Spring navigation over
Indhold start

Opbevaring af bilag i udlandet - europæiske regler

Dato18.06.2014

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Reglerne i EU er i dag meget forskellige på dette område. Der er ingen europæiske regler omkring adgangen til at kunne opbevare regnskabsbilag i et andet EU-land udover reglerne i Momssystemdirektivet.

For danske virksomheder, herunder også MMV’er, der ønsker at etablere sig i et andet land betyder det således, at de automatisk kan håndtere eksempelvis bogføring fra Danmark, ligesom det ikke er sikkert, at de bare kan benytte deres normale ERP-system (bogføringssystem) uden at forholde sig til, hvorvidt bilagene og bogføringen må forblive i Danmark.

Fælles europæiske regler er også vigtige for udviklingen og anvendelsen af internetbaserede og/eller cloudbaserede bogføringsløsninger, idet fornuftige EU-regler vil sikre, at det danske marked får adgang til flere serviceudbydere, ligesom danske udbydere vil kunne henvende sig til et større, europæisk marked. Mange MMV-virksomheder benytter i dag internetbaseret bogføring.

Der er derfor behov for etablering af et fælles europæisk regelsæt, således at virksomhederne kan udnytte de nye teknologiske muligheder i forbindelse med etablering i andre lande i det indre marked. Et sådant regelsæt vil komme især virksomheder med udenlandske datterselskaber til gode (men naturligvis også selskaber i andre EU-lande).

Berørte virksomheder

Alle europæiske virksomheder med grænseoverskridende transaktioner

Evt. forslag til løsning

Det foreslås, der lægges pres på EU-Kommissionen og den nye EU-Kommission med henblik på etablering af fælles EU-regler. Man vil i givet fald kunne støtte sig op af den endelige rapport fra EU Multistakeholder Forum on e-Invoicing, hvor netop adgangen til at opbevare bilag i andre lande anføres som en hindring for udbredelsen af elektronisk fakturering.

Erhvervsstyrelsen vil kontakte EU-Kommissionen med henblik på at opfordre denne til at undersøge muligheden og behovet for at udvikle fælles regler om opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet.

Da der er tale om at indføre lovgivning på EU-niveau, er det ikke muligt at anslå hvornår forslaget forventes gennemført.

Forslaget er implementeret i 2016.

Kommissionen har i 2016 undersøgt national lovgivning med henblik på at identificere regler, der indebærer et lokaliseringskrav i forhold til placering af data. Kommissionen har undersøgt området som led i dens fokus på det digitale indre marked og frie datastrømme.

Erhvervsstyrelsen har i den forbindelse oplyst Kommissionen om de ændrede regler i bogføringsloven fra 2015, der gør det muligt for virksomheder at opbevare regnskabsdata digitalt hvor som helst i verden uden forudgående tilladelse hertil. Kommissionen var meget interesseret i de danske regler som eksempel på best practice.

Det er ikke endeligt bekræftet, om Kommissionen vil fremsætte forslag med henblik på ophævelse af nationale lokaliseringskrav, herunder på området for opbevaring af regnskabsdata, men Kommissionen offentliggjorde den 10. januar 2017 Communication on Building a European Data Economy, hvoraf, det blandt andet fremgår, at KOM vil:

- Indgå i dialog med medlemsstaterne om nationale lokalitetskrav og berettigelsen af disse.
- Indsamle yderligere viden om omfanget og karakteren af data lokalionskrav og konsekvensen heraf.
- Gennemføre en offentlig høring.
- Gennemføre sanktioner hvor der er uberettigede eller disproportionale lokaliseringskrav.
- Om nødvendigt gennemføre yderligere initiativer vedr. fritflydende data.