Spring navigation over
Indhold start

Etablering af nationale virksomhedsportaler i EU

Dato23.10.2014

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Når virksomheder i dag har problemer på det indre marked eller ønsker at drage fordel af det, bliver de mødt af mange forskellige portaler, indgange og informations websider. Nogle er nationale, mens andre er europæiske. Den mest kendte portal er ”kvikskranken” under servicedirektivet. Men denne portal er ikke det eneste relevante kontaktpunkt for virksomheder. Hvis de vil vide mere om produktreguleringer i specifikke medlemslande, skal de gå til ”produkt kontakt punktet” (PCP). I 2015 vil der blive etableret en one-stop-shop for moms i alle medlemslande som en ny portal, virksomhederne skal tage stilling til. Når virksomhederne har specifikke problemer med det interne marked i relation til overtrædelse af EU lovgivning, skal de kigge efter de nationale SOLVIT centre. Flere andre eksempler kunne nævnes.

Der er stadig meget relevant information for virksomheder, der ønsker at foretage grænseoverskridende aktiviteter, der ikke er dækket af nogle af de eksisterende portaler, websider, osv. PSC Charteret har allerede identificeret en mængde information, der skal inkluderes i kvikskrankerne. Dog er yderligere information nødvendigt som for eksempel: information om ansættelsesforhold i et givet medlemsland (løn, overenskomster, udstationering af medarbejdere, etc.); information om skatteforhold (såsom dobbeltbeskatningsaftaler gældende i et givet medlemsland); information om mærkningskrav; adgang til motorregistre, registre over skatter og afgifter og sociale bidrag, affaldsregistre; forskellige godkendelsessystemer (kraner, ADR-farligt gods, ATP-fødevarer), kørekort, miljøzoner, miljøzonemærker osv. (dette er en ikke-udtømmende liste).

Information er en del af virksomheders behov. Den anden del er den faktiske kommunikation og interaktion med nationale myndigheder. Muligheden for at foretage denne interaktion med myndighederne over nettet er i dag kraftigt begrænset. Det medfører særligt mange administrative byrder.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder der ønsker at etablere sig på andre markeder i EU, eller som allerede opererer på andre markeder i EU.

Forslag

Der skal vedtages en sammenhængende fremgangsmåde, således at virksomheder kun har ét kontakt sted i hvert medlemsland, hvis de ønsker at etablere sig i et bestemt medlemslands marked eller har problemer med at operere der – uanset hvilken sektor virksomeden opererer i. Kvikskrankerne er en del af servicedirektivet, produktkontakt-punktet er en del af forordning 764/2008/EC om gensidig anerkendelse osv. Denne fremgangsmåde leverer ikke en enkelt portal for virksomheder men en myriade af dem. Der er behov for at disse portaler bliver kombineret til én virksomhedsportal i hvert medlemsland. Ønsket er derfor, at ét specifikt stykke lovgivning bliver lavet for at kunne oprette ”My Market Access Point (My-MAP)” i alle medlemslande.

Via en sådan lovgivning ville medlemslandene blive forpligtet til – i højere grad end de er i dag – at levere et faktisk brugbart redskab for virksomhederne og afsætte de nødvendige ressourcer til det. I stedet for at oprette produkt kontakt punkter under forordning 764/2008/EC eller kvikskranker under servicedirektivet skulle den nye lovgivning være et referencepunkt, når informationskrav, procedurer eller klage behandlingskrav bliver indført i EU lovgivning.

Portalen bør – i modsætning til kvikskrankerne, der primært beskriver etableringsprocedurer – forholde sig til og beskrive procedurer for både etablering og drift. Portalen bør altså eksempelvis både indeholde information om, hvordan man etablerer en butik eller et hotel, og om hvordan man kan få de nødvendige tilladelser til at sælge fødevarer i butikken eller på hotellet. Samtidig skal tilladelser, certifikater registreringer og anden myndighedsgodkendelse og indberetning kunne foretages her, og procedurerne bør være fuldt digitaliseret. Al information og alle procedurer skal forefindes og kunne foretages på engelsk.

