Spring navigation over
Indhold start

Brugen af varer i sæt som ikke er beregnet til detailsalg

Dato18.06.2014

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

I de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur, punkt 3, anvendes begrebet ”varer i sæt til detailsalg”.

Produktionsselskaber anvender mange ”sæt” til brug for fx reparation eller produktion af forskellige komponenter. Disse sæt sendes rundt omkring i verden, hvor komponenter repareres eller produceres. De forskellige sæt har egne, identificerbare item-numre og vil altid bestå af de samme varer/dele.

Som reglerne er i dag, skal hver enkelt del i et sæt tariferes for sig, hvilket medfører nogle omfangsrige fakturaer.

I mange tilfælde vedrører sættet en hovedbestanddel og enkelte dele, som skal anvendes til den. I andre tilfælde kan det være et arbejdssæt, som indeholder netop de dele, der skal anvendes til fx at reparere en bestemt del.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, som eksporterer og importerer varer fra og til lande uden for EU.

Evt. forslag til løsning

En meget enkelt løsning kunne være at fjerne betegnelsen ”til detailsalg”, så tariferingen af sæt kunne gælde for alle.

Såfremt dette løsningsforslag er vanskeligt at gennemføre, kunne det alternativt præciseres, hvilke former for sæt der kunne indgå uden de nødvendigvis er beregnet til detailsalg.

Yderligere oplysninger

Forslaget kræver ændringer i EU-regler og internationale konventioner.

Det foreslås, at hver enkelt del i et ”sæt” ikke skal tariferes hver for sig.

Dette er reguleret i den Internationale Konvention om Det Harmoniserede Varebeskrivelses- og Varenomenklatursystem - i det daglige forkortet HS. HS er udarbejdet af Verdenstoldorganisationen (WCO). EU har underskrevet denne konvention og er dermed forpligtet til at følge de regler, bestemmelser etc., som er fastsat af WCO og HS-komiteen. EU-Kommissionen kan anmode om, at der sker ændringer af HS, men dette er en meget lang og ressourcekrævende proces. En ændring anses derfor ikke som realistisk på hverken kort eller mellemlang sigt.

Forslaget vil ydermere afføde usikkerhed om, hvad der anses for at udgøre hovedbestanddelen, og dermed hvordan det skal tarifferes, ligesom et ”arbejdssæt” bestående af flere dele til reparation af en bestemt del vil skabe usikkerhed om tariferingen. Det er således desværre underordnet om leveringen af sæt sker til detailsalg eller til en virksomhed. Virksomhedsforums alternative forslag vil fortsat skabe usikkerhed om tariferingen.

Forslaget behandles derfor ikke yderligere.