Spring navigation over
Indhold start

Mulighed for at anvende IFRS for SMEs (en særlig international standard rettet imod MMV'er) som alternativ til ÅRL

Dato18.06.2014

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

På nuværende tidspunkt er der ikke hjemmel til, at virksomhederne frivilligt kan vælge at aflægge årsrapport efter IFRS for SME. IFRS for SME’s er en særlig international regnskabsstandard for MMV’er. Standarden adskiller sig fra de fulde IFRS’er på en række områder. Således er IFRS for SME’s en selvstændig udgivelse, hvor alle regler findes samlet, der er tale om et reduceret noteapparat, og der er ikke fuldt sammenfald med indregnings- og målingskriterier imellem IFRS for SMEs og den fulde IFRS. Således svarer omfanget af IFRS for SME’s i store træk til de nuværende krav til regnskabsklasse C, med den forskel, at IFRS for SMEs er en international anerkendt begrebsramme.

Den manglende hjemmel til at kunne benytte IFRS for SMEs gør, at danske virksomheder

  • Ikke kan drage erfaringer ved denne standard,
  • Ikke kan udnytte fordele ved at kunne benytte samme praksis i en mindre koncern, og endelig
  • Kan Danmark ikke med samme vægt fremføre ønsker om ændringer i standarden overfor standardsætteren, IFRS, i London.

Berørte virksomheder

Potentielt vil alle selskaber, der aflægger regnskab efter reglerne i regnskabsklasse B og C kunne udnytte regelsættet, men i praksis forventes alene virksomheder med internationale aktiviteter at overveje IFRS for SME-modellen

Evt. forslag til løsning

Det foreslås, at der gives tilladelse til, at danske virksomheder frivilligt kan vælge at benytte IFRS for SMEs som alternativ til lovens Årsregnskabslovens bestemmelser.

Tilladelsen kan eksempelvis udformes som en hjemmel til Erhvervsstyrelsen, der herefter via bekendtgørelse kan tillade brugen af IFRS for SMEs for danske virksomheder.

IFRS for SMEs er pt under opdatering og ændringer forventes vedtaget ultimo 2014/primo 2015. Ved at benytte bekendtgørelsesmodellen kan det sikres, at der løbende sker en tilpasning, således at regnskabspraksis ligger inden for både direktivets rammer og standardens rammer. Udarbejdelsen af bekendtgørelsen vil kræve, at eventuelle forskelle mellem direktivet og IFRS for SMEs identificeres

Yderligere oplysninger

Området henhører i første række under Erhvervsstyrelsen, men kræver lovændring. Forslaget er under overvejelse i Regnskabsrådet i forbindelse med implementeringen af det nye regnskabsdirektiv.

IFRS for SME og IFRS er to forskellige ting. Dette forslag retter sig imod SME’er og SME’er med internatioanle aktiviteter. Forslaget om ’Tilpasning af Årsregnskabsloven til IFRS’ retter sig imod børsnoterede selskaber og deres datterselskaber.

I forbindelse med den kommende ændring af årsregnskabsloven lægges der op til, at Erhvervsstyrelsen får hjemmel til at udstede en bekendtgørelse, som gør det muligt, at virksomhederne kan anvende den internationale regnskabsstrandard IFRS for SMEs i det omfang, denne standard ikke er i strid med EU's regnskabsdirektiv (2013/34/EU).

Bekendtgørelsen skal således tage højde for, at der ikke opstår konflikter mellem direktivet på den ene side og brugen af IFRS for SMEs på den anden side. Lovforslaget, som forventes at indeholde en hjemmel til at kunne udstede en bekendtgørelse, sendes i høring i efteråret 2014, og fremsættes primo 2015.

Den kommende ændring af årsregnskabsloven, som forventes at indeholde hjemmel til at udstede en bekendtgørelse, forventes vedtaget i løbet af 1. halvår 2015. Bekendtgørelsen vil derefter kunne udarbejdes.

Forslaget er ikke implementeret

Erhvervsstyrelsen fik i 2015 ved en ændring af årsregnskabsloven bemyndigelse til at fastsætte regler om, at små og mellemstore virksomheder kan fravige kravene i årsregnskabsloven, hvis de ønsker at anvende IFRS for små og mellemstore virksomheder (SMEs) i den udstrækning, dette er muligt inden for rammerne af det nye regnskabsdirektiv. Det fremgik af bemærkningerne til loven, at en række danske interessenter har efterlyst muligheden for at anvende IFRS for SMEs i Danmark, og at Erhvervsstyrelsen, inden bemyndigelsen udnyttes, vil undersøge det konkrete behov for at anvende IFRS regnskabsstandarten.

Erhvervsstyrelsen drøftede efterfølgende behovet for at tillade danske virksomheder at anvende IFRS for SME med Regnskabsrådet, som er Erhvervsstyrelsens rådgivende organ på regnskabsområdet. På baggrund af drøftelserne med Regnskabsrådet blev det besluttet, at Erhvervsstyrelsen vil arbejde for at påvirke Europa Kommissionen til at fremme mulighederne for at anvende regnskabstandarten IFRS for SME uden at komme i konflikt med EU´s regnskabsdirektiv.

I forbindelse med Danmarks besvarelse af Kommissionens offentlige høring “The Fitness Check on the EU Framework for public reporting by companies” er det flere steder fremhævet, at den danske regering støtter, at IFRS for SME-standarden godkendes til brug i EU i en version, der sikrer, at virksomhederne ikke pålægges nye administrative byrder, og regeringen opfordrer Kommissionen til at fremme en sådan godkendelse.

Erhvervsstyrelsen vil også fremadrettet arbejde for at påvirke Kommissionen til at fremme mulighederne for anvendelsen af IFRS for små og mellemstore virksomheder.