Spring navigation over
Indhold start

Leasing af motorkøretøjer

Dato18.06.2014

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

En leasingaftale kan i praksis ikke forlænges i tid eller ændres, hvad angår det aftalte antal kilometer, motorkøretøjet må køre i leasingperioden, uden at leasingselskabet afregistrerer køretøjet (herunder tager nummerpladerne af), ansøger SKAT om (ny) tilladelse og gen-indregistrerer køretøjet (sætter nye nummerplader på) m.v. Det betyder store administrative byrder for såvel SKAT som leasingselskaberne og sidste ende omkostninger og forsinkelser for leasingtagerne.

Erhvervsvirksomheder efterlyser i vidt omfang, at motorkøretøjer (fx varevogne og personbiler) leaset på fx en tre-årig kontrakt efterfølgende kan forlænges med typisk 1-2 år mere. Ifølge SKAT´s forståelse af loven kan en forlængelse af aftalen, som ellers er mulig jf. § 3 b, stk. 5, kun ske på uændrede vilkår. Det betyder i praksis, at muligheden for forlængelse er illusorisk, da mange parametre af betydning for leasingydelsen vil have ændret sig fx leasingselskabets omkostninger til refinansiering (funding), udgifter til serviceaftaler på motorkøretøjet og restværdien af køretøjet, hvorfor det ikke er muligt at tilbyde forlængelsen på præcis samme vilkår.

For leasingselskaberne udgør de eksisterende meget ufleksible regler en betydelig administrativ byrde i form af ekstra tidsforbrug/udgifter til afregistrering af bilen, vurdering af køretøjets værdi, indhentelse af SKAT’s fornyede tilladelse, genindregistrering m.v. I forhold til kunden betyder det, at man ikke kan tilbyde den fleksibilitet, der normalt er tilfældet ved leasing.

Forslag

Det foreslås, at leasingselskaberne får mulighed for at ændre i leasingaftaler under ordningen om forholdsmæssig registreringsafgift under forudsætning af, at leasingselskabet indestår for, at ændringen ikke bevirker, at der ikke længere er tale om en leasingaftale. Leasingselskabet kan forpligtes til at indsende kopi af den ændrede aftale, således at SKAT kan gribe ind, hvis dette ikke er tilfældet.

Det foreslås konkret, at § 3 b hurtigst muligt bør justeres, således at leasingselskaber kan imødekomme leasingtagernes – erhvervsvirksomheder og arbejdstagere – behov for forlængelse af aftaler, ændring af tilladte kilometre eller andre tillægsydelser som fx benzinkort, uden at hele det administrative apparat med afregistrering, ny tilladelse fra SKAT m.v. skal foretages.

Yderligere oplysninger

Ordningen om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift for leasing af motorkøretøjer efter afgiftsregistreringslovens § 3 b blev indført med virkning fra 2009 grundet EU-krav og blev hurtigt normen indenfor leasingbranchen. Ordningen giver over tid staten det samme provenu som ved betaling af fuld afgift, idet der skal betales en rentekompensation for den del af registreringsafgiften, som ikke skal betales, og idet modstykket til forholdsmæssig registreringsafgift er, at motorkøretøjet så også kun må være på vejen i den periode, der er betalt afgift for. Det være sagt for at understrege, at ordningen altså ikke udhuler statens indtægter.

Dansk erhvervsliv benytter sig i betydeligt omfang af leasing. Således viser Finans og Leasing’s statistik, at leasingselskaberne i 2013 indgik nye leasingaftaler for en værdi af ca. 26 mia. kr., hvoraf ca. 2/3 angik indregistreringspligtige motorkøretøjer. Leasing anvendes bl.a. i vid udstrækning af SMV´er og vækstvirksomheder. De leasede motorkøretøjer udgør typisk en helt central forudsætning for, at virksomheden kan køre rundt.

