kr. pr. ton. Endvidere har der været fokus på bedre information og vejledning. Dette har resulteret i en helt ny og mere brugervenlig hjemmeside om import og eksport af affald. Miljøstyrelsen vil fremover fortsat have fokus på at lette administrationen af reglerne om import og eksport af affald.