Spring navigation over
Indhold start

PIE'er (ændring af definition, tvungen ekstern rotation samt ikke-revisionsydelser)

Dato18.06.2014

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomhedsforum har fået kendskab til en række administrative udfordringer for virksomheder af offentlig interesse (såkaldte PIE’er):

1. Danmark har i dag valgt en mere restriktiv definition af virksomheder af offentlig interesse – såkaldte PIE’er – end direktivet foreskriver i artikel 39.

Således har Danmark valgt ikke kun at omfatte de virksomheder, der har omsættelige værdipapirer, men også store, unoterede selskaber og alle finansielle virksomheder underlagt tilsynet uanset størrelse samt en række kommunale selskaber m.m.

Konsekvensen af dette vil med den nye forordning, der forventes vedtaget i foråret 2014, være betydelige omkostninger og unødig restriktion i adgangen til revisorydelser for en lang række selskaber.

2. EU forventes i foråret 2014 at vedtage en forordning for revision af virksomheder af offentlighedens interesse. For disse virksomheder indføres tvungen ekstern rotation af revisionsvirksomheden.

Problemet med den tvungne rotation er, at denne medfører en række uhensigtsmæssigheder for virksomheden, herunder specielt at:

  • Der i perioden op til en tvungen rotation er et stærkt begrænset antal revisionsfirmaer, hvorfra der kan købes andre ydelser, idet det er nødvendigt at holde et antal revisionsfirmaer uafhængige.
  • Forordningen vil kræve at revisionen sendes i udbud. De administrative byrder forbundet med at udarbejde et velfunderet udbudsmateriale er ganske omfattende, ligesom processen med at deltage i mange løbende udbudsrunder kun i praksis kan håndteres af de store revisionshuse
  • Virksomheden skal ved revisorskift efterfølgende investere ekstra, interne ressourcer i at sætte en ny revisor ind i forretningen.

3. Med forordningen for revision af virksomheder af offentlighedens interesse afskæres virksomhederne fra at købe en række ikke-revisionsydelser fra den lovpligtige revisor, jf. forordningens artikel 5.

Medlemslandene har i forordningens artikel 5(3) mulighed for at tillade udvalgte ikke revisionsydelser, så som assistance til selvangivelsen (udarbejdelse af skatteblanketter) og andre begrænsede ydelser som at yde støtte i forbindelse med en skattekontrol eller påtegne en transfer pricing-dokumentation. Hvis denne mulighed ikke udnyttes, vil virksomhederne påføres unødige ekstraomkostninger – dels direkte i form af de facto dobbeltarbejde og dels indirekte i form af reduceret konkurrence. Dette vil påvirke virksomhedernes konkurrenceevne negativt i forhold til virksomheder såvel i andre EU-lande som globalt. En udnyttelse af artikel 5(3) vil også være i tråd med drøftelserne i Europaudvalget, hvor drøftelserne indikerede, at reglerne i så høj grad som muligt skulle lægge sig op af den Internationale Code of Ethics.

Berørte virksomheder

Fsva. pkt 1: Omkring 70 store, unoterede selskaber (RL § 21, stk. 3 nr. 5) samt omkring 400 ikke-børsnoterede selskaber underlagt finanstilsynets kontrol (RL § 21, stk. 3 nr. 4), herunder eksempelvis firmapensionskasser og koncerninterne forsikringselskaber (captives).

Fsva. pkt 2 og 3: Potentielt op til 1.000 virksomheder.

Evt. forslag til løsning

Virksomhedsforum anerkender det politiske ønske om at sikre samfundet uafhængig revision af PIEerne. I den forbindelse opfordrer VF regeringen til at sikre en implementering, der afbalancerer hensynet til virksomhederne og de politiske målsætninger på en måde, som ikke pålægger virksomhederne unødige byrder.

Yderligere oplysninger

Revisorlovens § 21 og direktiv 2006/43/EF med vedtagne ændringer.

I forbindelse med implementeringen forventes forslaget behandlet i Revisorkommissionen.

Europaparlamentet og Rådet har den 16. april 2014 vedtaget forordningen for revision af virksomheder af offentlighedens interesse og nogle ændringer i direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber. De nye regler indfører blandt andet tvungen ekstern rotation af revisionsvirksomheden efter 10 år, ligesom der sker en begrænsning i, hvilke ikke-revisionsydelser, revisionsvirksomheden kan levere til virksomheder af offentlige interesse. Der er ikke sket materielle ændringer i definitionen af virksomheder af offentlig interesse. Det kan således fortsat nationalt bestemmes, at også andre virksomheder end børsnoterede virksomheder, kreditinstitutter og forsikringsselskaber, er virksomheder af interesse for offentligheden.

De nye regler indeholder mulighed for, at man nationalt kan vælge at forlænge perioden, før revisionsvirksomheden skal rotere til 20 år, hvis revisionen efter de første 10 år sendes i udbud, ligesom man nationalt kan tillade revisionsvirksomheden at udføre visse ikke-revisionsydelser, så som assistance til selvangivelsen (udarbejdelse af skatteblanketter) og andre begrænsede ydelser.

Regeringen begynder i efteråret 2014 det lovforberedende arbejde. I den forbindelse vil relevante interesseorganisationer blive inddraget i arbejdet, ligesom Revisorkommissionen vil blive inddraget i forbindelse med implementeringen. Det forventes, at der kan fremsættes lovforslag vedrørende implementeringen primo 2016.

Ved implementeringen vil regeringen, som opfordret af Virksomhedsforum, sikre, at der findes en balance, der både sikrer en høj revisionskvalitet, herunder en styrkelse af revisors uafhængighed, men samtidig ikke gør det dyrere end nødvendigt for virksomhederne at blive revideret eller pålægger revisionsvirksomhederne unødige restriktioner og byrder. Spørgsmålet om definition af virksomheder af offentlig interesse og de nationale optioner i forordningen vil indgå i overvejelserne.

De nye bestemmelser i direktivet og medlemsoptionerne i forordningen skal implementeres, så de senest træder i kraft den 17. juni 2016, ligesom rammerne for, at forordningen kan finde anvendelse, skal være på plads.

Forslaget er implementeret i 2016.

Ved lov nr. 631 af 8. juni 2016 om ændring af revisorloven og forskellige andre love blev Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/56/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber implementeret. Samtidig skaber loven rammerne for, at Rådets Forordning (EU) Nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2005/909/EF kan virke.

Lovforslaget til ovennævnte lov blev fremsat med udnyttelse af alle lempelsesmuligheder i forordningen.

Under folketingsbehandlingen blev det imidlertid besluttet ikke at udnytte et par af lempelsesmulighederne fuldt ud.

For det første blev det ikke tilladt revisor for en virksomhed af interesse for offentligheden (PIE virksomhed: børsnoterede virksomheder, kreditinstitutter og forsikringsselskaber) at udføre opgaver vedrørende beregning af direkte og indirekte skatter og udskudt skat for virksomheder af interesse for offentligheden. Samtidig er tilladelsen for revisor til at levere skatterådgivning indsnævret til kun at omfatte skatterådgivning om anvendelse af skattelovgivningen.

For det andet blev dispensationsmuligheden for Erhvervsstyrelsen til at fritage revisoren eller revisionsvirksomheden for begrænsningen i forordningen om 70 procent begrænsning ved levering af ikke revisionsydelser til en PIE revisionskunde indsnævret fra 2 til 1 regnskabsår og kvalificeret til kun at kunne gives, hvis helt ekstraordinære forhold taler for det.