Spring navigation over
Indhold start

Sambeskatning og indbetaling af acontoskat ved indtræden i ny sambeskatningskreds

Dato18.06.2014

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

De danske skatteregler foreskriver, at når et selskab indgår i en koncernstruktur (eksempelvis opkøbes), så skal det indgå i en tvungen sambeskatning, og denne sambeskatning administreres af ét og kun ét af koncernselskaberne – oftest moderselskabet. Selskabet, der administrerer sambeskatningen, kaldes i skattelovgivningen ”administrationselskabet”.

Ved et selskabs indtræden i ny sambeskatning i løbet af indkomståret skal indkomsten for hele året henføres til den relevante delperiode, ligesom der foreligger to årsopgørelser for det relevante indkomstår. Et sådant selskab skal således reelt udarbejde to selvangivelser. Alle selskaber har principielt mulighed for at indbetale acontoskatter for at undgå en restskat og dermed et skattetillæg. For selskaber, der skifter sambeskatningskreds midt i en periode, vil acontoskatteindbetalinger foretaget i indkomståret dog som udgangspunkt tilfalde det selskab, som er administrationsselskab 31. december i det givne indkomstår. Der kan ansøges om, at acontoskatter foretaget før indtræden i ny sambeskatning kan henføres til 1. periode. Omvendt har SKAT i et konkret eksempel lagt til grund, at der ikke kan foretages indbetaling af frivillig acontoskat i 2. periode, som henføres til 1. periode. Den betaling vil altid tilfalde det selskab, som er administrationsselskab 31. december i indkomståret.

Konsekvensen er således, at selskaber, som overtages i løbet af året, fratages muligheden for at undgå restskattetillæg ved efterfølgende indbetalinger.

Dette lægger et stort administrativt pres på de virksomheder, der står over for en overtagelse, idet de på meget kort tid skal estimere den forventede restskat og indbetale denne inden en overtagelse.

Der er imidlertid flere forhold, der gør, at dette ikke i praksis er muligt. For det første kan der være usikkerhed om, hvorvidt der overtages 50 pct. eller mere af aktierne og dermed, om der opstår en ny sambeskatning. For det andet kan det godt tage nogle dage at beregne den forventede skat på et givent tidspunkt i løbet af året, og det er der ingen af parterne, der kan vente på. For det tredje stilles selskaber, der overtages i løbet af året og skal indgå i en ny sambeskatning, dårligere end alle andre selskaber, der kan foretage indbetaling i både marts og november måned, idet indbetaling i givet fald skal ske tidligere end 20. november (såfremt overtagelsen finder sted f.eks. 1. juli).

De berørte selskaber får således et meget stort administrativt pres midt i en periode, hvor der i forvejen vil være stort pres på regnskabs- og skattefolk i virksomheden.

Berørte virksomheder

Forholdet berører administrationsselskaber, der overtages og skal indgå i en ny sambeskatning.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at virksomhederne enten får en forlænget frist til at opgøre acontoskatten for perioden før indtræden i den nye sambeskatning, eller at man kan lave en fordeling af den normale acontoskatteindbetaling. Herved reduceres det administrative pres på virksomhedernes regnskabs- og skatteafdelinger.

DI anførte i høringssvar af henholdsvis 14. november 2006 og 15. januar 2007 til Skatteministeriet vedrørende et forslag om skattefri omstrukturering af selskaber og justering af sambeskatningsreglerne m.v., at der burde kunne foretages en pro rata-fordeling, så acontoskatter kan fordeles mellem to koncerner i forbindelse med koncernskift i løbet af et indkomstår.

Yderligere

Lovgivningen henhører under Skatteministeriet. Reglerne findes i selskabsskatteloven (national lovgivning).

Forslaget gennemføres.

Et lovforslag med lempelse af adgangen til at betale yderligere frivillig acontoskat til dækning af særindkomsten i forbindelse med etablering af ny koncernforbindelse er sat på lovprogrammet til fremsættelse i februar 2016. Lovudkastet er under udarbejdelse og forventes sendt i ekstern høring i november 2015.

Forslaget er implementeret i 2016.

Forslaget er implementeret i 2016 ved lov nr. 428 af 18. maj 2016. Med loven er der indført mulighed for, at selskaber, der indtræder i en ny koncernforbindelse, får mulighed for at angive og indbetale frivillig acontoskat senest den 1. februar i året efter indkomståret efter de almindelige regler til dækning af indkomstskatten vedrørende perioder før etableringen af den nye koncernforbindelse.

Selskaber, der overtages og indgår i en ny koncernforbindelse i løbet af indkomståret, er således sidestillet med andre selskaber i forhold til fristen for at betale acontoskat.

Tilsvarende er fristen for at anmode om omkontering af acontoskat, der er betalt inden koncern-etableringen til dækning af indkomsten for tidligere indkomstperioder, forlænget til den 1. februar i året efter indkomståret eller senest tre måneder efter etableringen af den nye koncernforbindelse. Herved svarer fristen for at anmode om omkontering til den sidste frist for indbetaling af frivillig acontoskat. Selskabet har dog altid mindst tre måneder fra etableringen af den nye koncernforbindelse til at indsende anmodningen.

Loven trådte i kraft den 1. juli 2016, og den lempede adgang til at betale acontoskat i forbindelse med etablering af ny koncernforbindelse har dermed virkning for koncernændringer, der er sket den 1. juli 2016 eller senere.

Det er opfattelsen, at der med den udvidede adgang til at betale acontoskat ved etablering af koncernforbindelse sker en lettelse af presset på administrationen i det selskab, der indgår i en ny sambeskatning, i tiden op til etableringen af den nye koncernforbindelse. Der bliver nemlig længere tid til at få opgjort og betalt korrekt acontoskat for indkomstperioden inden indtræden i den nye sambeskatningskreds. Tilsvarende vil der i de fleste situationer blive længere tid til at anmode om omkontering af acontoskat til dækning af indkomstskatten for tidligere indkomstperioder.

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven (Indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med udbetaling og opkrævning m.v.) kan ses på Retsinformation via dette link.