Spring navigation over
Indhold start

Kantinemoms - forbedring af den forenklede løsning så den bliver et reelt alternativ

Dato18.06.2014

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Kantinemomsreglerne giver fortsat store udfordringer for mange virksomheder, fordi det er administrativt besværligt at gøre kostprisen op, herunder opgøre den andel af lønudgiften (til kantinedrift, rengøring mv.), der kan fratrækkes momsgrundlaget for kantinedriften.

I erkendelse af kompleksiteten har SKAT har indført en administrativ forenkling, hvorefter denne andel kan sættes til 25 pct. Virksomhedsforum støtter etableringen af den forenklede ordning, men problemet er, at den valgte andel er for lav. Selv når man inddrager de administrativt tunge opgørelser af den eksakte fordeling, er forenklingen ikke et attraktivt alternativ for de fleste virksomheder.

En mulighed kunne derfor være at lønudgiftsandelen, der kan fratrækkes momsgrundlaget, hæves til 50 pct., således at den enkle regel bliver et reelt og attraktivt alternativ for virksomhederne med administrative lempelser til følge.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der enten har egen kantine eller har outsourcet kantinedriften til et selskab (idet omkostningerne ved den eksakte opgørelse ved outsourcing i sidste ende viderefaktureres).

Forslag

Reglerne for kantinemoms bør forenkles.

Det kan i den forbindelse overvejes at gøre den forenklede ordning neutral i forhold til den specifikke opgørelse ved at 25/75 pct.-fordelingen ændres til en 50/50 pct.-fordeling, men andre løsninger kunne også overvejes.

Yderligere

Lovgivningen henhører under Skatteministeriet. Reglerne findes i Momslovens § 29 samt den juridiske vejledning.

Forslaget gennemføres ikke.

Det er administrativt besværligt at gøre kostprisen op, hvorfor SKAT med virkning fra 1. januar 2009 har indført forenklede regler for opgørelsen af kantinemoms, herunder at virksomhederne kan fastsætte den andel af lønudgiften (til kantinedrift, rengøring mv.), der kan fratrækkes momsgrundlaget for kantinedriften, til 25 pct.

Det foreslås, at der foretages en yderligere forenkling af reglerne, herunder at de 25 pct. hæves til 50 pct., således at det bliver et attraktivt alternativ.

Skatteministeriets departement og SKAT har på baggrund af materiale modtaget fra forslagsstilleren foretaget en fornyet vurdering af de forenklede ordninger til opgørelse af kantinemoms. Det vurderes, at de gældende forenklede ordninger for opgørelsen af kantinemoms udgør en væsentlig administrativ forenkling for virksomhederne i forhold til anvendelse af de normale momsregler. Det er samtidigt vurderet, at andelen på 25 pct. fortsat er tilnærmelsesvis retvisende, og derfor ikke skal forhøjes. Det skal anføres, at virksomheder, der konkret mener at have en højere andel, kan undlade at anvende de forenklede ordninger.

Et projekt i SKAT har vist, at lidt over halvdelen af de relevante virksomheder i projektet anvender muligheden for at fastsætte andelen til 25 pct. De virksomheder, som ikke anvender denne mulighed, udarbejder sædvanligvis et tidsstudie over en eller flere måneder, som derpå danner grundlag for et kvalificeret skøn over tidsanvendelsen i køkkenet.

For at sikre et bredt kendskab til de forenklede ordninger vil SKAT i efteråret 2015 sende et styresignal i høring, hvor de gældende regler på området tydeliggøres og præciseres.