Spring navigation over
Indhold start

Udvidet evaluering af revisionspligt og revisionsomkostninger

Dato18.06.2014

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

”Erklæringsstandarden betyder, at de mindre virksomheder nu får adgang til et alternativ, der er langt enklere og billigere end en egentlig revision. Vi forventer, at det nye alternativ kan spare de mindre virksomheder for ca. 25 procent af udgifterne i forhold til en egentlig revision af regnskaberne. Så det er en konkret lettelse, der virkelig batter noget for virksomhederne, siger vicedirektør i Erhvervsstyrelsen Victor Kjær.” (Citat fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside)

Baseret på de foreløbige tilbagemeldinger er det Virksomhedsforums opfattelse, at den udvidede gennemgang ikke leverer den forventede besparelse, men snarere har medført en prisstigning på revision. Således giver en række virksomheder udtryk for, at de ikke oplever en besparelse på revisionshonoraret med 25 procent og dermed opnås den forventede besparelse for de små virksomheder på 236 millioner kroner ikke. Resultatet heraf er, at danske virksomheder fortsat pålægges en byrde, som virksomhederne ikke selv kan til- eller fravælge. Dermed har virksomhederne ikke mulighed for at vælge en bedre udnyttelse af deres ressourcer, ligesom revisorernes incitament til at udvikle et bedre produkt – som eksempelvis et ”credit passport” målrettet mindre virksomheder ikke er tilstede.

At alle bidrag til reduktion af administrative byrder er vigtige anerkendes eksempelvis af økonomiminister Margrethe Vestager i Børsen den 28. marts 2014: ”En krone sparet på din revisorbistand eller din advokatregning, det er også en krone på bundlinjen, som kan investeres og få virksomheden til at vokse.”

I forbindelse med vedtagelsen af den udvidede gennemgang blev det aftalt, at der skal ske en evaluering. Virksomhedsforum vil med dette forslag sikre, at evalueringen ikke kun omfatter virksomheder, der benytter den udvidede gennemgang, men derimod udviklingen i omkostninger for alle virksomheder i regnskabsklasse B. Herved sikres, at der kommer et ordentligt datagrundlag, der giver mulighed for at se på de afledte effekter i forhold til administrative omkostninger for virksomhederne.

Berørte virksomheder

Virksomheder i regnskabsklasse B, der ligger over grænsen for revisionspligt (8 mio. kr. i omsætning), dvs. omkring 47.000 mindre virksomheder.

Evt. forslag til løsning

Der bør ske en måling af den faktiske besparelse for de omfattede virksomheder samt en måling af prisudviklingen på revision for virksomheder i regnskabsklasse B.

Yderligere oplysninger

ERST gennemfører evaluering af erklæringsstandarden i forbindelse med de løbende evalueringer af ophævelse af revisionspligten. Næste evaluering forventes udgivet i 2015.

Et af indsatsområderne i ”Aftale om en Vækstpakke (juni 2014) er, at det skal være nemmere og billigere at drive virksomhed. Regeringen har i den forbindelse besluttet, at der skal gennemføres en nærmere analyse af muligheden for at lempe revisionspligten for mindre virksomheder.

Der lægges bl.a. op til, at analysen skal kortlægge det første erfaringer med anvendelse af udvidet gennemgang (erklæringsstandarden fra 2012), herunder den realiserede besparelse i forhold til en revision efter de gængse standarder for revision.

Analysen vil, som foreslået af Virksomhedsforum, blive udvidet med en måling af prisudviklingen på revision for virksomheder i regnskabsklasse B med henblik på at give et bedre beslutningsgrundlag for yderligere initiativer på området.

Analysen forventes at blive igangsat i efteråret 2014 med deltagelse af Erhvervs- og Vækstministeriet, Skatteministeriet og Finansministeriet. Resultatet af analysen vil blive forelagt Ø-udvalget, hvorefter der vil blive taget stilling til muligheden for yderligere at lempe revisionspligten for mindre virksomheder.

Forslaget er implementeret i 2016.

I efteråret 2014 blev der igangsat en analyse af muligheden for at lempe revisionspligten for mindre virksomheder med deltagelse af Erhvervs- og Vækstministeriet, Skatteministeriet og Finansministeriet. Analysen blev efter forslag fra Virksomhedsforum udvidet med en måling af prisudviklingen på revision for virksomheder i regnskabsklasse B med henblik på at give et bedre beslutningsgrundlag for yderligere initiativer på området. Analysen kortlægger de første erfaringer med anvendelse af udvidet gennemgang (erklæringsstandarden fra 2012), herunder den realiserede besparelse i forhold til en revision efter de gængse standarder for revision.

Analysen er gennemført.