Spring navigation over
Indhold start

Smidigere omdannelse af SMBA til A/S

Dato18.06.2014

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Et SMBA er et "selskab med begrænset ansvar", der stiftes af minimum to aktive parter ved aftale. Selskabsformen er reelt ophørt per 1. januar 2014, dvs. det er nu ikke længere muligt at stifte et SMBA. De eksisterende SMBA’er lever videre og er underlagt reglerne for erhvervsdrivende foreninger omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder § 3.

SMBA'er er ikke omfattede af lov om skattefri virksomhedsomdannelse, så omdannelse kan ikke ske uden skattemæssige konsekvenser, således som det eksempelvis kan ved omdannelse fra ApS til A/S, eller fra personlig drevet virksomhed til ApS eller A/S gennem lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Det kræver som reglerne er i dag en ekstra transaktion med deraf afledte skatteretlige konsekvenser, eller likvidation og stiftelse af nyt ApS eller A/S med ophørsbeskatning til følge.

En omdannelse af et SMBA til et A/S vil i dag kunne ske selskabsretligt, ved at selskabet først omdannes fra et SMBA til et amba, hvorefter der er selskabsretlig hjemmel til at omdanne det videre til et A/S.

Berørte virksomheder

Danske virksomheder, der er organiseret som et SMBA.

Forslag til løsning

Der bør skabes direkte adgang for SMBA´er til at omdanne sig til et A/S´er.

Yderligere oplysninger

Der er tale om national selskabslovgivning. Forslaget kan gennemføres uden provenumæssige konsekvenser.

Det er korrekt, at det i dag ikke er muligt at omdanne et selskab med begrænset ansvar (S.M.B.A.) omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder til et aktieselskab (A/S). Reguleringen for aktieselskaber er langt mere indgående og detaljeret end for et S.M.B.A. Hertil kommer, at en undersøgelse foretaget i forbindelse med evalueringen af selskabsloven, der udmøntede sig i lov nr. 616 af 12. juni 2013 om ændring af blandt andet selskabsloven, viste, at en meget væsentlig andel af s.m.b.a.’erne ender med at blive tvangsopløst eller gå konkurs. Som konsekvens heraf medførte lov nr. 616 af 12. juni 2013 også, at det pr. 1. januar 2014 ikke er muligt at stifte nye S.M.B.A.’er.

Det bemærkes, at det ikke af interessenterne på området, herunder erhvervsorganisationerne, i forbindelse med moderniseringen af selskabsloven og evalueringen af selvsamme blev fundet nødvendigt at indføre regler for omdannelse af S.M.B.A.’erne til A/S’er. Dette skal formentlig ses i sammenhæng med, at det er muligt for et S.M.B.A. eller en forening med begrænset ansvar (F.M.B.A.) at omdanne sig til et andelsselskab med begrænset ansvar (A.M.B.A) og derefter efterfølgende omdanne sig til et A/S. Denne fremgangsmåde har i praksis været anvendt flere gange, uden at dette i henhold til Erhvervsstyrelsens oplysninger har givet anledning til væsentlige udfordringer.

Det bemærkes endvidere, at der tidsmæssigt ikke er en forskel på en omdannelse fra A.M.B.A. til A/S og fra S.M.B.A. til A.M.B.A. og dernæst til A/S, da omdannelsen fra S.M.B.A. til A.M.B.A. kan ske på den samme generalforsamling, hvor det besluttes at omdanne A.M.B.A.’et til et A/S.

Erhvervsstyrelsen er alene bekendt med, at der har været én konkret sag de seneste 5 år, hvor der er stillet spørgsmålstegn ved den eksisterende fremgangsmåde, hvor omdannelse sker via et A.M.B.A. Erhvervsstyrelsen yder meget gerne vejledning i forhold til de virksomheder, der ønsker at gennemføre en sådan omdannelse.

Erhvervsstyrelsen planlægger dog at gennemføre en analyse i løbet af 2015 med henblik på at vurdere, om der er behov for at gennemføre en revision af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder svarende til den revision, der er gennemført af selskabsloven og lov om erhvervsdrivende fonde. I den forbindelse vil styrelsen også vurdere, om der er behov for at ændre på de eksisterende omdannelsesmuligheder.

Status juli 2018.

Erhvervsstyrelsen svarede i maj 2017, at den foreslåede ændring om en smidigere omdannelse af SMBA til A/S ville blive en del af ændring af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (LEV). Lovændringen var meldt ind som et initiativ til lovprogrammet for 2017/2018. Initiativet om ændringen af LEV kom dog ikke til at være en del af lovprogrammet for 2017/2018.

Erhvervsstyrelsen vil derfor forsøge at imødekomme problemstilling med en ændring af selskabslovens kapitel 17 om omdannelse. Erhvervsstyrelsen sendte et forslag om ændring af selskabsloven i høring i december 2017, som indeholder en mulighed for en fremtidig omdannelsesmulighed for eksisterende SMBA’er.

Såfremt forslaget vedtages i Folketinget, træder ændringen i kraft den 1. juli 2018.