Spring navigation over
Indhold start

Forenkling af årsregnskabsloven - Lettelse af regnskabskrav for datterselskaber

Dato18.06.2014

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Den nuværende retstilstand er således, at en dattervirksomhed skal følge kravene til den regnskabsklasse, som den hører under, jf. årsregnskabslovens § 7 stk. 1. Der gælder dog særlige regler, hvis dattervirksomheden selv er modervirksomhed og aflægger koncernregnskab. Der findes desuden en undtagelse for dattervirksomheder uden aktivitet.

Danmark har således valgt ikke at udnytte muligheden i regnskabsdirektivet, hvorefter datterselskaber kan fritages eller lempes for udarbejdelse af regnskaber, når der udarbejdes et overordnet koncernregnskab og moderselskabet indestår for datterselskabets forpligtelser. Dermed får datterselskaber automatisk den fulde administrative byrde med udarbejdelse af årsrapport, uanset at man må forvente, at informationsbehovet vedrørende datterselskabet helt eller delvis bortfalder. Ved at benytte denne lempelse sikres også, at en koncerns regnskabskrav ikke afhænger af, om et forretningsområde er en selvstændig juridisk enhed (selskab) eller en filial/afdeling uden selvstændigt regnskabskrav.

Forslag

Mulighederne i det nye regnskabsdirektivs artikel 37 anvendes således, at regnskabskravet for datterselskaber enten fjernes (fuld administrativ lempelse) eller reduceres til kravene svarende til regnskabsklasse B, når virksomheden indgår i et koncernregnskab. En sådan lempelse skal selvsagt respektere de kriterier, som fremgår af Regnskabsdirektivet, herunder at moderselskabet indestår for datterselskabets forpligtelser, og at anvendelsen af denne undtagelse fremgår af koncernregnskabet. En reduktion af kravene svarende til kravene for regnskabsklasse B vil selvsagt kun have effekt for dattervirksomheder, der er placeret i en højere regnskabsklasse end B, mens en fritagelse vil give flere administrative lempelser.

Forslaget vil medføre væsentlige administrative lettelser for de omfattede virksomheder.

Yderligere oplysninger

Området er reguleret af det 4. regnskabsdirektiv, men de foreslåede ændringer er mulige inden for direktivets rammer.

Forslaget blev medtaget i det arbejdsprogram, der er udskudt i forbindelse med de annoncerede ændringer af 4. og 7. regnskabsdirektiv. Virksomhedsforum opfordrer til, at mulighederne i de nuværende direktiver bibeholdes, og at de udnyttes i forbindelse med den gennemgang af Årsregnskabsloven, som vil være nødvendig med en ændring af regnskabsdirektiverne.

EU's regnskabsdirektiv giver ligesom de tidligere regnskabsdirektiver mulighed for at fritage dattervirksomheder for pligten til at udarbejde årsrapport. Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, for at dattervirksomheden kan udnytte undtagelsen. Undtagelsesmuligheden er i dag kun udnyttet i meget begrænset omfang i årsregnskabsloven, idet kun dattervirksomheder uden aktivitet under de relevante betingelser kan undlade at udarbejde årsrapport.

I forbindelse med implementeringen af EU's nye regnskabsdirektiv (2013/34/EU) i årsregnskabsloven er et af formålene at lette de administrative byrder for særligt mindre virksomheder. Direktivets forskellige muligheder for at lempe regnskabskrav undersøges pt. og der gennemføres drøftelser heraf i samarbejde med Regnskabsrådet. Muligheden for at udnytte muligheden for at fritage dattervirksomheder for regnskabspligten indgår i disse overvejelser og drøftelser. Der vil ved vurderingen af, om muligheden skal udnyttes fuldt ud, bl.a. blive lagt vægt på, i hvilket omfang en sådan udnyttelse vil kunne resultere i reducerede byrder for virksomhederne, og om regnskabsbrugerenes behov i tilstrækkeligt omfang tilgodeses, hvis muligheden udnyttes. Endelig vil der blive indhentet oplysninger fra andre EU-lande, der har udnyttet undtagelsen. Vurderingen af, om det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre forslaget, vil i øvrigt indgå i de samlede overvejelser om gennemførelse af mulige lempelser i forbindelse med den kommende ændring af årsregnskabsloven.

Regeringen ser positivt på en delvis udnyttelse af muligheden for at fritage dattervirksomheder for regnskabspligt. Forslaget behandles i forbindelse med ændring af årsregnskabsloven som følge af EU’s nye regnskabsdirektiv.

Udkast til lovforslag til ændring af årsregnskabsloven vil blive sendt i høring i løbet af efteråret 2014 mhp. fremsættelse primo 2015 og forventes vedtaget i løbet af foråret 2015.

Forslaget er implementeret i 2015

Ved lov nr. 738 af 1. juni 2015 blev der gennemført en række ændringer til årsregnskabsloven. Der blev bl.a. vedtaget en forenkling, så mellemstore dattervirksomheder nu har mulighed for at aflægge årsrapport efter reglerne for små virksomheder.

For at virksomhederne kan udnytte muligheden skal de opfylde en række betingelser, bl.a. skal der indsendes en erklæring om, at modervirksomheden garanterer for alle dattervirksomhedens forpligtelser.

Der er tale om en delvis udnyttelse af lempelsesmuligheden i EU's regnskabsdirektiv 2013/34/EU, hvorfra også betingelserne for at anvende undtagelsen fremgår.

Muligheden kan anvendes for regnskabsår, der slutter den 31. december 2015 eller senere.

Det forventes, at virksomhederne der udnytter denne mulighed vil opnå en administrativ lettelse, idet de skal leve op til færre regnskabskrav. Den endelige AMVAB måling viser således, at den årlige besparelse vil udgøre ca. 77 mio. kr.

Beregningen er baseret på en forventning om, at op mod 30 % af de dattervirksomheder, der kan benytte undtagelsen, vil anvende denne.