Yderligere oplysninger

Hensigten med forslaget er at få skabt én juridisk base for myndighedskontakt- og information i én virksomhedsportal per medlemsland. Forskellig lovgivning, som fx servicedirektivet, momsdirektiverne m.v., hvor der ønskes indskrevet muligheder for myndighedskontakt eller myndighedsinformationsforpligtelser via portaler, vil således kunne referere til denne juridiske base i stedet for at etablere særskilte portaler hver gang. Det vil lette virksomhedernes brug af systemet, og forhåbentlig føre til yderligere administrative lettelser.

Hensigten er ikke, at der skal ydes specifik rådgivning.

Regeringen vil i EU-regi arbejde for, at forslaget bliver gennemført.

Regeringen støtter grundlæggende idéen om én virksomhedsportal i hvert medlemsland. Medlemslandenes informationstjenester til virksomheder, der ønsker at gøre brug af det indre marked, er i dag ofte for fragmenterede og skaber ikke tilstrækkelig merværdi for virksomhederne. Dette skyldes dels organiseringen i landene, dels manglende ressourcer til bedre koordinering af de forskellige informationstiltag. Det vil derfor formentlig kræve en længerevarende indsats at skabe opbakning til forslaget hos både Kommissionen og medlemslandene.

I Danmark har Statens Indre Markeds Center i de seneste år forsøgt at imødekomme ønsket om centrale indgange, bl.a. ved at samle indre markeds-redskaber som produktkontaktpunktet, kvikskranken og SOLVIT i ét center, som hjælper danske virksomheder med regelafklaring i forhold til eksportaktiviteter. Også den nye danske kvikskranke til udenlandske virksomheder er et forsøg på at samle flere relevante informationer for virksomheder på ét sted. Her kan udenlandske tjenesteydere få information og vejledning om regler og krav, de skal opfylde, når de operer i Danmark, fx moms, arbejdsmiljø og virksomhedsregistreringer og autorisationer.

Regeringen vil i samarbejde med relevante myndigheder og virksomheder undersøge muligheder og barrierer for at lave én virksomhedsportal i Danmark. Konklusionerne fra dette arbejde kan på sigt indgå i den indsats, som regeringen allerede gør for at styrke håndhævelsen i det indre marked. I denne sammenhæng er regeringen bl.a. fortaler for, at Kommissionen fremsætter en egentlig håndhævelsesretsakt, som bl.a. bør definere krav til, hvordan formidlingen af indre markedsregler til borgere og virksomheder skal foregå. Se besvarelse af forslaget om Governance/Håndhævelse.

Der arbejdes allerede målrettet over for både Kommissionen og medlemsstaterne for at få indre markedsrelevante informationer til virksomhederne formidlet bedre. En undersøgelse blandt danske aktører af muligheder og barrierer for idéen om én virksomhedsportal forventes gennemført i 2015.

Forslaget er implementeret i 2018

Kommissionen annoncerede i sin strategi for det digitale indre marked i maj 2015 etableringen af den såkaldte "Single Digital Gateway", og i maj 2017 blev et forslag til forordning om den fælles digitale portal (Single Digital Gateway) lanceret som en del af efterlevelsespakken. I efteråret 2018 blev forordningen officielt vedtaget. Fra dansk side har der været arbejdet for et stærkt element af håndhævelse i forslaget med forpligtelser og gensidig koordination mellem Kommissionen og medlemsstaterne.

Den fælles digitale portal skal skabe én indgang for information, digitale selvbetjeningsløsninger og vejledningstjenester relateret til EU- og nationale regler om det indre marked. Med portalen er det ambitionen at gøre det nemmere for borgere og virksomheder at agere på tværs af grænserne og få overblik over deres rettigheder. Forslaget har et stærkt brugerfokus, og en lang række informationsområder vil blive dækket. Forordningen vil få betydning for myndighederne i medlemsstaterne, som skal levere underliggende indhold til portalen og sørge for, at dette indhold lever op til forordningens kvalitetskrav. Bl.a. vil de eksisterende indre markeds kontaktpunkter som fx kvikskranken og produktkontaktpunktet blive styrket via bindende kvalitetskrav i forordningen.

Forslaget har karakter af en forordning og vil derfor få direkte virkning i dansk ret.