Spring navigation over
Indhold start

Fjern banderolekrav

Dato18.06.2014

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Banderolekravet er en forældet kontrolordning, der giver øgede omkostninger og øget administration hos både producenter, importører og myndigheder. Kravet om banderole på vin blev ophævet i 2001. Siden er der indført et fælles punktafgiftskontrolsystem (EMCS), der forbedrer kontrolmulighederne. En række bryggerier fremstiller drikkevarer, der er omfattet af banderolekravet, og som samtidig er omfattet af det obligatoriske pantkrav og derfor også skal påsætte pantmærke (pantmærkningen gælder dog alene for produkter i engangsemballage med en alkoholprocent under 10 %).

Pantmærket anvendes af SKAT som kontrolredskab i forbindelse med kontrol af pant- og afgiftsbetalingen. Derfor er banderolekravet for disse produkter overflødigt og en yderligere fordyrende og unødvendig omkostning. Banderolekravet er også en teknisk udfordring, for banderole må ikke fremgå af emballagen, men skal være fysisk påsat hver enkelt emballage. Det er en stor udfordring på en moderne dåsekolonne, og i dag udføres banderoleringen ofte i udlandet, hvor det sker manuelt. Ingen af vore nærmeste nabolande (Sverige, Norge, Finland, Tyskland) har banderolekrav.

Forslag

Det foreslås at ophæve kravet om banderole på spiritus. Alternativt at kravet ophæves for RTD-produkter, der er omfattet af pantmærke.

Yderligere oplysninger

Forslaget om en afskaffelse af banderoler på spiritusprodukter sendes under klar forudsætning af, at SKAT intensiverer kontrollen med spiritusprodukter, så der ikke sker en øget illegal handel, samt afskaffelsen gælder alle spiritusprodukter.

Skatteministeriet oplyser, at ifølge en rapport fra 2008 om forenkling af processer omkring kontrolmærker har de fleste af EU-medlemsstaterne en banderoleordning for spiritus. Skatteministeriet oplyser endvidere, at baggrunden for, at Sverige og Norge ikke har en banderoleordning, er, at Sverige har opretholdt en monopolordning, hvor kun Systembolaget har eneret til salg af spiritus, mens Norge ikke er medlem af EU og derfor ikke er underlagt reglerne omkring de harmoniserede afgifter.

Det foreslås at kravet om banderoler på spiritus fjernes, idet banderolerne er overflødige. Forslaget stilles under forudsætning af, at SKAT intensiverer kontrollen med spiritusprodukter.

Forslaget fra Virksomhedsforum indgår i et udkast til et lovforslag, som er sendt i høring i ultimo august. Lovforslaget forventes vedtaget i ultimo 2014.

Derudover bemærkes, at SKATs tilrettelæggelse af kontrolopgaven er baseret på risiko og væsentlighed.

Forslaget er implementeret i 2014

Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lønsumsafgiftsloven, momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af skadesforsikringer og forskellige andre love (Forenkling og tekniske justeringer af forskellige afgiftslove m.v.) er fremsat den 12. november 2014.

Med lov nr. 1532 af 27. december 2014 blev kravet om banderoler på spiritus afskaffet med ikrafttræden den 1. januar 2015. Hermed blev retstilstanden den samme for spiritusbaserede varer som for vin, hvor banderoleringen blev ophævet i 2001. Banderolen har i dag ingen betydning for afregning af spiritusafgiften, og der er således ingen direkte sammenhæng mellem afgiftsbetalingen og banderoleringen.