Spring navigation over
Indhold start

Sanering af punktafgifterne

Dato18.06.2014

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Gennem de seneste årtier er danske virksomheder blevet pålagt stadigt flere afgifter. Det er sket på en lang række områder, og det er sket i form af mere eller mindre tilfældig knopskydning og uden en samlet vurdering af gennemsigtighed og den belastning, som afgifterne udgør for de danske virksomheder. Belastningen er imidlertid stor, og den rammer uhensigtsmæssigt. Samtidig er provenuet ved en række afgifter meget lavt og står ikke mål med de administrative byrder, der er forbundet med at håndtere afgifterne i erhvervslivet og i det offentlige.

De danske virksomheders konkurrenceevne bliver dermed svækket i for høj grad af afgifterne, og mange af de virksomheder, som bidrager mest til samfundsøkonomien, bliver ramt uforholdsmæssigt hårdt på grund af den måde, som afgifterne er konstrueret på. Det er ofte meget kompliceret og kræver stor ekspertise og arbejdsindsats at håndtere korrekt.

For eksempel er der i dag en speciel dansk afgift på mandler, nødder, kerner og lignende ifølge de gældende afgiftsregler i råstofafgiftsloven. Det er en meget omfattende og detaljeret regulering, som skaber unødig kompleksitet og bøvl for de fødevarevirksomheder, der skal forstå, anvende og afregne afgiften.

Råstofafgiftsloven savner desuden sundhedsmæssig begrundelse og har alene rødder i provenumæssige betragtninger fra en nu snart næsten 100 år gammel luksusvare-beskatning. Blandt andet anses nødder i dag for at have en sund ernæringsprofil og bidrager med gode næringsstoffer såsom vitaminer og mineraler.

Der er også punktafgifter på bl.a. spiritus, is, chokolade, el, olie m.v.

Berørte virksomheder

Alle danske virksomheder, som rammes hårdt på konkurrenceevnen af unødigt komplekse nationale afgifter.

Forslag

Virksomhedsforum har tidligere stillet forslag om en provenuneutral sanering af punktafgifter (jf. forslag nr. 80 ”Vurdering og sanering af punktafgifter”). Virksomhedsforum mener ikke, at regeringen har svaret på substansen i forslaget, men alene forholdt sig til enkeltstående afgifter.

Virksomhedsforum foreslår derfor igen, at der gennemføres en sanering af punktafgifterne, som sikrer forenkling og gennemsigtighed og mindsker de uheldige virkninger af afgifterne. Saneringen skal forenkle afgiftsreglerne og sikre enklere regler, som vil komme både virksomheder og offentlige myndigheder til gavn gennem mindre administration, bedre regelefterlevelse og lettere kontrol. Særligt vigtigt er det, at regeringen sanerer råstofafgiften af mandler, nødder, kerner mv., som er kompleks og byrdefuld for fødevarevirksomheder at efterleve.

Virksomhedsforum ønsker endvidere en detaljeret udspecificering af provenuet ved de forskellige punktafgifter.

Yderligere oplysninger

Der er tale om national lovgivning. Det hører primært under Skatteministeriets område, men også andre ministerier kan være involveret, særligt for så vidt angår afgifter med miljø- eller energisigte.

Regeringen har tidligere behandlet og besluttet delvist at gennemføre et forslag fra Virksomhedsforum om en oprydning i punktafgifter. Det er Virksomhedsforums vurdering, at en afskaffelse af sodavandsafgiften, halvering af ølafgiften og en afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift ikke kan betegnes som en delvis gennemførelse af forslaget om sanering i punktafgifter. Punktafgifterne er fortsat en meget væsentlig kilde til administrative byrder for virksomhederne. Af samme grund angav Virksomhedsforum i sit indspil til regeringens strategi for ”Danmark som Produktionsland”, at der bør kigges på punktafgifterne.

Forslaget kan gennemføres provenuneutralt eller det kan have provenumæssige konsekvenser, alt efter hvilken løsning der vælges.

Regeringen har som en del af Vækstinitiativer 2015 foreslået, at der afsættes en pulje til at gennemføre en sanering af punktafgifterne med henblik på at minimere erhvervslivets administrative byrder. Regeringen vil afsætte en pulje på 150 mio. kr. i 2017 og derefter 200 mio. kr. årligt til sanering af punktafgifter.

Regeringen vil nedsætte et erhvervsudvalg, hvor medlemmerne er indstillet af erhvervsorganisationerne. Analysearbejdet, der skal ligge til grund for afgiftssaneringen, varetages af en ministeriel arbejdsgruppe, hvis arbejde tager afsæt i erhvervsudvalgets forslag og prioriteringer. Fokus i analysearbejdet vil være på forholdet mellem provenuet ved afgiften og de påførte administrative byrder, afgifternes adfærdsregulerende effekter bl.a. i forhold til miljø, sundhed mv., fordelingsvirkninger samt udfordringerne i forhold til konkurrenceforvridning og statsstøtte mv. Erhvervsudvalget inddrages løbende, så der inden for de afsatte rammer opnås en fælles forståelse om hovedpunkterne for en afgiftssanering af nationale forbrugs- og miljøafgifter.

Det videre arbejde med vækstinitiativet om afgiftssanering vil ske i regi af erhvervsudvalget, hvor erhvervslivet inddrages, og den ministerielle arbejdsgruppe.

Forslaget er implementeret i 2017.

Sanering af punktafgifter sker løbende i 2017, 2018 og 2019. Store dele af den første saneringspakke blev fremsat som lovforslag i efteråret 2017 (L109) og vedtaget ved lov i 2017. En betydelig del af arbejdet er derfor allerede gennemført, hvorfor forslaget angives som værende implementeret i 2017.

Regeringen nedsatte i 2016 et saneringsudvalg, der fik til opgave at analysere de nationale forbrugs- og miljøafgifter med henblik på at vurdere, om en sanering af disse kunne medvirke til at gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark. Saneringsarbejdet er nu afsluttet, og saneringsrapporten er offentliggjort på Skatteministeriets hjemmeside.

I forlængelse af saneringsarbejdet har regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en politisk aftale om en erhvervs- og iværksætterpakke, der blandt andet omfatter en grænsehandelspakke og en saneringspakke. Aftalen indeholder således flere tiltag i form af at afskaffe afgifter, nedsætte afgifter samt at forenkle afgiftsreglerne.

Det kan blandt andet fremhæves, at råstofafgiften (afgiften på nødder) afskaffes, hvilket sker ved en halvering af afgiftssatsen fra den 1. januar 2018, hvorefter afgiften afskaffes fuldstændig fra den 1. januar 2020. Det kan også fremhæves, at aftaleparterne har aftalt at afskaffe teafgiften, tillægsafgiften på alkoholsodavand samt emballageafgiften på pantbelagte varer (dvs. øl og sodavand). Derudover er det aftalt at annullere den kommende indeksering af punktafgifterne, således at en række punktafgifter ikke stiger pr. 1. januar 2018. Ovennævnte tiltag er blot et udpluk fra aftalen, og der er således flere tiltag, der gennemføres end de ovennævnte. Endelig følger det af aftalen, at aftaleparterne vil fremlægge en ny saneringspakke i efteråret 2018.

Lovforslaget, der udmønter dele af den politiske aftale, kan findes via følgende link