Spring navigation over
Indhold start

Forenklinger af SKAT's Toldsystem

Dato18.06.2014

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Af forskellige årsager sker det, at der angives forkerte oplysninger i virksomheders toldangivelser.

Flere af disse fejl har ikke økonomiske konsekvenser, men er alene fejl af statistisk karakter.

Fejlene fanges enten af SKAT, virksomheden selv eller via såkaldte fejllister fra Danmarks Statistik.

Fejlene korrigeres ved indsendelse af fysiske rettelsesangivelser inkl. bilag til SKAT. Her foregår et omfattende tastearbejde i Toldsystemet, journalisering i SKATs journalsystem, forsendelse af kvitteringsskrivelser samt afgørelser i hard-copies til virksomhederne.

Denne korrektionsproces er ressourcetung for både SKAT og de berørte virksomheder.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der importerer og eksporterer varer fra og til lande uden for EU.

Evt. forslag til løsning

Virksomheder gives elektronisk adgang til at ændre forkerte oplysninger uden økonomisk konsekvens i Toldsystemet, hvorved både SKAT og de berørte virksomheder sparer ressourcer.

Adgangen til fejlkorrektioner defineres for en række konkrete fejltyper, der tilgår SKAT, som derefter tager stilling til, hvorvidt fejlen kan korrigeres af virksomheden selv. Virksomheden eller dennes repræsentant forpligtes til at opbevare korrektionsgrundlaget for rettelsen i en periode, der f.eks. svarer til de almindelige krav om opbevaring af data i regnskabsloven eller i EU’s forordning om en Toldkodeks. SKAT skal endvidere altid kunne foretage efterkontrol af virksomhedernes elektroniske rettelser.

Besvaret februar 2017

Forslaget gennemføres delvist

Regeringen vil arbejde for forslaget, men en gennemførelse afhænger af, om det er muligt at gennemføre i EU-regi. Forslaget forventes på nuværende tidspunkt ikke gennemført før ultimo 2020.

Den nye EU-lovgivning, EU-Toldkodeks (EUTK), er trådt i kraft den 1. maj 2016. Formålet med den nye lovgivning er bl.a., at sikre at alle oplysninger mellem virksomheder og myndigheder kan ske elektronisk uden brug af papirblanketter.

Der er i EU-regi lagt en plan for, hvornår de nye regler og systemer skal implementeres i perioden 2016-2020. I tilknytning til den nye EU toldkodeks skal der ske en udbygning og tilretning af toldsystemerne, og regeringen vil i den forbindelse arbejde for, at brugernes behov kommer i fokus både nationalt og i relation til EU.

Ifølge EU-planen vil toldsystemet (Import), som vil ændre brugerfladen og sikre at virksomhederne nemt kan udarbejde deres toldangivelser, være klar tidligst ultimo 2020.

SKAT vil for at fremme den bedst mulige proces i forbindelse med udvikling af nye toldsystemer i perioden 2016 til 2020 lægge vægt på at inddrage og gå i dialog med virksomhederne. Sidstnævnte er tilkendegivet medio 2016 over for en række virksomheder/organisationer i relevante toldfora.

Forslaget er implementeret i 2017.

Der er i forslaget udtrykt ønske om muligheden for at rette elektronisk i toldangivelserne. Det har siden efteråret 2015 været muligt at foretage rettelser elektronisk via SKATs Toldwizard. Dette foregår dog ikke direkte i importsystemet.

Det er SKATs vurdering, at brugen af Toldwizard er stærkt stigende. Det vurderes, at over halvdelen af alle rettelser i slutningen af 2017 blev foretaget via Toldwizard, hvor det i starten af 2016 kun var ca. 20 %. Dette bør have lettet mængden af manuelt administrativt arbejde betragteligt ved rettelser i toldangivelserne.

Muligheden for at foretage rettelser direkte i importsystemet vil indgå i overvejelserne om udvikling og implementering af det nye importsystem, og dette afhænger af, hvad der er teknisk og lovgivningsmæssigt muligt. De nye systemer forventes tidligst implementeret i ultimo 2020. Der henvises her til regeringens tidligere svar.

SKAT vurderer derfor på ovenstående baggrund, at forslaget er implementeret delvist.