Spring navigation over
Indhold start

Ressourceproduktivitet gennem tidssvarende affaldstransportregler i EU

Dato23.10.2014

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Forordningen om grænseoverskridende transport af affald er en hindring for, at affald og sekundære ressourcer føres til den bedst mulige udnyttelse til nye produkter. Der skelnes ikke i tilstrækkelig grad mellem forskellige typer affaldsdisponering, og dermed anvendes tilsyns og kontrolressourcerne forkert. Der skal i øget grad fokuseres på de problematiske affaldsstrømme i tilsyns og kontrolindsatsen.

De nuværende regler fordyrer grænseoverskridende transport af sekundære ressourcer, så affald der kunne oparbejdes og genanvendes i stedet sendes til forbrænding. I dag kan det bedre betale sig at sende genanvendeligt affald til afbrænding frem for at sende det til genanvendelse i eksempelvis Tyskland. Det er ikke konstruktivt og er i modstrid med EU’s prioriteter for grøn omstilling i industrien.

Et eksempel, der illustrerer problemstillingen er materialet landbrugsplast (anvendes til overdækning af eksempelvis kartofler), der kan genanvendes på anlæg i Holland, der besidder stor ekspertise på området. De hollandske anlæg er miljøgodkendte af myndighederne til at modtage landbrugsplast til oparbejdning med en række specifikke krav til processen. Det giver ingen værdi, at danske myndigheder skal involveres i, at dansk landbrugsplast køres til et sådant anlæg – som følge af bureaukratiske EU-regler.

Berørte virksomheder

Særligt virksomheder der indsamler og oparbejder affald og sekundære ressourcer, men også andre virksomheder, hvor bureaukratiske regler giver en fordyrelse af affaldsgenanvendelse.

Forslag

Reglerne i transportforordningen bør justeres, så tilsyns- og kontrolindsatsen koncentreres om de nederste niveauer i EU’s affaldshierarki (det vil sige deponering og anden bortskaffelse samt forbrænding uden energiudnyttelse), mens affald der sendes til genanvendelse i andre EU lande, som hovedregel bør håndteres som varer/ressourcer. Der kan i den forbindelse skelnes mellem lande, der lever op til EU’s affaldskompleks, og de der ikke gør (eksempelvis deponerer 18 medlemslande fortsat mere en 50 % af husholdningsaffaldet).

Der bør ligeledes indføres en særlig fast-track ordning til affald, der sendes til genanvendelse i lande, der overholder affaldsdirektivernes krav. Alternativt kunne genanvendeligt affald helt undtages transportforordningens regler, hvis affaldet køres direkte til en miljøgodkendt genanvendelsesvirksomhed.

Dokumenter

(EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald, samt

(EU) nr. 660/2014 af 1. maj 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald.

Hvis reglerne justeres vil de enkelte landes notifikationsproces også skulle ændres jf. transportforordningen. Derved tvinges blandt andet Danmark til at justere deres notifikationsprocesser på lige fod med andre EU-lande, der anvender lignende procedurer.

Reglerne for grænseoverskridende transporter af affald findes i forordning 1013/2006 om overførsel af affald, Transportforordningen, som er umiddelbart gældende i alle EU lande, og som udmønter en FN konvention på området, Basel-konventionen.

Regeringen støtter Transportforordningens formål, som er at beskytte miljøet i forbindelse med alle importer eller eksporter af affald, uanset om der er tale om genanvendeligt affald eller ej og uanset affaldstypen. Genanvendeligt affald er således ikke nødvendigvis miljø- eller sundhedsmæssigt uproblematisk. Det gælder fx affald fra elektrisk og elektronisk udstyr, som har en høj værdi, og indeholder mange ressourcer, men også skadelige stoffer.

Regeringen finder derfor ikke, at lempeligere tilsyn og kontrol for genanvendeligt affald vil være miljø- eller sundhedsmæssigt forsvarligt. Regeringen kan derfor ikke støtte Virksomhedsforums forslag, om at reglerne i transportforordningen bør justeres.

Import og eksport af affald skal som udgangspunkt ske efter en procedure med forudgående anmeldelse og samtykke, og hvor særligt modtagerlandet konkret skal vurdere, om modtageranlægget er egnet og har kapacitet til at behandle affaldet.

Forordningens regler er lempeligere for såkaldt grønlistet affald, som ikke kræver anmeldelse og samtykke og allerede i dag kan siges at være omfattet af mindre tilsyn og kontrol og en ”fast-track” procedure.

Som et alternativ til det løsningsforslag, som Virksomhedsforum har stillet, vil regeringen arbejde for, at der tilføjes flere affaldstyper til den "grønne liste". Dette forudsætter ikke en ændring af Transportforordningen i sin helhed, men kan ske ved en enklere procedure, hvor EU-Kommissionen udsteder en Kommissionsforordning, som dermed ikke skal vedtages i Europa Parlamentet og Rådet.

Det er Kommissionen, som tager initiativ til at foreslå nye affaldstyper til den ”grønne liste", og næste gang Kommissionen indkalder forslag hertil, vil Miljøstyrelsen invitere den danske affaldsbranche til at komme med forslag til listen, som det også var tilfældet sidste gang, Kommissionen indkaldte forslag.

Forslaget er ikke implementeret

Miljø- og Fødevareministeriet har gennemgået Virksomhedsforums genfremstilling af forslag 412, i den nuværende form forslag 524. Grundlæggende må Miljø- og Fødevareministeriet fastholde den tidligere besvarelse af forslag 412. Således arbejdes der forsat på at optage flere affaldstyper/materialer på den grønne liste i transportforordningen.

For så vidt angår Virksomhedsforums nye fremhævede forslag om en 'fast track'-ordning for affald der sendes til genanvendelse i EU-lande, der overholder affaldsdirektivernes krav, er det Miljø- og Fødevareministeriets vurdering, at dette ikke vil kunne gennemføres indenfor rammen af den nuværende lovgivning. Således vil udviklingen af en sådan ordning kræve en ændring af transportforordningen via den almindelige EU-retlige lovgivningsprocedure.

Hertil kan det bemærkes, at Kommissionen har oplyst, at transportforordningen revideres i 2020. Miljø- og Fødevareministeriet arbejder for en revision af forordningen og spiller aktivt ind i forhold til den pågående evaluering af transportforordningen.