Spring navigation over
Indhold start

Etablering af en procedure for indførelse af nationale regler på tjenesteydelsesområdet

Dato23.10.2014

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

På tjenesteydelsesområdet er der i EU ikke et overblik over antallet af nationale særregler, forskrifter og andet, der hindrer den frie bevægelighed for tjenesteydelser. Samtidig udføres der ikke en systematisk overvågning af mængden af særregler og andre hindringer for tjenesteydelsernes frie bevægelighed. Over tid medfører dette betydelig fragmentering af det indre marked samt en øget administrativ byrde for virksomheder, der opererer i flere medlemsstater.

Inden for det indre marked for varer har man etableret den såkaldte TRIS-database. Databasen er baseret på en notifikationsprocedure, 98/34-notifikationsproceduren, der giver Kommissionen og EU's medlemsstater mulighed for at gennemgå de tekniske forskrifter, som medlemsstater agter at indføre for produkter (fra industri, landbrug og fiskeri) og informationssamfundets tjenester, før deres vedtagelse. Målet er at sikre, at teksterne er kompatible med EU-lovgivning og principperne for det indre marked.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder der handler med services inden for EU.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der i forbindelse med Servicedirektivet oprettes et register tilsvarende TRIS-databasen. Her skal alle nationale regler, der kan have indflydelse på det indre marked for tjenesteydelsers funktionalitet, indberettes med henblik på høring af interessenter og godkendelse af EU-Kommissionen. Formålet skal på lang sigt være at minimere antallet af nationale særregler eller krav, der hindrer det indre marked for tjenesteydelser og påfører virksomhederne unødige administrative byrder i form af varierende krav og forpligtelser. Om juridisk muligt vil den bedste løsning være, at services integreres i dette allerede eksisterende register, da der ikke er særskilt grund til at have to registre.

Yderligere oplysninger

Proceduren blev oprettet i 1983 gennem Rådets direktiv 83/189/EØF. Proceduren blev kodificeret ved direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 og ændret ved direktiv 98/48/EF af 20. juli 1998, navnlig for at udvide anvendelsesområdet til informationssamfundets tjenester.

Regeringen vil i EU-regi arbejde for, at forslaget gennemføres.

Regeringen har allerede fokus på, at nationale særregler udgør en barriere for samhandlen i EU. Derfor arbejder regeringen for at minimere antallet af nationale særregler, så kun anerkendelsesværdige hensyn imødekommes. Erhvervs- og Vækstministeriet har allerede igangsat en række tiltag for at sikre mere ensartede regler og øget gennemsigtighed på det indre marked for tjenesteydelser. Fx arbejdes der i relevante fora for et forslag om at implementere en effektiv, gennemsigtig og forpligtende informationsprocedure, der gælder for både varer og tjenesteydelser, herunder i arbejdsgrupper og til møder med Kommissionen samt danske og udenlandske medlemmer af Europa-Parlamentet.

På kort sigt vil regeringen arbejde aktivt for at forbedre den nuværende notifikationsprocedure for tjenesteydelser, så der skabes større gennemsigtighed omkring de regler, der indføres i medlemslandene. Regeringen deltager i en række EU-arbejdsgrupper på embedsmandsniveau. Regeringen vil benytte disse fora til at opfordre Kommissionen til at optimere den nuværende database for notifikationer under servicedirektivet, herunder foreslå bedre oversættelse af reglerne, som ofte notificeres på lokalt sprog, samt etablering af abonnementsordninger, så myndigheder har mulighed for at modtage e-mails, når der notificeres regler inden for deres fagområde. Det vil gøre det lettere at navigere i de regler, der indføres i medlemslandene. Indsatsen foregår løbende i 2015.

Derudover har en gennemgang af den nuværende notifikationsprocedure for tjenesteydelser vist, at medlemslandene har implementeret servicedirektivet forskelligt, hvilket skaber en uensartet indførelse af nationale særregler. Regeringen arbejder derfor fortsat på at ensrette medlemslandenes fortolkning af de hensyn i direktivet, der kan benyttes til at begrunde nye regler og krav til tjenesteydere og -ydelser. Dertil har regeringen af flere omgange sammen med en række ligesindede medlemsstater opfordret Kommissionen til at arbejde på bedre implementering og håndhævelse af indre markeds regler, bl.a. ved at fokusere på øget vejledning i forbindelse med implementering af nye EU-regler.

På langt sigt arbejder regeringen for, at der indføres en fælles procedure for notifikation af særregler på vare- og serviceområdet, så der skabes ensartede regler og øget gennemsigtighed på det indre marked. Dette er en forudsætning for, at medlemslandene og Kommissionen kan gribe effektivt ind over for ulovlige eller uhensigtsmæssige særregler i medlemslandene, før de gennemføres.

Status juli 2018.

Regeringen har løbende været i dialog med Kommissionen, Parlamentet, de øvrige medlemslande samt relevante interessenter om at fremme et reelt indre marked for tjenesteydelser. Kommissionens strategi for det indre marked afspejler i høj grad danske prioriteter i den henseende.

Kommissionen fremsatte den 10. januar 2017 forslag til et direktiv om en forbedring af den eksisterende procedure for indrapportering af krav og tilladelsesordninger relateret til tjenesteydelser. Med forslaget ønsker Kommissionen at fremme et velfungerende indre marked for tjenesteydelser ved i høj grad at spejle notifikationsproceduren på vareområdet. Regeringen har gennem forhandlingerne i Rådet lagt vægt på at bevare det høje ambitionsniveau i forslaget, således at det bl.a. sikres, at interessenter fremadrettet, på samme vilkår som på vareområdet, vil få adgang til at se og kommentere på notificerede regler og tilladelsesordninger, før disse træder i kraft via Kommissionens indre markedsinformationssystem (IMI).

I den kommende trilogproces, hvor Rådet og Europa-Parlamentet sammen skal blive enige om en endelig tekst vil regeringen arbejde for, at kravet om at notificere i udkastform bevares, således at flere nationale regler i strid med servicedirektivet forhindres i at blive vedtaget til gavn for den frie bevægelighed for tjenester i det indre marked.

Vedtages forslaget af de linjer som foreslået i Rådets generelle indstilling, må forslaget forventes at føre til mere gennemsigtighed i medlemsstaternes introduktion af nye nationale særregler. Derudover forventes forslaget at få den præventive effekt, at færre nationale regler, der viser sig at være i strid med servicedirektivet, vedtages. Dette må alt andet lige forventes at reducere antallet af langvarige traktatkrænkelsessager ved EU-domstolen til gavn for virksomhedernes juridiske sikkerhed om gældende regler i EU.

Den kommende trilogproces forventes påbegyndt i starten af det nye år. Regeringen vil arbejde for, at Rådet og Europa-Parlamentet, når en aftale i 2018, således virksomhederne hurtigst muligt får glæde af de positive effekter den nye notifikationsprocedure ventes at medføre.