Spring navigation over
Indhold start

Governance - Implementering

Dato23.10.2014

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Når de enkelte EU-lande implementerer EU-regler i national ret, kan der være stor forskel på, hvordan de vælger at implementere kravene fra EU. Nogle lande kan vælge at stramme ift. de krav, EU stiller, således at deres egne virksomheder skal overholde flere krav og administrative byrder, end EU-reglen kræver, mens andre lande kan vælge en implementering, som er så lidt byrdefuld som muligt. Tidspunktet for, hvornår de enkelte medlemslande vælger at implementere nye regler, kan også variere betydeligt.

Ovennævnte faktorer påvirker konkurrencen mellem virksomhederne i de enkelte EU-lande. Uens implementering af EU-regler på tværs af medlemslandene medfører konkurrenceforvridning og handelshindringer og modvirker, at der etableres en ”level playing field”, som ellers bør være målet for at sikre, at virksomhedernes vækstpotentiale udnyttes bedst muligt.

Berørte virksomheder

I princippet alle virksomheder, eftersom en meget stor del af vores nationale regulering er baseret på EU-regulering.

Forslag

EU-kommissionen har igangsat et regelforenklingsarbejde, Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT). I den forbindelse bør der arbejdes for, at sikring af rettidig, målrettet og ensartet implementering af EU-regler medtages som et punkt på REFIT-dagsordenen.

Hensigten er ikke at fratage de enkelte lande deres ret til at prioritere og lovgive nationalt, men derimod at sikre fokus på effektiv implementering af EU-reglerne.


Som led i dette bør der bl.a. arbejdes på, at Kommissionen:

  • Best practice: At Kommissionen ifm. med al direktivbaseret lovgivning indkalder medlemsstaterne til implementeringsgrupper, hvor implementeringen af det enkelte stykke lovgivning drøftes og der etableres en fælles forståelse af direktivet. Implementeringsgrupper bruges allerede af Kommissionen, men kun i meget begrænset omfang. Det er erfaringen, at implementeringsgrupperne giver en mere ensartet implementering, og at der derved skabes stor merværdi for det indre marked. Implementeringsgrupper bør således være obligatoriske.
  • Benchmark: Ifm. implementeringen af servicedirektivet har man indført et scoreboard over implementeringen i de enkelte medlemslande. Etableringen og funktionaliteten af ”kvikskrankerne” har været under særlig bevågenhed. Dette har medført positive resultater. Øget brug af scoreboards/naming-and-shaming af medlemsstaternes implementering bør generelt finde sted.
  • Sikrer en styrket indsats mod for sen eller utilstrækkelig implementering af EU-regler, da dette medvirker til at skævvride konkurrencen i EU.
  • Iværksætter et analysearbejde om, i hvilket omfang de nationale overimplementeringer reelt medvirker til at skabe handelshindringer internt i EU og dermed også hæmmer EU’s samlede konkurrenceevne over for resten af verden grundet manglen på et reelt europæisk hjemmemarked som afsætningsplatform.

Regeringen vil i EU-regi arbejde for, at forslaget bliver gennemført.

Regeringen er enig i formålet med forslaget. Regeringen finder det vigtigt, at der i EU arbejdes for at fremme en rettidig, effektiv og korrekt implementering af EU-reguleringen. Et øget fokus på implementering bør indgå i programmet for effektiv og målrettet reguleringen (REFIT). Regeringen vil derfor opfordre Kommissionen til at gøre en ekstra indsats for at arbejde sammen med medlemsstaterne om at forberede og gennemføre implementeringen af EU-reguleringen.

Vejledning og bedste praksis

Når et direktiv er vedtaget, er det vigtigt, at Kommissionen arbejder tæt sammen med medlemsstaterne for at sikre rettidig, effektiv og korrekt implementering. Det indebærer, at Kommissionen tilvejebringer den nødvendige vejledning til medlemsstaterne og skaber et forum for udveksling af bedste praksis vedrørende implementeringen. Kommissionen bør derfor i stigende grad anvende implementeringsplaner som et redskab til at facilitere samarbejdet med medlemsstaterne om implementering af EU-reguleringen. Planerne skal identificere de vigtigste faktorer for rettidig og korrekt implementering af nye (eller ændrede) dele af EU-lovgivningen. Regeringen vil endvidere opfordre Kommissionen til at gøre systematisk brug af implementeringsfora, hvor embedsmænd fra de nationale myndigheder kan udveksle synspunkter og bedste praksis vedrørende implementeringen. For at få det størst mulige udbytte af disse fora bør der udarbejdes generelle, tværgående retningslinjer, som sætter de bedste mulige rammer for en åben dialog om implementeringen.

