Spring navigation over
Indhold start

Opbevaring af regnskabsbilag i udlandet - template til ansøgning

Dato18.06.2014

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Der er i dag ingen template til ansøgning om dispensation til, at en virksomhed kan opbevare bilag i udlandet, men selskaberne skal ud fra lovtekst, bekendtgørelse og praksis udarbejde en individuel ansøgning. Uden dispensation skal alle bilag (også elektroniske data lagret på udenlandske servere) løbende overflyttes til Danmark. Hvert selskab skal derfor starte fra scratch med at sikre sig, at al nødvendig information er inddraget i ansøgningen, og at ansøgningen er stillet op på den rigtige måde.

Dette gælder også selskaber, der eksempelvis benytter et internetbaseret regnskabsprogram, hvor serveren ikke står i Norden. I dette tilfælde vil det være de enkelte selskaber (og ikke udbyderen af regnskabssystemet), der skal søge om tilladelse.

I takt med den øgede brug af IT samt den stigende grad af outsourcing / samling af aktiviteter vil virksomhederne i stigende omfang have behov for at opbevare regnskabsmateriale uden for Danmarks grænser. De administrative byrder forbundet med ansøgning vil således ramme en stadig større kreds af virksomheder – små som store – ikke mindst i lyset af den stigende brug af internetbaserede regnskabssystemer.

Berørte virksomheder

Danske selskaber med udenlandske aktiviteter, udenlandske ejere eller som ønsker at outsource enten bogholderi eller back-up løsninger til udlandet.

Selskaber, der benytter internet og/eller cloud-baserede løsninger, og hvor data opbevares uden for Norden.

Evt. forslag til løsning

Det foreslås, at Erhvervsstyrelsen udarbejder en vejledende template med tilhørende indikation af den nødvendige dokumentation/information, der skal fremgå.

En template vil reducere virksomhedernes administrative byrder, idet en vejledende template vil lette arbejdet og reducere virksomhedens risici, så virksomhederne alene behøver at downloade den relevante form.

Forslaget bør også lette administrationen hos Erhvervsstyrelsen, hvis ansøgningerne er af forbedret kvalitet og med den relevante dokumentation.

Regeringen forventer at fremsætte lovforslag om ændring af bogføringsloven i november 2014. Formålet med lovforslaget er blandt andet at give danske virksomheder mulighed for at opbevare regnskabsmateriale i elektronisk form i udlandet uden forudgående ansøgning om dispensation og afskaffe den nuværende dispensationsordning.

Med det kommende lovforslag vedrørende ændring af bogføringsloven gøres det endnu nemmere for virksomhederne at opbevare regnskabsmateriale i udlandet, da der ikke længere skal ansøges om dispensation. Der vil derfor ikke fremover være behov for en template til ansøgning om dispensation.

Lovforslaget forventes vedtaget i folketingsåret 2014/15.

Forslaget er implementeret i 2014

Lovforslaget blev vedtaget den 22. januar 2015 med ikrafttrædelse den 1. marts 2015.