Spring navigation over
Indhold start

Rettelser i tidligere års selvangivelser

Dato18.06.2014

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Som selskab skal man rette henvendelse ved brev til sagsbehandler for at ændre i tidligere års selvangivelser. Dette forekommer unødigt besværligt.

Berørte virksomheder

Alle danske kapitalselskaber.

Evt. forslag til løsning

I lighed med for ordningen for privatpersoner bør man fra Tastselv Erhverv kunne ansøge direkte om at få rettet i tidligere års selvangivelser, i stedet for at dette skal ske med brev som skal sagsbehandles.

Yderligere oplysninger

Det bør teknisk være muligt at give adgang til ændringer

Det er korrekt, at der i TastSelv Erhverv ikke findes samme muligheder for selskaber til at foretage ændringer i selskabets selvangivelser, som der findes for personer via TastSelv Borger.

Det bemærkes dog, at det er muligt for selskaber at rette henvendelse til SKAT digitalt med anmodning om at få foretaget ændringer vedrørende selskabets selvangivelsesoplysninger.

Området for selskabsbeskatning er imidlertid komplekst. Henset hertil iværksætter SKAT altid en vurdering af de modtagne oplysninger, når et selskab anmoder om at få foretaget ændringer i selskabets selvangivelse. Derfor er en egentlig TastSelv løsning på området fravalgt. Formålet med denne kontrol er at efterprøve de ønskede ændringers rigtighed.

Selskabsbeskatningen baserer sig alene på selskabets egne oplysninger. Et selskabs skattepligtige indkomst fremkommer ved konverteringen fra årsregnskab til skatteregnskab. Denne konvertering foretages af selskabet selv eller af selskabets revisor. I forlængelse heraf modtager SKAT alene oplysning om det beløb, selskabet skal betale i skat.

Selskabsselvangivelsen er ikke detaljeret i samme omfang som selvangivelsen for personer. Hvis er person ændrer sine oplysninger via TastSelv, kan SKAT se, hvilke felter rettelserne er foretaget i, og SKAT bliver herved bekendt med, hvad de ønskede ændringer vedrører – f.eks. hvis der foretages en ændring i rubrik 51, der vedrører befordringsfradrag.

Sådanne foruddefinerede felter findes ikke i selskabsselvangivelsen, og SKAT vil derfor ikke kunne se, hvoraf ændringen er fremkommet, eller hvad ændringen vedrører.

Derudover bemærkes det, at der for personer er indbygget et vist kontrolelement, idet oplysningerne, der danner en persons selvangivelse primært er sammensat af oplysninger, der er modtaget fra 3. part. Dette forhold gør sig ikke gældende for selskaberne.

Derfor er en egentlig TastSelv løsning på området fravalgt.