Spring navigation over
Indhold start

Omvendt betalingspligt ved salg af metalskrot, mobiltelefoner m.m.

Dato18.06.2014

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Den 1. juli 2012 blev der indført omvendt betalingspligt ved handel med metalskrot. Det betyder, at virksomheder, der sælger metalskrot, ikke længere skal opkræve moms af salget. Når et firma sælger varer omfattet af den omvendte betalingspligt, fx metalskrot, skal fakturaen være uden moms og der skal stå ”reverse charge” altså omvendt betalingspligt på fakturaen. Det er i stedet køberen af metalskrottet, der skal beregne og betale momsen. I de situationer, hvor en virksomhed har fuld fradragsret for moms, vil resultatet af momsen blive 0 kr. vedrørende købet. Men køberen skal stadig angive den beregnede salgsmoms og den fradragsberettigede købsmoms.

Dertil kommer situationer, hvor der både sælges/købes varer omfattet af den omvendte betalingspligt og varer, hvor sælger skal opkræve moms som sædvanligt. Disse salg/køb skal håndteres særskilt, dels af sælger, der skal være opmærksom på hvilke varer der er momspligtige og hvilke der ikke er, dels af køber der ikke bare kan bogføre moms for det samlede køb. I stedet må køber sortere indkøbet i momsfri og momspligtige varer og derefter beregne momsen særskilt.

Problemerne omkring omvendt betalingspligt gælder også på andre områder, som de netop vedtagne regler vedrørende mobiltelefoner m.m. Her er der problemer med hvordan eksempelvis en mobiltelefon skal identificeres (hvor meget af ekstraudstyret tæller med? Coveret? Oplader?) samt hvordan man opgør det i forbindelse med blandede salg (eksempelvis ved salg af en kommunikationsløsning, med software, mobile enheder, fastnetenheder og en serviceaftale).

Dog forekommer der i praksis ofte vidt forskellige fortolkninger fra de enkelte skattecentre rundt omkring i landet, hvilket er til stor forvirring for virksomhederne og særligt for virksomheder med flere filialer.

Forslag

Reglerne omkring omvendt betalingspligt mhp. at undgå momskarruselsvig bør forenkles. Derudover bør der udarbejdes en vejledning til lovteksten indeholdende SKAT’s fortolkning af reglerne, således at der fremadrettet vil opstå en ensartet praksis i forbindelse med fortolkningen af reglerne fra de forskellige skattecentre.

Yderligere oplysninger

Ifølge SKAT’s hjemmeside er årsagen til, at der er indført omvendt betalingspligt er at forhindre momskarruselsvig i skrotbranchen. Den omvendte betalingspligt er med til at sikre staten mod indtægtstab ved manglende betaling af salgsmoms, da momsindbetalingen og momsfradraget fremover skal foretages af én og samme virksomhed.

Tilsvarende argumentation fremgår i forhold til mobiltelefoner, men det bemærkes her – og er alment anerkendt – at man ved denne type løsning alene flytter momssvigen til et andet land eller et andet produkt, men ikke får løst det grundlæggende problem.

Der er indført omvendt betalingspligt på enkelte varegrupper, som er omfattet af såkaldt momskarusselsvig, idet omvendt betalingspligt hindrer sådan svig.

EU’s momsregler giver kun i visse tilfælde adgang til at indføre omvendt betalingspligt – nemlig på de områder, hvor der i flere lande er konstateret momskarusselsvig. Flere lande har således indført omvendt betalingspligt på skrot og mobiltelefoner mv.

Danmark er ikke generelt tilhænger af omvendt betalingspligt, og har kun i begrænset omfang indført sådanne regler. Reglerne har til formål at hindre momskarusselsvig, og er derfor nødvendige for at beskytte den danske statskasse mod betydelige tab.

Fsva. de netop indførte regler om omvendt betalingspligt for mobiltelefoner har SKAT på baggrund af erhvervslivets ønske sendt et styresignal i høring, som besvarer de spørgsmål, som de berørte virksomheder har haft til de nye regler. Styresignalet redegør bl.a. mere detaljeret for, hvilke varer, der er omfattet af de omfattede varekategorier. Det endelige styresignal blev offentliggjort 9. september 2014.

Forslaget er implementeret i 2014

SKATs styresignal fra den 9. september 2014: ”Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv.” er udelukkende en præcisering af eksisterende praksis. Styresignalet er indarbejdet i den juridiske vejledning i januar 2015.

SKATs styresignal fremgår af følgende link:

http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2161804&vId=0

Der kan endvidere henvises til, at Skatterådet er kommet med følgende afgørelser i november om emnet, som alle er i overensstemmelse med styresignalet:

SKM2014.759.SR: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2166987&vId=0
SKM2014.761.SR: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2167007&vId=0
SKM2014.762.SR: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2167011&vId=0.