Spring navigation over
Indhold start

Enklere fradrag for låneomkostninger

Dato18.06.2014

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Reglerne om fradrag for låneomkostninger bør forenkles på en lang række områder. I dag er der mange forskellige låne typer, og til disse lån hører forskellige regler for fradrag for renter og omkostninger. Det er besværligt for virksomhederne og revisorerne løbende at beregne fradrag.

Låneomkostningerne er fradragsberettigede over lånets løbetid, hvilket betyder at låneomkostningerne kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst over f.eks. 20 år, med et mindre beløb årligt. Er låneomkostningerne f.eks. kr. 20.000 kan der fratrækkes kr. 1000 hver år i 20 år. Det er meget ulejlighed årligt at holde styr på dette blot for et fradrag på kr. 1.000 årligt. Det bliver ikke nemmere, hvis lånet omlægges efter 5 år, så skal der nye beregninger til og hver gang kun for små beløb.

I nogle tilfælde er gevinsten ved fradrag mindre end udgiften til de administrative ressourcer det kræver at opgøre fradraget. Reglerne på området er uforståelige for virksomhederne og meget ressourcekrævende for revisorerne, hvilket i sidste ende betales af virksomhederne. Den administrative belastning med reglerne kan mange gange overstige skatteyders værdi af fradraget.

Berørte virksomheder

Alle danske virksomheder.

Evt. forslag til løsning

At give fradrag for låneomkostninger, når lånet optages i stedet for at virksomhederne og deres revisorer skal lave løbende opgørelser af fradraget for renter og låne omkostninger. Evt. kunne en bagatelgrænse indføres, så små beløb ikke skal opgøres løbende.

Forslaget om enklere regler for låneomkostninger går nærmere ud på, at låneomkostninger – eventuelt ved indførelse af en bagatelgrænse - gøres fradragsberettiget på det tidspunkt, hvor lånet optages, i stedet for at fordele fradraget over lånets løbetid.

Forslaget gennemføres ikke, da det umiddelbart vil medføre et væsentligt mindre provenu, da fradrag allerede ved låneoptagelsen vil indebære en fremrykning af tabsfradraget. På sigt vil forslaget alene medføre et rentetab for det offentlige.