Spring navigation over
Indhold start

Forenkling af ny forbrugeraftalelov

Dato18.06.2014
Nummer340

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Den nye forbrugeraftalelov giver ved nethandel forbrugere mulighed for at fortryde deres køb, selvom den købte vare er taget i brug. I disse tilfælde hæfter forbrugeren for værdiforringelsen af varen, men der er hverken i forbrugerrettighedsdirektivet eller forbrugeraftaleloven givet vejledning til, hvordan en sådan værdiforringelse skal beregnes.

I den danske lov har man lagt vægt på, at værdiforringelsen skal ses i lyset af ”den generelle handelsværdi” uden, at det er nærmere præciseret, hvad dette begreb dækker over: Er der tale om B2B eller B2C priser?

Virksomhedsforum mener, at det bør være B2B-prisen, der lægges til grund ved vurderingen af værdiforringelsen.

Forbrugerne har mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet over en virksomheds beregning af værdiforringelsen, og hvis forbrugeren vinder sagen her, vil det typisk koste virksomheden 8.300 kr. i sagsomkostninger. Det kan derfor have betydelige økonomiske og administrative konsekvenser for virksomhederne, at der ikke findes retningslinjer for, hvordan værdiforringelsen skal beregnes.

De manglende retningslinjer medfører en betydelig risiko for flere unødvendige klagesager ved Forbrugerklagenævnet, og dermed medfører uklarheden om lovens fortolkning unødvendige administrative byrder.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der sælger deres produkter via nettet, er potentielt berørt af problemet, da de ikke ved, hvordan værdiforringelsen skal beregnes og de dermed risikerer øgede udgifter og administrative byrder som følge af forbrugerklagesager.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår:

  1. at regeringen på EU-niveau skal arbejde for at afskaffe fortrydelsesretten for varer, der er taget i brug (jf. EUs forbrugerrettighedsdirektiv).
  2. at regeringen snarest skaber klarhed om de nuværende regler ved at udarbejde retningslinjer, hvor det gøres klart at ”den generelle handelsværdi” skal beregnes ud fra B2B-priser, herunder eventuelle skrotpriser for de pågældende produkter.

Retningslinjerne vil – om end sent udsendte – kunne klargøre retsstillingen for såvel virksomheder som forbrugere, være med til at forhindre dyre og unødige sager ved Forbrugerklagenævnet og dermed mindske administrative byrder.

Yderligere oplysninger

Der er tale om dansk lovgivning på baggrund af EU-direktiver.

Virksomhedsforum har tidligere sendt et forslag til regeringen om, at der bør udsendes vejledning til ny lovgivning senest tre måneder inden en ny lovs ikrafttræden. Forbrugeraftaleloven er trådt i kraft d. 13. juni 2014, og det er dermed ikke længere muligt at udsende retningslinjerne med et varsel på tre måneder.

Indledningsvist kan det oplyses, at lov nr. 1457 af 17. december 2013 om forbrugeraftaler (forbrugeraftaleloven) gennemfører direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder (forbrugerrettighedsdirektivet). Direktivet totalharmoniserer forbrugerrettighederne i EU, herunder reglerne om fortrydelsesret. Alle EU-lande skal således gennemføre reglerne på samme måde i deres nationale lovgivning. Det gælder også reglen om, at forbrugeren vil kunne returnere en vare inden for 14-dages fortrydelsesfristen.

For så vidt angår del a) af Virksomhedsforums forslag kan Justitsministeriet oplyse, at ministeriet ikke aktuelt har planer om at foreslå forbrugerrettighedsdirektivet ændret. Det fremgår af direktivet, at Kommissionen senest den 13. december 2016 skal forelægge en evalueringsrapport om anvendelsen af direktivet for Europa-Parlamentet og Rådet, og at rapporten om nødvendigt skal ledsages af lovgivningsmæssige forslag med henblik på at tilpasse direktivet til udviklingen på forbrugerretsområdet. Henset hertil samt til at direktivet og loven først trådte i kraft medio juni 2014, er det ministeriets opfattelse, at reglerne skal have tid til at fungere i praksis, førend man begynder at overveje eventuelle ændringer af direktivet.

For så vidt angår del b)Regeringen kan oplyse, at Kommissionen i juni 2014 udstedte en vejledning (et såkaldt guidance document) vedrørende forbrugerrettighedsdirektivet, der bl.a. indeholder vejledning om, hvordan direktivets regler om fortrydelsesret skal forstås.

Regeringen kan endvidere oplyse, at Forbrugerombudsmanden i juli 2014 offentliggjort en opdateret version af sit tema om nethandel (”Net-tjek”), hvor erhvervsdrivende kan læse om de regler, de skal overholde, når de sælger varer til forbrugere via nettet. Se vejledningen.

Net-tjek har til formål at gøre det lettere for netbutikkerne at overholde de nye regler i forbrugeraftaleloven, både for erhvervsdrivende der vil oprette en netbutik, og for erhvervsdrivende der allerede har en netbutik med salg af varer og tjenesteydelser. I forbindelse med opdateringen har Forbrugerombudsmanden i foråret 2014 rejst rundt i landet og har undervist brancheorganisationer og erhvervsdrivende i de nye regler.

Forslaget er implementeret i 2014

Justitsministeriet har ikke aktuelt planer om at foreslå forbrugerrettighedsdirektivet ændret.

Den delvise implementering af Virksomhedsforums forslag, der er sket, er sket gennem Forbrugerombudsmandens udstedelse af retningslinjer. Der kan henvises til Forbrugerombudsmandens retningslinjer ’Net-tjek’, der kan findes på www.forbrugerombudsmanden.dk.