Benchmarking

Resultattavler og barometre kan være et effektivt redskab til at skabe et hurtigt overblik over fremdriften i implementeringen af EU-regler og politikker i de forskellige medlemsstater. Regeringen vil derfor opfordre Kommissionen til at gøre øget brug af disse redskaber, hvor det vurderes relevant. Når redskaberne anvendes i forbindelse med implementering af EU-regler og politikker, bør der i øvrigt være en direkte kobling mellem målet med reguleringen og de resultater, der opgøres. Informationen i resultattavlerne bør desuden være så konkret som muligt og omfatte såvel kvantiteten som kvaliteten i implementeringen.

Opfølgning

Kommissionen opfordres endvidere generelt til at anvende de eksisterende mekanismer til at forebygge og følge op på for sen eller utilstrækkelig implementering af EU-reguleringen.

Analyse

Regeringen er enig med Virksomhedsforum i, at forskelle på medlemsstaternes implementering af EU-lovgivning kan resultere i interne handelshindringer på det indre marked. Det er muligt, at dette også begrænser EU’s globale konkurrenceevne, da interne handelshindringer kan begrænse mulighederne for at virksomheder kan vækste. Regeringen vil derfor opfordre Kommissionen til at foretage en analyse af, hvorvidt og i hvilket omfang forskelle i medlemsstaternes implementering af EU-lovgivning skaber interne handelshindringer og vurdere, hvorvidt dette forringer Europas globale konkurrenceevne. Analysen kan med fordel udgøre et supplement til Kommissionens årlige analyse af opnåede fremskridt og eksisterende hindringer for det indre marked i EU. Regeringen vil løbende arbejde for at forslagets elementer gennemføres af Kommissionen.

Forslaget er implementeret i 2015

Regeringen har i 2015 fremført forslaget for Europa-Kommissionen og generelt arbejdet for at der som led i den europæiske indsats for bedre regulering igangsættes initiativer til at fremme rettidig og ensartet implementering.

Europa-Kommissionen offentliggjorde i maj 2015 nye ’Retningslinjer for Bedre Regulering’, som blandt andet indeholder initiativer til at forbedre implementeringen af EU-lovgivning.

For så vidt angår benchmarking er det regeringens vurdering, at Europa-Kommissionen ikke anvender dette værktøj mere end tidligere. Tilmed kan det i forhold til Europa-Kommissionens scoreboard for det indre marked bemærkes, at den tidsmæssige kadence er varierende, samt at der har været eksempler på forskelle på de anvendte kriterier mellem forskellige udgaver, hvilket skaber uklarhed og gør scoreboardet mindre anvendeligt.

Regeringen har i 2015 arbejdet for at Europa-Kommissionen gennemfører en analyse af, hvorvidt forskellig implementering i medlemslandene skaber interne handelshindringer, som forringer EU’s globale konkurrenceevne uden at Europa-Kommissionen har igangsat en sådan analyse.

Europa-Kommissionen vil som følge af sine nye retningslinjer for bedre regulering blandt andet udarbejde implementeringsplaner i forbindelse med større direktivforslag. Disse implementeringsplaner vil dels beskrive de udfordringer, der kan være i forhold til implementeringer af det pågældende direktiv, den støtte Europa-Kommissionen tilbyder medlemslandene i forhold til implementeringen, samt hvordan Europa-Kommissionen har til hensigt at monitorere implementeringen.

Endvidere beskriver retningslinjerne, hvordan Europa-Kommissionen vil højne kvaliteten af lovteksten samt undgå unødige udfordringer for implementering gennem bedre anvendelse af konsekvensanalyser og interessentinddragelse i det lovforberedende arbejde.

I retningslinjerne beskriver Europa-Kommissionen tillige, hvordan den har til hensigt at monitorere implementeringen af EU-direktiver. Monitoreringen falder i to etaper; for det første en vurdering af, om et direktiv er gennemført i medlemslandene og for det andet hvorvidt, der er overensstemmelse mellem medlemslandenes implementering og direktivets lovtekst. Endvidere betones betydningen af at monitorere, hvordan et direktiv virker i praksis.

Disse initiativer vurderes af regeringen at ville fremme en mere rettidig, effektiv og korrekt implementering af EU-lovgivningen, hvilket vil betyde at danske virksomheder oplever færre byrder som følge af EU-lovgivningens implementering i forskellige medlemslande.