Spring navigation over
Indhold start

Indberetningspligt for renter, erhvervsdrivende personer

Dato18.06.2014

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Ved Forårspakke 2.0 blev der i skattekontrollovens § 7 L indført pligt for låntageren af forrentede lån til at oplyse identiteten af långiveren overfor SKAT. Fradragsretten for personer for renteudgifter af lån optaget hos en privat långiver blev endvidere gjort betinget af, at låntager afgiver disse oplysninger til SKAT, jf. LL § 8 F. (L 201 08-09, http://www.ft.dk/Samling/20081/lovforslag/L201/index.htm)

Dette blev betegnet ”private renter” og ”private lån”. Der var ifølge bemærkningerne ingen forventede omkostninger til erhvervslivet eller administrative byrder.

Reglerne skulle, som det hedder i bemærkningerne, først sættes i kraft for indkomstår, ”når de tekniske og kommunikationsmæssige forudsætninger under hensyn til, at der er tale om privatpersoner, er til stede.”

Problemstillingerne:

  1. Ordlyden omfattede (fejlagtigt) erhvervsdrivende personers erhvervsmæssige renter
  2. SKAT´s systemer kunne ikke og kan stadig ikke håndtere de erhvervsdrivende personers erhvervsmæssige renter
  3. Systemet til indberetning af de private renter blev meget sent udviklet
  4. SKAT´s løsning er, at erhvervsdrivende for at få fradrag skal selvangive ”i strid med loven”.

Den væsentligste årsag til problemstillingen er tilsyneladende, at der laves en fejl i lovgivningen, idet man i starten helt overser, at de indførte regler efter deres ordlyd fejlagtigt kommer til også at omfatte de erhvervsmæssige renter. SKAT mener derfor, at de kan være klar med systemet, hvorefter reglerne sættes i kraft, uanset at systemet ikke kan håndtere erhvervsmæssige renter.

Det opdages meget sent, at reglerne er meget mere omfattende end først antaget. Uanet dette ændrer man ikke på ikrafttrædelsen eller på reglerne, ligesom man heller ikke afsætter resurser til at få systemet tilrettet. Problemerne kunne således have været løst både i Skatteministeriet og i SKAT.

Det skal understreges, at erhvervslivet har haft en god dialog med medarbejdere i SKAT om problemerne, og de har været meget løsningsorienterede. Løsningerne er dog ikke tilfredsstillende, idet de ikke opfylder kravene i lovgivningen og er administrativt meget tunge, da der for erhvervsdrivende er tale om indberetning af mange ”små” beløb – der bliver ”ædt op” af omkostningen ved at få dem indberettet.

Berørte virksomheder

Alle erhvervsdrivende personer, der har renter til fx leverandører. Disse renter kan være begrænsede i størrelse, fx 100 kr., men der kan være rigtigt mange af dem. Omkostningerne til at indberette kan derfor være meget omfattende set i forhold til fradragsværdien.

Evt. forslag til løsning

Reglerne bør ændres med tilbagevirkende kraft for 2013, så det selvangivne bliver i overensstemmelse med den måde reglerne administreres på. Det hjælper dog ikke på de omfattende administrative og helt utilsigtede byrder, der er blevet pålagt de erhvervsdrivende. SKAT angiver, at de arbejder på en lovændring, men det er noget sent og kommer ikke til at være gældende for indkomståret 2013. Desuden vides det pt. ikke, om det vil løse problemstillingen med de administrative udfordringer.

Yderligere oplysninger

Der er tale om national skattelovgivning.

Regeringen har aktuelt et lovforslag - Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter, videregivelse af oplysninger til finansielle virksomheder, ændring af indberetningspligten vedr. modtagere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen) - i høring omfattende skattekontrollovens § 7 L.

Efter forslaget ophæves kravet om, at der ved renter, der fradrages ved opgørelsen af den personlige indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, skal oplyses om identiteten af modtageren af renterne.

Såfremt forslaget vedtages, vil den foreslåede ændring af skattekontrollovens § 7 L træde i kraft den 1. januar 2015. Forslaget vil medføre en tilbagevirkende gyldighed, således at der ikke skal gives indberetning i 2015 vedrørende indkomståret 2014.

Indberetningspligten var gældende for indkomståret 2013 i forbindelse med indgivelse af selvangivelsen i 2014.

Virksomhedsforum har udtrykt ønske om, at reglerne ændres med tilbagevirkende kraft, også i forhold til indkomståret 2013. Hertil skal regeringen bemærke, at det ikke vil give mening at ændre reglerne, så de oplysninger, der allerede er indsendt, ikke skulle være indsendt.

Virksomhedsforums forslag om at ændre reglerne imødekommes i forhold til indkomståret 2014 – såfremt forslaget vedtages - men forslaget i relation til indkomståret 2013 imødekommes ikke.

Forslaget er implementeret i 2014

Lovforslaget blev vedtaget i december 2014 og loven er optaget i Retsinformation som Lov nr. 1376 af 16. december 2014.

Lovændringen er trådt i kraft. Den har virkning for indberetninger, der skal gives fra og med 2015 vedrørende indkomståret 2014 og senere. Den delvise gennemførelse som nævnt under ”Svar til Virksomhedsforum” er således gennemført.