Spring navigation over
Indhold start

EU-Momsinformationsportal/website

Dato18.06.2014

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomheder, der handler internt i EU, har i dag svært ved at finde relevante oplysninger om momsreglerne i de andre EU-lande. Således måtte EU-Kommissionen betale en rådgiver bare for at få en kopi af de blanke momsangivelsesformulerer i de enkelte EU-lande.

Manglende adgang til informationer medfører en stor risiko for, at virksomhederne ikke kan følge eller forstå momsreglerne i andre EU-lande på trods af, at de er baseret på et EU-direktiv. Dermed risikerer virksomhederne bødeforlæg for manglende formalia som eksempelvis en manglende underskrift, solidarisk hæftelse med køber eller at blive nægtet momsrefusion, som de ellers retmæssigt har krav på.

Berørte virksomheder

Alle momspligtige virksomheder, der handler internt i EU

Evt. forslag til løsning

Etablering af en EU-Momsinformationsportal/website med adgang til relevante informationer på mindst ét af de Europæiske hovedsprog (Engelsk, Tysk eller Fransk). Mulighederne for etablering af en sådan portal har været undersøgt af Rambøll efter opdrag fra EU-Kommissionen og viser, at det er muligt at etablere og vedligeholde en sådan portal.

For et lille land som Danmark vil en sådan EU-Momsportal være en klar gevinst, hvorfor Regeringen og Skatteministeriet bør arbejde aktivt for etablering af en sådan momsportal på EU-plan.

Yderligere oplysninger

Området henhører under Skatteministeriet og EU-Kommissionen

Forslaget afviger fra momsrefusionsportaler og mini-OSS ved, at de to andre portaler er tekniske løsninger til enten opkrævning (mini-OSS) eller tilbagesøgning af moms. Disse løsninger er baseret på lokale interfaces, der skal lette administrationen lokalt. Informationsportalen skal være centralt forankret hos EU og hjælpe med informationer enten direkte eller ved at sende videre til relevante hjemmesider i de enkelte medlemslande. Der er således tale om en ny it-infrastruktur (der kan baseres på EU-Kommissionens eksisterende hjemmesider), som kan indeholde informationer, der er relevante også for mini-OSS og momsrefusionsportalerne.

Forslaget om en EU-momsinformationsportal/website er som udgangspunkt en god idé, men det er ikke lykkedes at opnå enighed i EU herom. En EU-momsinformationsportal/website skal vedligeholdes for at have værdi og flere medlemsstater er bekymrede over ressourceforbruget hertil ligesom etableringen af websitet har været drøftet.

Danmark kan ikke gennemføre forslaget alene og foretrækker, at der i stedet arbejdes på forenkle reglerne ved grænseoverskridende salg. Danmark vil arbejde for at one-stop-shoppen udvides , således at virksomhederne kan ordne al moms til andre lande i et land, og virksomhederne slipper således for at være momsregistreret i alle de lande, som de salg til. Såfremt one-stop-shoppen udvides til at omfatte alle ydelser og varer, vil der ikke være brug for, at virksomhederne har adgang til oplysninger om de nationale momsregistreringsregler etc.

I forbindelse med et EU-forslag om at standardisere momsangivelsen overvejer EU-Kommissionen p.t. om der, som supplement til forslaget, skal laves en momsportal i EU-regi, hvorpå medlemslandene kan lægge relevant information om det pågældende lands særregler. Danmark afventer en rapport herom, men er umiddelbart positivt stemt overfor idéen. Det bemærkes dog, at det kun vil være til gavn for danske virksomheder, hvis de øvrige medlemslande deltager i portalen, da det er de udenlandske særregler, som danske virksomheder kan have brug for at kende.

Forslaget er implementeret i 2018

EU-Kommissionen har på sin hjemmeside etableret en web-portal for Mini One Stop Shop (MOSS). Web-portalen indeholder relevante informationer om MOSS’en, herunder hvilke ydelser der er omfattet af ordningen, samt hvordan MOSS’en kan bruges til at indberette og afregne moms m.v.

Hjemmesiden, som løbende vil blive opdateret, kan findes ved hjælp af nedenstående link:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/telecommunications-broadcasting-electronic-services/