Spring navigation over
Indhold start

Rederier pålægges unødvendige byrder i form af undersøgelser og miljøredegørelser med henvisning til bekendtgørelse om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter

Dato23.10.2014
Nummer411

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Det følger af gældende bekendtgørelse om miljøgodkendelse af hurtigfærger, at en ansøgning skal indeholde oplysninger om skibstype, fremdriftssystem, bølgegenerering, bølgehøjde, rute, sejladsbeskrivelse, sejladsfrekvens samt støjbelastning. Såfremt det planlagte ruteforløb passerer gennem farvandsområder, der er udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder, fredede områder mv. skal ansøgningen ledsages af en redegørelse, der indeholder en særlig vurdering af hurtigfærges indvirkning på natur, miljø, kulturminder eller friluftsaktiviteter.

Uanset at det planlagt ruteforløb ikke passerer gennem beskyttede områder, kan Miljøstyrelsen med hjemmel i bekendtgørelsen bestemme, at rederiet alligevel skal udfærdige en redegørelse svarende til sejlads gennem beskyttet område. En sådan redegørelse er særdeles bekostelig, og derfor må man kunne forlange, at det fra myndighedsside begrundes, hvorfor en sådan redegørelse skal udarbejdes.

Konkret eksempel:

Rederiet Mols-Linien har indenfor de seneste 12 måneder indsat to nye hurtigfærger på ruterne Ebeltoft ¿ Sj. Odde og Aarhus ¿ Sj. Odde. Det er ruter som rederiet har besejlet med hurtigfærger siden midten af 1990¿erne.

I forbindelse med indsættelse af det første skib var myndighedsvurderingen, at indsættelse af et nyt skib på en eksisterende rute ikke gav anledning til, at naturinteresser ville blive kraftigere påvirket end hidtil, men efterfølgende fandt man alligevel fra myndighedsside behov for en uddybende redegørelse. Det gav anledning til en større videnskabeligt funderet undersøgelse, der ikke kunne udpege særlige risici. I sidste ende førte det til en ubegrænset sejladstilladelse.

I forbindelse med indsættelse af det andet skib, der er søsterskib til nr. 1, kunne dele af den tidligere undersøgelse anvendes, men fra Miljøstyrelsens side blev der stillet krav om særskilt redegørelse for de kumulative miljøeffekter i relation til emissioner, Kystdirektoratet bad om en redegørelse for de kumulative effekter på kystmorfologien ved Sj. Odde, og Kulturstyrelsen mfl. ønskede en redegørelse om påvirkningen på skibsvrag og stenalderbopladser, selvom der ikke er viden om, at sådanne findes på ruten.

Forslag

Der er behov for en justering af bekendtgørelsen om miljøgodkendelse af hurtigfærger, således at det præciseres, at man fra myndighedsside skal kunne præcisere og begrunde behovet for natur- og miljøredegørelser, når det planlagte ruteforløb ikke passerer gennem særligt beskyttede områder. Ligeledes skal der etableres klageadgang for denne del alene, og ikke kun klageadgang for den samlede behandling af ansøgning om miljøgodkendelse. Det vil samlet set sikre, at rederier ikke pålægges at udarbejde bekostelige og overflødige undersøgelser og miljøredegørelser.

Yderligere oplysninger

Ansvarligt ministerium: Miljøministeriet, Miljøstyrelsen

Virksomhedsforum foreslår, at behovet for natur- og miljøredegørelser skal præciseres og begrundes, når hurtigfærgers ruteforløb ikke passerer gennem særligt beskyttede områder, samt at der indsættes en særskilt klageadgang over Miljøstyrelsens afgørelse om behovet for en sådan redegørelse.

Når Miljøstyrelsen træffer afgørelse om, at ansøgningen skal ledsages af en redegørelse svarende til den i Hurtigfærgebekendtgørelsens § 4, stk. 4 nævnte, bør afgørelsen begrundes. Hjemlen til at anmode om en sådan redegørelse, selvom ruten ikke passerer gennem særligt beskyttede områder, jf. § 4, stk. 4, fremgår af bekendtgørelsens § 5.

”§ 5, stk. 1, 1. pkt. Uanset at det planlagte ruteforløb ikke passerer gennem de i § 4, stk. 4, nævnte beskyttede områder, kan Miljøstyrelsen inden 6 uger fra modtagelsen af ansøgningen bestemme, at ansøgningen skal ledsages af en redegørelse, svarende til den i § 4, stk. 4, nævnte, der indeholder en særlig vurdering af hurtigfærgerutens indvirkning på natur, miljø, kulturminder eller friluftsaktiviteter, såfremt det planlagte ruteforløb helt eller delvist vil passere gennem farvandsområder, hvor der er en begrundet formodning for, at sejlads med hurtigfærger kan medføre væsentlig indvirkning herpå.”

Som det fremgår af bestemmelsens sidste led, så er der således allerede et krav om, at der skal være en begrundet formodning for, at sejladsen kan medføre en væsentlig indvirkning på natur, miljø, kulturminder eller friluftsaktiviteter.

I forhold til en begrundet formodning fremgår det af bestemmelsen, at:

”Miljøstyrelsen skal ved afgørelsen heraf lægge vægt på farvandsområdernes almene naturvidenskabelige værdi, herunder bundtype, bundtopografi og hydrografi, områdets naturtyper og betydning som gyde- og opvækstområde for fisk, som levested for havpattedyr, og som raste- og fourageringsområde for fugle. For visse beskyttede arter gælder tillige bestemmelserne i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Områdets kulturhistoriske værdi og betydning for friluftsaktiviteter skal også inddrages. Miljøstyrelsen skal i afgørelsen nærmere specificere, hvilke af de i § 4, stk. 4, nævnte punkter, der ønskes vurderet”.

Bestemmelsen indeholder således allerede krav om en begrundet formodning for, at redegørelsen kan kræves – med præciseringer i forhold til hvad der skal lægges vægt på i begrundelsen.

I forhold til forslaget om særskilt klageadgang, så vil Miljøministeriet undersøge muligheden og hensigtsmæssigheden af at indføre en klageadgang som foreslået af Virksomhedsforum. Det forventes, at denne undersøgelse kan være afsluttet medio 2015.

Forslaget er implementeret i 2018

Der er i overensstemmelse med regeringens svar til Virksomhedsforum udarbejdet et udkast til "vejledning om vurderingskrav i forbindelse med miljøgodkendelse af hurtigfærger i forhold til habitatdirektivet". Vejledningen om omvurderingskrav ved miljøgodkendelse af hurtigfærger i forhold til habitatdirektivet mv forventes offentliggjort i 2019.

Vejledningen skal sikre en større klarhed for rederierne om de oplysninger, som Miljøstyrelsen skal have tilsendt, inden styrelserne kan træffe afgørelse om miljøgodkendelse af hurtigfærger. Dette skal lette sagsbehandlingen og mindske sagsbehandlingstiden, idet ansøger får lettere ved at indsende en ansøgning, der lever op til habitatdirektivets og bekendtgørelsens krav og dermed undgår supplerende ønsker om redegørelser mv. fra styrelsernes side.

Miljøstyrelsen modtager i gennemsnit 1 ansøgning om året om miljøgodkendelse af hurtigfærger. En bedre vejledning vil potentielt kunne give rederierne en tidsbesparelse på 2-4 uger i forbindelse med en miljøgodkendelse.