Spring navigation over
Indhold start

Reducer overlap og ensart metoder, der ligger til grund for krav til byggevarer på tværs af EU initiativer

Dato23.10.2014

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Producenter af byggevarer oplever til stadighed flere EU-initiativer, som omfatter krav til energiperformance, miljøpåvirkning, sikkerhed, sundhed mv. Med initiativer menes regulering, men også officielle EU-mærkningsordninger og meddelelser.

Her kan nævnes Ecodesign directive 2009/125/EC, Directive on the energy performance of buildings 2002/91/EC, Directive on energy efficiency 2012/27/EU, Construction Product Regulation 305/2011/EC, Communication on resource efficiency opportunities in the building sector, the Product Environmental Footprint (PEF).

Overlap mellem forskellige EU-initiativer medfører desværre, at producenter af byggevarer oplever to udfordringer i bestræbelse på at imødekomme lovgivningen.

For det første er der ikke overensstemmelse mellem de beregningsmetoder og den dokumentation, som ligger til grund for opfyldelse af krav. Konsekvensen af dette er, at virksomheder skal beregne og dokumentere samme egenskaber af flere omgange efter forskellige metoder.

For det andet medfører den store mængde af regulativer, at lovgivning er en jungle at navigere i som virksomhed.

Begge udfordringer fører til unødigt store omkostninger, og en forenkling vil mindske den administrative byrde for de europæiske virksomheder i byggebranchen.

Et konkret eksempel på overlappende EU initiativer med forskellige dokumentationskrav og forskellige beregningsmetoder til samme egenskaber omhandler byggevarers energieffektivitet. Eksempelvis skal vinduer leve op til krav om energieffektivitet i forhold til CE-mærkning, nationale krav til energimæssig ydeevne, ECO-design krav (EU-direktiv er vedtaget og pt. på vej til at blive implementeret i Medlemslandenes nationale lovgivning), krav om miljøvaredeklarationer, energimærkning af produkter, Product Environmental Footprint PEF (EU-direktiv er vedtaget og pt. på vej til at blive implementeret i Medlemslandenes nationale lovgivning)og nationale energi- og miljømærkningsordninger af produkter og bygninger.

Berørte virksomheder

Virksomheder i byggebranchen

Forslag

Virksomhedsforum anbefaler, at krav til byggevarer baseres på samme standarder, og at man reducerer og kombinerer de forskellige EU-initiativer. Helt konkret skal fremtidig regulering for byggevarer baseres på de harmoniserede produktstandarder og standarden for miljøvaredeklaration for byggevarer, EN 15 804.

Forslaget gennemføres delvist.

Regeringen støtter forslaget, og derfor deltager Klima-, Energi- og Bygningsministeriet aktivt i det europæiske samarbejde om Byggevareforordningen gennem Kommissionens Stående Byggeudvalg og Ecodesign via Ecodesign Konsultationsforum.

EU-Kommissionen har fokus på sammenhængen mellem Ecodesigndirektivet og Byggevareforordningen og har adresseret problemstillingen. Kommissionen vil derfor løbende tage højde for at koordinere, når byggevarer både omfattes af Ecodesigndirektivet og Byggevareforordningen.

Byggevareforordningen og Ecodesigndirektivet har forskellige formål. Kommissionen kan via forordninger udstedt efter Ecodesigndirektivet fastsætte minimumskrav til energieffektivitet for bl.a. byggevarer. En sådan forordning er direkte gældende i medlemslandene og træder foran de krav, der måtte være i de harmoniserede standarder, som fx udstedes i medfør af byggevareforordningen.

De testmetoder, der er udført under Byggevareforordningen, er også gyldige efter reglerne om Ecodesign. Dette betyder, at der ikke er nogen grund til at gentage eller ændre de test, der kan være indeholdt i de harmoniserede standarder. Det vil sige, at ved udfærdigelsen af CE-mærkningen af en byggevare, der også er omfattet af en forordning, der er udstedt efter Ecodesigndirektivet vil der derfor ikke være tests, der skal gentages eller ændres.

Energistyrelsen har i oktober måned orienteret Energistyrelsens branchepanel for byggevarer om dette for at sikre, at informationen kommer ud til alle relevante parter.

Med hensyn til anvendelsen af standarden for miljøvaredeklaration for byggevarer, EN 15 804, er det endnu ikke afklaret, om denne standard vil blive grundlaget for fremtidige miljøvaredeklarationer til anvendelse ved CE-mærkning af byggevarer.

Regeringen arbejder aktivt for at det kommende system baseres på et allerede udarbejdet system og har derfor løbende overfor Kommissionen påpeget, at det kommende system for miljøvaredeklarering bør baseres på det allerede udarbejdede system. Kommissionen har tidligere meddelt, at de vil komme med en plan for dette arbejde i december 2014.

Regeringen vil løbende sikre sig, at Kommissionen arbejder efter ovenstående og påpege, hvis dette ikke er tilfældet.

Forslaget er ikke implementeret

Status november 2018.

Forslaget implementeres i 2019.

I december 2015 er et nyt bygningsreglement udstedt, som indeholder en række regelforenklinger på dette område. For en række produkter fjernes nationale særkrav, der bl.a. var indført som følge af Direktiv om bygningers energimæssige ydeevne. I stedet henvises til krav fastlagt under Ecodesigndirektivet. For flere af de omfattede produkter betyder det en fjernelse af særskilt dokumentation for at kunne sælge sit produkt i Danmark.

Hvad angår standarder for miljøvaredeklarationer, er det fra Kommissionens side besluttet at afstemme de to metoder, henholdsvis PEF og miljøvaredeklarationer baseret på standarden EN 15804, således at der fremadrettet er overensstemmelse mellem de bagvedliggende metoder og principper. Miljøvaredeklarationer for byggevarer vil fremadrettet skulle baseres på standarden EN 15804, som foreslået af Virksomhedsforum. En revideret udgave af EN 15804 er under udarbejdelse og vil forventeligt kunne træde i kraft i 2019.