Spring navigation over
Indhold start

Forenkling af reglerne for personligt erhvervsdrivende

Dato18.06.2014

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Der er pt. ikke ligestilling mellem de personer, der driver deres virksomhed privat og dem, der driver virksomheden i selskabsform. Reglerne, når du driver virksomheden privat, er langt mere kompleks og administrativt tunge.

Et selskab vil altid have fradrag for tab på finansielle kontakter, uanset hvad indholdet af kontrakten er.

En erhvervsdrivende privatperson, vil derimod kun have fradrag for tab, hvis han/hun kan bevise, at kontrakten er erhvervsmæssig.

Det medfører, at en privatperson, der driver erhverv, skal adskille kontrakterne og holde styr på både dem, SKAT anser for erhvervsmæssig og dem, SKAT ikke anser for erhvervsmæssige, idet der er fradragsbegrænsning på dem, som SKAT ikke anser for erhvervsmæssige. Det er især modregningsreglerne, der er meget komplekse. Det er meget få personer, der kan lave den skattemæssige opgørelse korrekt. Endvidere er der fradrag, hvis personen tidligere har haft gevinst på lignende kontrakter - SKAT/skatteyder skal altså holde øje med både tab og gevinst fra tidligere år – samt på, om der kan modregnes i tab/gevinst på aktier – og altså på, hvad der er erhverv, og hvad der ikke er.

Berørte virksomheder

I realiteten er alle personer, der ejer finansielle instrumenter, strukturerede obligationer og andre værdipapirer omfattet af reglerne – men reglerne er endnu mere vanskelige at administrere, hvis man tillige driver virksomhed i privat regi.

Evt. forslag til løsning

Skatteministeriet bør gennemgå og forenkle reglerne for personligt erhvervsdrivende.

Skatteministeriet bør i den forbindelse samtidig overveje at fjerne kildeartsbegrænsningen på tabene – så reglerne for de erhvervsmæssige kontrakter og de ”private” kontrakter er ens. Personerne/ SKAT slipper så for at holde styr på alle gamle tab/gevinster, og på hvordan de skal modregnes ved tidligere/ efterfølgende gevinster.

Da finansielle kontrakter beskattes efter lagerprincippet, vil der i teorien være tale om en periodeforskydning. SKAT vil spare penge på ikke at skulle administrere, de meget komplekse regler og udvikle it-systemer, der kan håndtere dem. De skal heller ikke bruge tid på sager, der omhandler, hvorvidt en kontrakt skal anses for erhvervsmæssig, eller om der er gamle gevinster/tab, der skal/kan påvirke fremtidige gevinster/tab.

Yderligere oplysninger

Der er tale om nationale regler.

Skatteministeriet vurderer, at forslaget vil indebære risiko for tab af provenu i kraft af, at der ikke længere vil være det samme værn mod, at den skattepligtige kun selvangiver sine tab, men undlader at selvangive gevinsterne.

Besvaret april 2019

Forslaget behandles forsat

Det har pga. andre hastende opgaver ikke været muligt at afslutte analysen i 2018. Det er tidskrævende at analysere området, men det forventes, at analysen kan afsluttes ultimo 2019.

For at skabe klarhed over de gældende regler arbejder Skatteforvaltningen i øjeblikket på et styresignal om afgræsningen af, hvornår finansielle kontrakter kan anses for erhvervsmæssige.