Spring navigation over
Indhold start

Momsfradrag - tab ved debitorer

Dato18.06.2014

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

I dag er der forskel på, hvornår man regnskabsmæssigt og momsmæssigt kan afskrive tab på debitorer. Dette betyder, at hvor virksomhederne efter gentagne rykkere reelt har opgivet eller nedskrevet et krav eksempelvis som følge af en frivillig akkord, eller fordi et selskab er under konkursbehandling, så kan de ikke tage tabsfradraget momsmæssigt, før en kurator har færdigbehandlet boet. (Med den nuværende praksis udmøntet med baggrund i momslovens § 27 har virksomheder fradragsret for tab på debitorer, når tabet er konstateret, hvilket ofte er en meget langstrakt affære ).

Udover den økonomiske effekt skal der således også investeres administrative ressourcer i at forfølge selv uerholdelige tab samt løbende følges op på behandlingen af konkursboet alene af hensyn til administration af momstilgodehavendet.

Dette medfører både et likviditetstræk (idet virksomheden udover eget tab også skal finansiere SKATs tab indtil kurator har færdigbehandlet sagen) og også en ekstra afstemning imellem det finansielle regnskab og skatteregnskabet samt løbende opfølgning og særbehandling af disse sager. Særligt i forhold til forslaget omkring et standardregnskab vil der være behov for en ensartning.

Der er også problemer med debitorer, der sælges til underkurs, idet der ligger en gammel dom, hvorefter det kun er den, der har indbetalt momsbeløbet, der kan nedskrive dette. Imidlertid er det i dag ofte anvendt, at en mindre virksomhed frasælger de dårlige debitorer for at frigive egne administrative ressourcer og få likviditet, mens køber omvendt er specialiseret i inddrivelse og administration af nødlidende debitorer og derfor kan gøre dette mere rentabelt.

I denne situation er der problemer med, hvem der kan indtræde i momstilgodehavendet og konsekvensen er, at der skal benyttes administrative ressourcer hos den virksomhed, der har frasolgt de dårlige debitorer. Hvis det var muligt også at overdrage retten til at nedskrive momsbeløbet i forbindelse med eks. konkursbehandlinger m.m., så undgås de administrative omkostninger forbundet med at nedskrivning af moms, og økonomisk udligning heraf skal administreres gennem det frasælgende selskab og ligeledes faktureres gennem dette selskab. For det frasælgende selskab er der alene tale om administrative omkostninger, idet momsrefusionen allerede er indkalkuleret i salgsprisen.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder med nødlidende debitorer

Evt. forslag til løsning

En løsning kan være, at man kan tage tabet også momsmæssigt, når man gør det regnskabsmæssigt og i hvert fald at sikre, at det kan tages i forbindelse med en betalingsstandsning. Dette kan kombineres med, at man åbner for muligheden for tabsfradrag på grundlag af andre kriterier end de nugældende og/eller evt. hæver beløbsgrænsen for, hvornår ”interne” rykkerprocedurer kan anses for dokumentation. Herved vil de administrative byrder forbundet med at forfølge dårlige debitorer kunne reduceres.

Det bør også være muligt at frasælge dårlige debitorer og i den forbindelse finde en praktisk, administrerbar løsning, hvorefter eksempelvis køber kan succedere i en eventuel momsrefusion. Herved reduceres administrative omkostninger for frasælgende selskab.

Yderligere oplysninger

Området henhører under SKAT

Forslaget gennemføres delvist.

Virksomhedsforum har overordnet opstillet to problemstillinger i forhold til den momsmæssige behandling af tab på debitorer.

1. Lempelse af forudsætningerne for at foretage foreløbigt fradrag

Skatteministeriet er ikke afvisende over for forslaget, men punktet bør analyseres nærmere.

For så vidt angår hævningen af bagatelgrænsen har SKAT, på baggrund af møder med et eksternt erhvervsudvalg (momskontaktudvalget), udsendt et styresignal, som præciserer, at der ved fordringer over 3.000 kr. uden for konkurs og akkord ligeledes er mulighed for at foretage regulering af momsgrundlaget, når fordringen efter en konkret vurdering skønnes at være tabt. Styresignalet harmoniserer således moms- og skattereglerne for så vidt angår fordringer over 3.000 kr. Fordringer under 3.000 kr. behandles lempeligere momsmæssigt end skattemæssigt. Set i lyset af, at dette styresignal i praksis må forventes at mindske de administrative omkostninger vedrørende fordringer over 3.000 kr. og samtidig harmoniserer reglerne med skatteområdet, vurderes det ikke hensigtsmæssigt at ændre den nuværende bagatelgrænse.

2. Tab på erhvervede fordringer

Hertil skal det bemærkes, at den danske momslov baserer sig på EU’s momsregler. Det EU-retlige grundlag for den nuværende bestemmelse om fradrag for tab på uerholdelige fordringer giver medlemsstaterne mulighed for at nedsætte afgiftsgrundlaget i tilfælde hvor det først efter, at leveringen har fundet sted, konstateres, at den afgiftspligtige helt eller delvis ikke vil modtage det aftalte vederlag for leverancen. Direktivbestemmelsen giver derimod ikke adgang til at udvide retten til fradrag for tab på debitorer til andre end den afgiftspligtige, der har foretaget den pågældende leverance. Tabsfradragsretten er således personlig og kan som udgangspunkt ikke overdrages. Idet momsdirektivet kun kan ændres ved enstemmighed i EU, anses det ikke for sandsynligt at ændre reglen herom

Forslaget er implementeret i 2015

SKATs styresignal om tab på fordringer på over 3.000 kr. uden for konkurs og tvangsakkord m.v., blev offentliggjort den 16. september 2014 som SKM2014.645 og er nu indarbejdet i SKATs Juridiske Vejledning.

​Den angivne løsning i svaret til Virksomhedsforum vedrørende udsendelse af styresignal er således gennemført.