Der vil også for SKAT være et betydeligt besparelsespotentiale i at slippe for håndtering af tusindvis af ansøgninger årligt om godkendelse af ændringsanmodninger, som er helt uproblematiske. De sparede ressourcer kan i stedet anvendes på kontrol, idet omfang der er behov herfor.

Virksomhedsforum foreslår, at leasingselskaberne får mulighed for at ændre i leasingaftaler under ordningen om forholdsmæssig registreringsafgift under forudsætning af, at leasingselskabet indestår for, at ændringen ikke bevirker, at der ikke længere er tale om en leasingaftale. Leasingselskabet kan forpligtes til at indsende kopi af den ændrede aftale, således at SKAT kan gribe ind, hvis dette ikke er tilfældet.

”Det foreslås konkret, at § 3 b hurtigst muligt bør justeres, således at leasingselskaber kan imødekomme leasingtagernes – erhvervsvirksomheder og arbejdstagere – behov for forlængelse af aftaler, ændring af tilladte kilometre eller andre tillægsydelser som fx benzinkort, uden at hele det administrative apparat med afregistrering, ny tilladelse fra SKAT m.v. skal foretages.”

Skatteministeriet og SKAT har haft en længere dialog med leasingbranchen om muligheder for forenklinger af leasingreglerne. De nuværende regler er indført som et værn imod omgåelse. Dialogen har ikke ført til, at der kunne peges på konkrete elementer, som kunne gøre reglerne enklere, uden samtidig at øge risikoen for omgåelse.

Regeringen anerkender dog leasingselskabernes ønske. Da byrdereduktion er en vigtig politisk dagsorden for regeringen, vil Skatteministeriet derfor i forlængelse af ”Aftale om Vækstpakke” (juni 2014) genoptage dialogen med branchen med henblik på at undersøge, om der kan identificeres konkrete elementer i leasingkontrakter, der kan ændres uden forudgående godkendelse hos SKAT.

Forslaget er implementeret i 2016.

Forslaget blev gennemført ved ikrafttrædelsen af Lov nr. 650 af 8. juni 2016. Formålet med forslaget var at tilrette hjemmelsgrundlaget for tilladelsesordningen for betaling af forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer for derved at gennemføre lettelser af de administrative byrder for leasingvirksomhederne.

Lovforslaget giver nu mulighed for, at danske og udenlandske leasingvirksomheder selv kan få lov til at angive forholdsmæssig registreringsafgift for leasingbiler, som er leaset i henhold til en leasingaftale, der er identisk med en forhåndsgodkendt leasingaftale, uden at skulle søge hver enkelt aftale godkendt hos SKAT. Anvendelsen af denne ordning forudsætter, at virksomheden er registreret hos SKAT, og at virksomheden opfylder en række administrative krav, der sikrer, at SKAT kan udføre den nødvendige kontrol.

Yderligere er det med lovforslaget blevet muligt for leasingvirksomheder at foretage efterfølgende ændringer af leasingaftalen uden krav om fornyet tilladelse af SKAT. Som efterspurgt af branchen er det nu muligt for leasingvirksomhederne at foretage ændringer vedrørende:

- samlede aftalte kilometerantal
- tilføjelse, ændring eller fravalg af serviceydelser eller udstyr
- leasingaftalens vilkår, som på forhånd er nøjagtigt beskrevet i leasingaftalen
- leasingaftalens vilkår, der følger af anden ufravigelig lovgivning
- et skift af leasingtager under nærmere betingelser
- et skift af leasinggiver under nærmere betingelser

Der vil løbende blive evalueret på implementeringen i forhold til lettelserne af de administrative byrder for leasingvirksomhederne og SKATs kontrolmuligheder.

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og lov om spil (Ændring af reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer, ændring af reglerne om udbetaling af eksportgodtgørelse, fastsættelse af brændstofforbruget for særlig store biler, nedsættelse af pristillægget for ønskenummerplader m.v.) kan ses på Retsinformation via dette link.