Spring navigation over
Indhold start

Cross Border VAT-rulings

Dato18.06.2014

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Der er i dag ikke en enkel procedure for danske virksomheder, hvis de skal have en afklaring på den momsmæssige behandling af grænseoverskridende transaktioner, hvor to medlemslande eksempelvis er uenige om leveringsstedet. Det traditionelle retssystem er meget langsommeligt og kan ikke levere svar inden virksomhederne har udført transaktionerne og dermed påtaget sig risikoen.

En række medlemslande har i samarbejde med EU-Kommissionen på forsøgsbasis indgået et samarbejde om etablering af en procedure til grænseoverskridende momsafgørelser internt i EU, men Danmark har af ressourcemæssige årsager valgt ikke at indgå i dette forsøg. Forsøgsperioden er forlænget med et år til at dække hele 2014, og senest er Sverige gået med i forsøgsordningen.

Dette medfører, at udenlandske virksomheder har en potentiel fordel i samhandelen inden for EU.

Berørte virksomheder

Virksomheder, der handler på tværs af grænserne, og som støder ind i en forskellig fortolkning af momsreglerne og gerne vil have forholdet afklaret, inden de udfører transaktionen, således at de kan overholde momsreglerne i begge lande.

Evt. forslag til løsning

Danmark bør deltage i forsøget og dermed drage erfaringer fra samarbejdet til glæde for virksomheder med handel i det indre marked. Det skal bemærkes, at såfremt Danmark går med, og ingen bruger ordningen, så vil det være omkostningsfrit at deltage. Omvendt: hvis ordningen finder anvendelse, så er det netop et udtryk for, at der er et administrativt problem, der bør løses, ligesom Danmark gennem en deltagelse vil have mulighed for at påvirke rammerne for en eventuel videreførelse af projektet.

Forslaget kan også reducere de administrative byrder forbundet med at få fastlagt den momsmæssige behandling af en transaktion, idet der uden deltagelse i stedet skal investeres i omfattende juridisk rådgivning og samtidigt investeres interne ressourcer. Deltagelse vil således resultere i bedre compliance som en sidegevinst.

Yderligere oplysninger

Området henhører under Skatteministeriet

Forslaget gennemføres.

EU-forsøgsordningen med VAT Cross Border Rulings (CBR) er nu forlænget til og med 30. september 2018. Danmark har deltaget i forsøget siden den 23. juli 2015.

Forslaget er implementeret i 2015

Danmark har deltaget i forsøget siden den 23. juli 2015, hvorfor forslaget er implementeret.

Der har siden Danmarks indtrædelse i forsøget ikke været forespørgsler, som er blevet realitetsbehandlet.

Forsøget har til formål at reducere sagsbehandlingstider i forbindelse med afklaringer på spørgsmål om momsmæssig behandling af grænseoverskridende transaktioner.