Spring navigation over
Indhold start

Driftsproblemer med SKAT's digitale løsninger på Toldområdet

Dato18.06.2014

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

SKAT’s digitale løsninger på toldområdet bærer præg af manglende stabilitet samt perioder med nedbrud af længerevarende perioder. Dette medfører store byrder og omkostninger for virksomheder, der er afhængige af, at fortoldningen af varer, der kommer til DK, kan gennemgå en hurtig og effektiv fortoldning og derefter bringes videre i forsyningskæden.

Byrderne består i, at nødprocedurer, der skal iværksættes, når systemerne er nede, er administrative tunge og medfører ofte, at virksomhederne skal indkalde ekstra personale, når problemerne opstår.

På trods af ovenstående udfordringer har man fra SKAT (Toldkontaktudvalget) varslet, at der vedrørende toldsystemerne frem over må forventes besparelser, der udmønter sig i manglende vedligeholdelse af systemerne og forringet service, når systemerne skal opdateres. Sidstnævnte medfører, at opdateringer af systemet allerede nu er varslet til at skulle foretages på hverdage frem for i weekenden. Dette betyder, at systemerne ikke kan bruges i det tidsrum, hvor der er mest aktivitet i virksomhederne på fortoldningsområdet. Dette vil medføre store omkostninger for dansk erhvervsliv.

Besparelserne og de tiltag, der er varslet, hænger på ingen måde sammen med SKAT’s overordnede IT-strategi, hvor hovedformålet er, at SKAT skal sikre god og driftssikre systemer og udvikle disse systemer til gavn for dansk erhvervsliv.

Berørte virksomheder

Speditionsbranchen vil overordnet være virksomheder, som vil blive meget berørt af de varslede besparelser fra SKAT’s side.

Øvrige brancher bliver afledt berørt, idet forsinkelsen af fortoldningen medfører tilsvarende forsinkelser i forhold til virksomhedernes tilgang af varerne. I forhold til de administrative og økonomiske byrder vedrørende nødprocedurer, når systemerne går ned, kan virksomheder i speditionsbranchen dokumentere udgifter i millionklassen, når disse problemer opstår.

Evt. forslag til løsning

Det foreslås, at varslede besparelser og tiltag i den forbindelse bør tages af bordet.

SKAT sender inden længe deres toldsystemer i udbud. Det foreslås i den forbindelse, at SKAT i stedet for hele tiden at lappe på et gammelt it-system (MANIFEST) søger et samarbejde med en privat leverandør, der kan sikre en digital løsning, der starter ude i virksomhederne, og som samtidig sikrer, at data tilgår SKAT, så en hurtig og korrekt fortoldning kan finde sted. Disse leverandører og IT-løsninger findes på markedet.

Yderligere oplysninger

Kan indhentes hos Danske Speditører og SKAT

Forslaget gennemføres delvist.

SKAT har gennemført et driftsudbud og transition af toldsystemerne, og drift-og vedligehold er nu samlet hos en leverandør. SKAT oplever generelt mere stabil drift på toldsystemerne.

SKAT har oplyst, at der løbende sker overvågning af driftsstabiliteten og processerne i forbindelse med rettelser og udlægning af nye releases. SKAT er i samarbejde med den nye leverandør i gang med at planlægge kommende releaseforløb med flere, men kortere servicevinduer uden for normal arbejdstid. Dette sker ud fra et ønske om kortere utilgængelighed og øget leverancehastighed på fejlrettelser samt funktionelle ændringer. Det er desværre ikke muligt fuldstændigt at undgå længerevarende servicevinduer. Disse vil dog også blive forsøgt placeret uden for normal arbejdstid. Samlet set er det opfattelsen, at driftssituationen hos den nye leverandør fungerer tilfredsstillende.

Forslaget er implementeret i 2016.

SKAT har i samarbejde med den nye leverandør har implementeret releaseforløb som skitseret i det tidligere svar, hvilket også har øget brugervenligheden af systemerne. Generelt oplever SKAT fortsat stabil drift på toldsystemerne. Det bemærkes desuden, at driften af toldsystemerne er et fast punkt på de kvartalsvise møder i Toldkontaktudvalget.