Spring navigation over
Indhold start

Forenkling af energiafgifter

Dato18.06.2014

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Miljø – og energiafgifter er en betydelig udgift for en række virksomheder, og virksomhederne har derfor stor interesse i at begrænse forbruget mest muligt. Men afgifternes mangfoldighed og store kompleksitet er i sig selv en hæmsko for energieffektivisering, fordi omkostningsbilledet ikke kendes fuldt ud.

Kompleksiteten gør, at virksomhederne må alliere sig med særlige konsulentfirmaer/ rådgivere for at være sikre på, at de betaler den korrekte sats og får tilbagebetalt den rigtige godtgørelse, hvilket er en ikke-produktiv udgift. Det opleves fx som kompliceret, at der er:

  • Både en elafgiftssats og en (anden) godtgørelsessats for el anvendt til bl.a. rumvarme og varmt vand
  • løbende satsændringer
  • sondring mellem kvote-omfattede virksomheder og ikke-kvotevirksomheder.

Reglerne for godtgørelse af elafgift og den til elafgiften knyttede energispareafgift blev med virkning fra den 1. januar 2014 forsøgt gjort mere simple (bl.a. er el- og energispareafgiften er blevet samlet i én afgift, og det godtgørelsesberettigede beløb for afgiften på elektricitet til proces skal fremgå af fakturaerne fra elselskabet). For virksomheder kan reglerne vedr. energiafgifter imidlertid stadig opleves som særdeles komplekse, bl.a. pga. de forskellige godtgørelsesordninger. Virksomhederne kan opleve, at det er nødvendigt med ekstern eksperthjælp for finde rundt i loven.

Forslag

Det foreslås, at energiafgifterne forenkles.

Fx kunne virksomheden (matriklen) betragtes som en samlet enhed, så det fx er muligt at opsamle overskudsvarme ét sted i produktionen (fx gæringstanke, kølevand) og bruge den et andet sted i virksomheden, fx til at varme administrationsbygningen op, uden at det fører til krav om særlige målinger eller afgifter.

En anden stor forenkling ville være, hvis der kun var to satser: en normal sats og en reduceret sats. Den reducerede sats anvendes for virksomheder, der indgår aftale med Energistyrelsen om energiledelse, og satsreduktionen skal delvist kompensere for den (langsigtede) investering i energieffektivisering. Derved bliver det frivilligt og baseret på økonomiske forudsætninger, om virksomheden er omfattet af den normale (høje) sats eller den reducerede sats.

Virksomhedsforum foreslår, at energiafgifterne forenkles:

”Fx kunne virksomheden (matriklen) betragtes som en samlet enhed, så det fx er muligt at opsamle overskudsvarme ét sted i produktionen (fx gæringstanke, kølevand) og bruge den et andet sted i virksomheden, fx til at varme administrationsbygningen op, uden at det fører til krav om særlige målinger eller afgifter.

En anden stor forenkling ville være, hvis der kun var to satser: en normal sats og en reduceret sats. Den reducerede sats anvendes for virksomheder, der indgår aftale med Energistyrelsen om energiledelse, og satsreduktionen skal delvist kompensere for den (langsigtede) investering i energieffektivisering. Derved bliver det frivilligt og baseret på økonomiske forudsætninger, om virksomheden er omfattet af den normale (høje) sats eller den reducerede sats.”

Regeringen vurderer løbende muligheden for forenklinger af energi- og miljøafgifterne. Således er der sket betydelige forenklinger af elafgiften ved Vækstplan DK og Aftale om en vækstpakke (juni 2014). I energiafgiftssystemet tages imidlertid en lang række hensyn til udvalgte erhverv, som indebærer en betydelig kompleksitet i afgiftssystemet.

Det vurderes ikke muligt at gennemføre større forenklinger af energiafgifterne uden, at det får betydelige provenumæssige konsekvenser for staten og betydelige økonomiske for visse virksomheder. Der arbejdes således ikke videre med en generel forenkling af energiafgifterne.